Zmena sídla a miesta podnikania živnosti

0
22556

Ste živnostník a musíte sa odsťahovať z kancelárie, kde ste mali svoje sídlo a miesto podnikania? Alebo ste ho mali u seba v domácnosti a sťahujete sa niekam inam? V každom prípade, pokiaľ prichádza k zmene adresy zapísanej v živnostenskom liste ako miesto podnikania, je nutné oznámenie o tejto zmene na živnostenský úrad a niektoré ďalšie úrady.

Spôsob oznámenia môže mať osobnú formu a to klasicky cez písomnú žiadosť, ale aj elektronickú formu, čo so sebou prináša finančnú úsporu. Dôležité je tiež to, či je SZČO zapísaný aj v Obchodnom registri, alebo je zaregistrovaný „len“ v Živnostenskom registri.

Hoci na prvý pohľad nie je táto zmena vôbec administratívne či právne komplikovaná, existuje viacero komplikácií či chýb, ktoré môžu spôsobiť, že aj obyčajná zmena miesta podnikania vás bude stáť zbytočne veľa času a financií. Pre živnostníkov, čo chcú svoju energiu a čas radšej venovať podnikaniu, sú určené služby zmeny sídla na kľúč.

Čo je miesto podnikania a kedy sa mení

Čo je miesto podnikania a kedy sa meníTak ako má spoločnosť s ručením obmedzeným svoje sídlo, má aj živnostník, čiže SZČO, svoje miesto podnikania. Ide o adresu, ktorá je v podstate sídlom pre osobný alebo poštový kontakt podnikateľa. Miesto podnikania môže byť len jedno, kým prevádzkarní viac.

Podľa Živnostenského zákona spadá miesto podnikania medzi priestory súvisiace s prevádzkovaním živnosti a uvádza sa pri začiatku podnikania a ohlásení živnosti.

Ide o registračnú adresu živnostníka, ktorá môže byť umiestnená len v skolaudovanej nehnuteľnosti pevne spojenej so zemou, ktorá má súpisné číslo.

SZČO musí mať k miestu podnikania vlastnícke alebo užívacie právo.

Okrem miesta podnikania sa za priestory súvisiace s podnikaním živnostníka považujú napríklad aj prevádzkareň, priestory určené na uskladnenie, výstavné priestory, vzorkové predajne, stanovištia pre motorové vozidlá či priestory na príjem zákaziek alebo vydávanie tovaru. Miesto podnikania však má osobitné postavenie pre výkon živnosti v praxi.

Dôvodom je, že ide o sídlo podnikania, s ktorým súvisia viaceré povinnosti:

prvou povinnosťou je sídlo označiť celým obchodným menom a zároveň na každej prevádzkarni uviesť adresu sídla a to z dôvodu reklamácií zo strany zákazníkov
miesto podnikania slúži tiež aj na výkon daňovej kontroly zo strany daňového úradu, pričom zo zákona má právo zamestnanec daňového úradu na vstup do sídla SZČO
rovnako tak je dôležité, aby v mieste podnikania mohol živnostník preberať poštu, čiže tu musí mať zabezpečenú poštovú schránku pre poštovú korešpondenciu
v prípade potreby môžu miesto podnikania ako sídlo živnosti navštíviť aj ďalšie inštitúcie a úrady, napríklad polícia, Slovenská obchodná inšpekcia či exekútor

NEZABUDNITE NA RIADNE OZNAČENIE

Aby mohlo miesto podnikania plniť svoj účel, je nevyhnutné jeho riadne označenie. Zákon síce neuvádza konkrétnu formu a spôsob, ale označenie musí byť jasné, viditeľné a nezameniteľné. Najčastejšie ide o označenie na dverách, schránke na poštu či zvončeku.

Postup, ako zmeniť miesto podnikania živnosti

Postup, ako zmeniť miesto podnikania živnostiZmeniť sídlo a miesto podnikania SZČO je nutné tak na živnostenskom úrade, ako aj v iných inštitúciách. Celý proces sa však skladá z viacerých po sebe nasledujúcich činností a každá z nich má svoje vlastné pravidlá. Pozor si treba dať najmä na správne vyplnenie tlačív.

Tu je postup pre zmenu sídla a miesta podnikania SZČO:

1. Výber nového miesta podnikania

Prv, ako navštívite úrady, je potrebné vybrať nové miesto podnikania, čiže sídlo živnosti. To musí spĺňať všetky požiadavky a podmienky zo zákona, čiže musí ísť o nehnuteľnosť pevne spojenú so zemou, ktorá je skolaudovaná a má súpisné číslo. Nemôže sa jednať čisto len o pozemok, rovnako tak o budovy bez súpisného čísla, napríklad garáže a chaty.

Zároveň je dôležité, aby mal živnostník k nehnuteľnosti, kde bude mať nové sídlo, vlastnícke alebo užívacie právo. Ak budete ako miesto podnikania zapisovať nehnuteľnosť, kde budete bývať a vlastníte ju, stačí len doložiť list vlastníctva. Inak musíte mať súhlas všetkých vlastníkov nehnuteľnosti so zriadením miesta podnikania.

2. Príprava dokumentov

Po tom, čo nájdete nové miesto podnikania, musíte si pripraviť všetky dokumenty. Základom je už spomínaný list vlastníctva od nehnuteľnosti, kam budete sídlo živnosti a miesto podnikania sťahovať. Pokiaľ nie je nehnuteľnosť vo vašom vlastníctve, musíte mať už spomínaný súhlas so zriadením sídla a to v písomnej podobe.

Podpisy na tomto súhlase zo strany vlastníkov nehnuteľnosti nemusia byť overené, musí však byť zjavné, že súhlasia so zriadením sídla. Okrem toho si treba pripraviť aj svoje osobné údaje a živnostenský list. Ďalšie dokumenty závisia od toho, či ste zapísaný ako SZČO aj v Obchodnom registri, alebo len v Živnostenskom registri.

3. Podanie žiadosti na živnostenský úrad

Z hľadiska zapísania zmien je najdôležitejšie podanie žiadosti na miestne príslušný živnostenský úrad, ktorý vám vydával živnostenský list. Žiadosť môžete podať písomne, kedy sa platí poplatok 3 €, alebo elektronicky a to prostredníctvom elektronického občianskeho preukazu a zaručeného elektronického podpisu.

Pri elektronickom podaní ušetríte spomínaný poplatok, keďže táto zmena je bez poplatku. Žiadosť treba v každom prípade podať na predpísanom tlačive a to tak, aby bola splnené predpísaná forma aj obsah. Na zmenu adresy podnikania sa využíva tlačivo Oznámenie o zmene údajov zapísaných v Živnostenskom registri.

4. Podanie návrhu do Obchodného registra

V prípade, ak ste ako podnikateľ zapísaný aj v Obchodnom registri, je potrebné zmeniť sídlo a miesto podnikania aj tu. To sa dá vykonať cez návrh na zápis zmeny v Obchodnom registri, ktorý je možné podať tiež písomne alebo elektronicky. V prípade písomného podania je poplatok 66 €, pri elektronickom 33 €.

Tak ako pri podaní na živnostenský úrad, aj v prípade podania do Obchodného registra si treba pripraviť údaje o novom sídle a to vrátane preukázania možnosti užívania nehnuteľnosti ako nového miesta podnikania. Návrh môže podať buď priamo živnostník, alebo ním splnomocnená osoba s úradným plnomocenstvom.

5. Ohlásenie zmeny miesta podnikania na úradoch a v inštitúciách

Hneď po vykonaní zápisu v Živnostenskom alebo Obchodnom registri a prevzatí si nového živnostenského listu treba o zmene miesta podnikania informovať aj daňový úrad, vašu zdravotnú poisťovňu a Sociálnu poisťovňu. Vykonajte to neodkladne, pri daňovom úrade nezabudnite vrátiť kartičky DIČ a IČ DPH, úrad vám vydá nové.

Pokiaľ ste mali v podnikaní aj automobil, je potrebné zájsť na miestne príslušný dopravný inšpektorát a aktualizovať svoje sídlo aj na technickom preukaze. Nezabudnite tiež navštíviť banku alebo vykonať zmenu elektronicky v rámci údajov o majiteľovi bankového účtu. Aktualizáciu adresy treba oznámiť aj iným úradom, s ktorými ste v kontakte.

6. Ohlásenie zmeny miesta podnikania obchodným partnerom a klientom

Okrem oznámenia zmeny sídla SZČO úradom a inštitúciám nezabudnite o novej adrese informovať ani verejnosť, svojich klientov a obchodných partnerov. To sa týka tak písomnej formy, napríklad tlačív, hlavičiek, obchodnej dokumentácie, faktúr či reklamných predmetov, ako aj elektronickej formy, najmä webovej stránky.

Optimálne je, ak budete informovať existujúcich klientov a obchodných partnerov aj vo forme emailovej komunikácie. Nezabudnite ani na také drobnosti ako zmena adresy na pečiatke, v hlavičke odchádzajúcich mailov a v prípade, že ste na komunikáciu s verejnosťou využívali aj sociálne siete, adresujte všetky kontaktné údaje aj tu.

Najčastejšie otázky o zmene miesta podnikania živnosti

Najčastejšie otázky o zmene miesta podnikania živnostiSo zmenou sídla a miesta podnikania SZČO súvisí aj viacero praktických otázok, ktoré sa živnostníci a podnikatelia často a opakované pýtajú. Najčastejšie sa týkajú lehôt a možností pri nahlásení zmien aj inou, ako osobnou cestou.

Nech sa páči, tu sú najčastejšie kladené dotazy:

Dokedy je potrebné ohlásiť zmenu podnikania na jednotlivých úradoch?

Lehoty sa líšia u každého úradu zvlášť a väčšinou sú stanovené priamo zákonom. Ak ide o zdravotnú alebo Sociálnu poisťovňu, tu je lehota 8 dní. V prípade daňového úradu je lehota 30 dní. Pokiaľ ide o zmenu na dopravnom inšpektoráte, tu je lehota 15 dní. Všetky tieto lehoty sa počítajú nie od podania žiadosti, ale od momentu zápisu zmeny miesta podnikania.

Môže dostať SZČO pokutu za omeškanie ohlásenia zmeny miesta podnikania?

Áno, konkrétne daňový úrad môže uložiť pokutu od 30 do 3.000 € za nesplnenie oznamovacej povinnosti pri zmene miesta podnikania. Pokiaľ bude živnostník meniť trvalý pobyt, kde mal miesto podnikania a tým pádom aj toto miesto podnikania, ale neohlási to na živnostenský úrad, môže dostať pokutu až do 633 €. Výška pokuty je vždy na zvážení úradu.

Ako dlho bude trvať zápis zmena miesta podnikania?

V prípade živnostenského úradu je to do 30 dní, často krát je to však už v priebehu jedného až dvoch týždňov, urýchliť to môžete osobným prevzatím nového živnostenského listu a nie čakaním na doručenie poštou. Ak ste podávali návrh na zmenu v Obchodnom registri, ten je povinný vykonať zápis do 2 pracovných dní, pokiaľ návrh obsahoval všetky prílohy.

Kde viem zmeniť sídlo a miesto podnikania živnosti elektronicky?

Komunikovať s Obchodným registrom, daňovým úradom a živnostenským úradom je možné aj elektronicky, čiže na týchto úradoch viete vybaviť oznámenie a návrh na zmenu miesta podnikania a sídla živnostníka aj bez osobnej návštevy. Potrebujete na to ale mať elektronický občiansky preukaz a spolu s ním mať aktivovaný aj zaručený elektronický podpis.

Skúsenosti so zmenou miesta podnikania živnosti

Skúsenosti so zmenou miesta podnikania živnostiVäčšinou riešia živnostníci zmenu miesta podnikania svojpomocne, najčastejšie osobnou návštevou. Pre mnohých je to na prvý pohľad príliš jednoduchý úkon, ktorý možno vykonať bez problémov. Bohužiaľ, mnoho živnostníkov zabudne vždy na nejaký „detail“.

Práve takéto „detaily“ potom môžu spôsobiť problémy a komplikácie:

nové sídlo musí splniť všetky zákonné požiadavky a to také isté, ako splnilo aj pôvodné sídlo, pričom musíte mať k nemu vlastnícke alebo užívacie právo
pozor si treba dať na neaktuálne referenčné údaje, napríklad osobné údaje či číslo občianskeho preukazu, je to dôvod na zamietnutie návrhu do Obchodného registra
pri ohlásení zmeny miesta podnikania na daňový úrad je potrebné odovzdať staré osvedčenia, čiže laminované kartičky DIČ a IČ DPH
ak nehnuteľnosť, kde budete mať nové sídlo nie je vo vašom vlastníctve, potrebujete na zriadenie sídla súhlas všetkých spoluvlastníkov
nezabudnite označiť nové sídlo a taktiež nezabudnite o novom sídle informovať aj zákazníkov, ak máte prevádzkarne, musíte v nich mať aktuálne miesto podnikania

MUSÍTE MAŤ KAMENNÉ SÍDLO?

V prípade, že hrozí, že by ste museli meniť sídlo a miesto podnikania príliš často, napríklad z dôvodu výpovede z nájmu, zvážte možnosť virtuálneho sídla. Ide o registračnú adresu a administratívne sídlo, ktoré splní všetky zákonné požiadavky a umožní vám preberať poštu či splniť si povinnosť označenia sídla.

Zmena miesta podnikania na kľúč u profesionálov

Zmena miesta podnikania na kľúč u profesionálovAk nemáte dostatok času alebo sa obávate, že by ste zabudli pri zmene sídla a miesta podnikania na nejaké „byrokratické detaily“, môžete nechať celý tento proces na profesionálne spoločnosti poskytujúce služby administratívnych zmien pre SZČO.

Využiť služby profesionálov má dve výhody:

Ušetríte čas, nakoľko nikam nemusíte chodiť a všetko vybavíte online. Zároveň vám špecialista pripraví všetky podklady a dokumenty podľa aktuálnych pravidiel.

Zmeniť môžete nielen sídlo či miesto podnikania, ale aj iné údaje v Živnostenskom registri alebo Obchodnom registri, tieto firmy sa totiž špecializujú na komplexné služby pre podnikateľov. Okrem ušetrenia času, energie a nervov máte zároveň istotu, že všetky podania na zmeny budú pripravené správne a nemusíte tak študovať aktuálne predpisy či pravidlá.

Zmena miesta podnikania a sídla SZČO cez profesionálnu firmu prebieha takto:

pripravíte si všetky potrebné údaje, najmä osobné údaje, údaje zo živnostenského listu a údaje o novom sídle, prepošlete ich mailom priamo špecialistovi
ten za vás pripraví všetky potrebné žiadosti, tlačivá či návrhy na zmeny pre Živnostenský register alebo Obchodný register a zaplatí potrebné poplatky
všetky dokumenty podá a počká až na ich schválenie, v prípade nutnosti akýchkoľvek doplnení či opráv vykoná tieto úkony namiesto vás a ručí za úspešnosť zmeny sídla

Ak ide o cenu za tieto služby, zmeny v Živnostenskom registri stoja zhruba 10 €, čo je naozaj nízka investícia vzhľadom na ušetrený čas a energiu. Pri zmenách v Obchodnom registri je to už viac, tam zmena údajov vrátane zmeny sídla na kľúč stojí od 80 do 100 €.

Pri výbere špecialistu, ktorému zveríte zmenu miesta podnikania a sídla živnosti však nepozerajte len na cenu, ale najmä na skúsenosti a referencie iných klientov. Pamätajte ale, že pri týchto službách na kľúč ide len o zmenu na živnostenskom úrade. Ostatné inštitúcie a oznámenie zmien u nich si už musíte riešiť sami.

AJ POMOC S NOVÝM SÍDLOM

Výhodou spomínaných profesionálnych a špecializovaných firiem je nielen komplexnosť služieb ohľadom zmien v Živnostenskom či Obchodnom registri, ale viaceré z nich ponúkajú aj pomoc s novým sídlom. V ich ponuke môže byť aj služba spomínaného virtuálneho sídla.

Odporúčania na záver, ako si vybrať nové miesto podnikania

Odporúčania na záver, ako si vybrať nové miesto podnikaniaOkrem možnosti mať miesto podnikania alebo sídlo živnosti u seba doma alebo v prenajatej kancelárii existuje už spomínaná možnosť využiť ako administratívnu, registračnú a oficiálnu adresu službu virtuálneho sídla. To využívajú nielen živnostníci, ale aj „eseročky“.

Z hľadiska zákona toto sídlo splní všetky potrebné podmienky a má aj viacero výhod:

sídlo je k dispozícii ihneď, nemusíte vybavovať žiaden prenájom alebo povolenie od vlastníkov, pričom vybaviť ho viete aj online a doslova za pár hodín
efektívne a rýchlo oddelíte pracovný a súkromný život, rovnako tak vyriešite povinnosť označenia miesta podnikania a tiež máte zabezpečené preberanie pošty
je tu možnosť zvýšenia prestíže pred obchodnými partnermi, nakoľko väčšina virtuálnych sídiel sídli na zaujímavých adresách a vo vychytených lokalitách
v rámci komplexných služieb získavate nielen preberanie a preposielanie firemnej pošty, ale väčšina poskytovateľov ponúka aj notifikácie o pošte a jej online evidenciu

Aby ste ale získali všetky benefity, musíte pri výbere poskytovateľa služby virtuálneho sídla zvažovať nielen čo najnižšiu cenu, ale aj kvalitu servisu. Uprednostnite preto firmy, ktoré majú dostatočné referencie a sídlia na „lepšej“ adrese. Odporúčame tiež vybrať si poskytovateľa, ktorý nehnuteľnosť vlastní, budete tak mať istotu stability do budúcnosti.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here