Založenie s.r.o. 2019

0
2643

Ak chcete začať podnikať a rozbehnúť vlastný biznis, jednou z najčastejších a najvhodnejších foriem je založenie spoločnosti s ručením obmedzeným. V roku 2019 je založenie s.r.o. v niečom jednoduchšie oproti minulým rokom, no zároveň pribudli aj niektoré novinky a špecifické podmienky. Tie sú platné už od jesene 2018 a naplno sa prejavia tento rok.

Všetkých, ktorí mali problém s byrokraciou, poteší od tohto roku napríklad novinka, že už nemusia od správcu dane, čiže miestne príslušného daňového úradu, získavať písomný súhlas. Na druhú stranu, ak máte voči daňovému úradu nejaký dlh, bude to pri zakladaní problém.

Pribudla tiež povinnosť mať podpis na podpisovom vzore úradne overený, po novom už nestačí len uznať podpis za vlastný. Tieto, ale aj ďalšie novinky, ktoré sú dôležité pre úspešné a bezproblémové založenie s.r.o. v roku 2019, si teraz predstavíme v stručnom a prehľadnom zhrnutí. Dozviete sa v ňom tiež to, ako si založenie uľahčiť a prežiť ho bez problémov.

Čo zahŕňa založenie s.r.o. spoločnosti

Čo zahŕňa založenie s.r.o. spoločnosti

Samotný proces založenia spoločnosti s ručením obmedzeným sa ani v roku 2019 nezmenil. Základné podmienky, ktoré ustanovujú hlavne Živnostenský zákon a Obchodný zákonník, sú nezmenené. Platí to tak pre obsahovú a právnu formu, ako aj pre formálne záležitosti.

Na úvod je potrebné si vybaviť živnostenský list so živnosťami, ktoré budú predmetom podnikania s.r.o., do predmetu môžete zaradiť voľné, viazané alebo remeselné živnosti.

Následne je potrebné vypracovať celú dokumentáciu, čiže zakladacie dokumenty, návrh na zápis spoločnosti a k nemu dodať všetky prílohy vrátane podpisového vzoru.

Nemenili sa ani poplatky, súdny poplatok za zápis s.r.o. je 300 €.

Určite si treba dať záležať na obsahu zakladateľských zmlúv, ale aj správnom vyplnení návrhu na zápis spoločnosti do Obchodného registra. Neodporúčame používať na to nejaké voľne dostupné vzory z internetu, pri spoločenskej zmluve alebo zakladateľskej listine je treba prípravu právnikom. Tlačivo návrhu na zápis má tiež predpísanú formu.

Ak ide o proces založenia s.r.o., tie zahŕňa nasledovné úkony:

v prvom rade je treba spísať a podpísať zakladateľskú dokumentáciu, podpisy spoločníkov musia byť overené, v prípade zastupovania musí byť splnomocnenie
následne si treba vybaviť živnostenský list na živnostenskom úrade, pričom živnosti na živnostenskom liste budú zároveň predmetom podnikania budúcej „eseročky“
potom treba podať návrh na zápis s.r.o. do Obchodného registra na miestne príslušný súd, k návrhu treba doložiť všetky prílohy vrátane podpisového vzoru konateľa
po schválení návrhu a zapísaní spoločnosti s ručením obmedzeným do Obchodného registra treba vykonať registráciu u správcu dane na príslušnom daňovom úrade

ELEKTRONICKÉ ZALOŽENIE

Ak chcete ušetriť na poplatkoch pri vybavovaní živností a tiež na súdnom poplatku až 50 %, môžete skúsiť založenie s.r.o. elektronicky. Potrebujete na to ale elektronický občiansky preukaz so zaručeným elektronickým podpisom, USB čítačku a softwarové vybavenie.

Zmeny, novinky a na čo nezabudnúť, ak chcete založiť s.r.o. v roku 2019

Zmeny, novinky a na čo nezabudnúť, ak chcete založiť s.r.o. v roku 2019Od všeobecných a doteraz nezmenených podmienok prejdime teraz k najdôležitejším novinkám a zásadám, ktoré treba dodržať pri založení spoločnosti. Mnohé sú na prvý pohľad banalitou či nepodstatným detailom, no aj dôvodom na odmietnutie zápisu.

Tu sú najdôležitejšie zmeny, ktoré platia v roku 2019:

Zrušenie povinnosti prikladať súhlas správcu dane: Prvou novinkou, ktorá platí už od jesene predošlého roka, je vypustenie povinnosti prikladať ako prílohu k návrhu na zápis s.r.o. súhlas správcu dane, čiže z miestne príslušného daňového úradu. Doteraz bol tento súhlas potrebný a hoci sa dal vybaviť za pár dní, spôsoboval zdržanie pri príprave dokumentov.

Skúmanie nedoplatkov súdom ex offo: Ako druhá novinka pribudla súdu povinnosť ex offo, čiže zo zákona, skúmať nedoplatky na daniach a po novom aj na sociálnom poistení. Práve v dôsledku tohto skúmania nie je potrebné, aby ste prikladali súhlas z daňového úradu. Nedoplatky na zdravotnom poistení sa neskúmajú, v tomto ohľade nenastáva žiadna zmena.

Ak chcete založiť s.r.o. a máte dlhy: V súvislosti so skúmaním dlhov platí, že ak súd nájde na daniach a v Sociálnej poisťovni nedoplatky spoločníka či spoločníkov, zamietne návrh na zapísanie s.r.o. do Obchodného registra. Ak máte nedoplatky len v menšej výške, práve explicitným súhlasom z danej inštitúcie zamietnutie „prebijete“, alebo ho priložte hneď.

Úradne overený podpis na podpisovom vzore: Ďalšou novinkou platnou pre rok 2019 je, že po novom už musí byť aj podpis konateľa na podpisovom vzore overený. Nepomôže však, ak bude existujúci podpis len „uznaný za svoj“, ale musí ísť o vlastný podpis, ktorého pravosť bude osvedčená úradne. Pre osvedčenie sa môžete obrátiť na notára alebo matriku.

Neaktuálne údaje: Súd, ktorý bude o zápise s.r.o. rozhodovať, môže odmietnuť zápis vtedy, ak referenčné údaje v návrhu budú neaktuálne. Za referenčné údaje sa považujú tie, ktoré sú v Registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci Registri fyzických osôb, Registri daňových subjektov a v Informačnom systéme služieb zamestnanosti.

Koniec platenia zábezpeky na DPH: Poslednou zmenou platnou od 1.1.2019 je skončenie vyberania zábezpeky na registráciu na dobrovoľnú DPH pri novej spoločnosti. Zábezpeka bola dlhé roky nástrojom v boji proti špekulantom a tým, čo mali v minulosti problémy pri platení DPH. Po novom vám už daňový úrad pri žiadosti o registráciu zábezpeku neuloží.

Najčastejšie otázky o založení s.r.o. spoločnosti v roku 2019

Najčastejšie otázky o založení s.r.o. spoločnosti v roku 2019Začínajúci alebo budúci podnikatelia sa v súvislosti o proces založenia s.r.o. zaujímajú hlavne o formálne záležitosti týkajúce sa predovšetkým právnych podmienok a pravidiel priamo súvisiacich so zapísaním „eseročky“ do Obchodného registra.

Tu sú otázky, ktoré sa opakujú najviac:

Môžem mať sídlo spoločnosti aj v byte či dome, ktorý mám s partnerom?

Áno, pokiaľ sa jedná o skolaudovanú nehnuteľnosť s prideleným súpisným číslom, možné to je. Prekážkou dokonca nie je ani to, ak je na nehnuteľnosti záložné právo v prospech banky, čo býva situácia najčastejšie pri hypotekárnom úvere. Podmienkou zriadenia sídla však je, že s tým súhlasia obaja spoluvlastníci nehnuteľnosti a tento súhlas musí byť písomný.

Potrebujem uložiť základné imanie na bankový účet?

Nie, táto povinnosť síce platila v minulosti, ale už v roku 2016 bola podmienka uloženia základného imania na bankový účet zrušená. Po novom teda nemusíte nikomu fyzicky preukazovať, že sú peniaze na účte firmy. Zároveň však platí, že ich je potrebné zložiť u správcu vkladu, čo je jeden zo spoločníkov firmy. Aj o tom treba písomné vyhlásenie.

Môžem si stiahnuť vzor pre zakladateľské dokumenty z internetu?

Samozrejme, stiahnuť si vzor z internetu môžete, ale je to rizikové. Ak aj stiahnutý dokument bude mať na prvý pohľad všetky náležitosti vyžadované Obchodným zákonníkom, nikde nemáte záruku, že z obsahovej, právnej a formálnej stránky je v súlade s aktuálnymi podmienkami. Skúsenosť ukazuje, že vo väčšine prípadov takéto dokumenty treba opraviť.

Môžem založiť s.r.o., ak mám menší nedoplatok na daniach a odvodoch?

Áno, avšak len do určitej výšky, v prípade daní je to napríklad 170 €. Aby vám ale miestne príslušný súd schválil založenie s.r.o. aj v prípade, že vás nájdete v registroch dlžníkov na daniach alebo sociálnom poistení, potrebujete mať súhlas správcu dane alebo miestnej pobočky Sociálnej poisťovni a tento súhlas priložiť k návrhu na zápis firmy.

Skúsenosti pri zakladaní s.r.o. svojpomocne

Skúsenosti pri zakladaní s.r.o. svojpomocneAk ide o svojpomocné zakladanie „eseročky“, čiže vo vlastnej réžii a bez pomoci od odborníka alebo právnika, väčšina začínajúcich podnikateľov sa na túto cestu vyberie s očakávaním finančnej úspory. Nie vždy to tak je, prax ukazuje, že efekt je skôr opačný.

Navyše, vyskytujú sa aj niektoré často sa opakujúce komplikácie:

obchodné meno spoločnosti už existuje, prípadne je podobné alebo vzhľadom na predmety podnikania klamlivé, súd vtedy odmietne zápis s.r.o. vykonať
problém so sídlom, ktoré nespĺňa požiadavky, prípadne ak ide o prenajaté miesto, nemáte súhlas od majiteľa, všetky tieto problémy zas vie vyriešiť virtuálne sídlo
omyly z nepozornosti, napríklad preklep, nesprávny dátum, chyby v rodnom čísle, neaktuálny trvalý pobyt, neaktuálne číslo občianskeho preukazu po jeho výmene
neúplná žiadosť, napríklad chýbajú overené podpisy na zakladateľských zmluvách, podpisový vzor nie je overený alebo chýba vyhlásenie o splatení základného imania
zakladateľom novej jednoosobovej s.r.o. je fyzická osoba, ktorá už je zakladateľom v ďalších troch jednoosobových s.r.o., prípadne jednoosobová právnická osoba

NEUŠETRÍTE ČAS ANI PENIAZE

Ako vidíte aj podľa najčastejších problémov, snaha ušetriť pri založení s.r.o. sa vo väčšine prípadov končí ešte väčšou stratou peňazí a predovšetkým času. To je aj dôvod, prečo čoraz viac začínajúcich podnikateľov dáva prednosť radšej profesionálnym špecialistom, ktorí založia „eseročku“ na kľúč a vybavia za vás celý proces.

Založenie s.r.o. v roku 2019 na kľúč u profesionálov

Založenie s.r.o. v roku 2019 na kľúč u profesionálovPokiaľ chcete absolvovať celý proces založenia spoločnosti s ručením obmedzeným v roku 2019 bez akýchkoľvek nervov, problémov, komplikácií a čo najviac pohodlne, môžete využiť služby profesionálov. Ide o firmy špecializované len na zakladanie „eseročiek“.

Pri tomto postupe vybavíte všetko na kľúč:

Špecialista na základe informácií od vás pripraví celú dokumentáciu, vy len podpíšete splnomocnenie a potrebné dokumenty a všetko ostatné za vás vybaví firma.

Pokiaľ zvolíte tento postup, nemusíte sa báť o správnosť dokumentov alebo o to, aké sú aktuálne podmienky či zmeny. Profesionálna firma dokáže pripraviť všetky doklady podľa aktuálne platnej legislatívy a vie vám dokonca počas procesu zakladania aj poradiť a odpovedať na otázky týkajúce sa individuálnych zmien a záležitostí

V cene založenia s.r.o. na mieru získavate väčšinou hlavne tieto služby:

zaplatenie všetkých potrebných poplatkov, či už ide o poplatky za zapísanie živností do živnostenského listu, alebo o súdny poplatok za zápis spoločnosti s.r.o.
vypracovanie a podanie všetkých potrebných dokumentov pre úspešné zapísanie spoločnosti s ručením obmedzeným a ich prípadné doplnenie, ak to bude treba
okrem podania dokumentov pred a počas zápisu aj prihlásenie novo vzniknutej spoločnosti po úspešnom zápise miestne príslušnému správcovi dane pre daň z príjmu

Ak sa pýtate, aká je suma za využitie týchto služieb, väčšina profesionálnych firiem pýta za založenie s.r.o. na mieru od 300 do 400 €. Táto suma platí pre spoločnosti s dlhodobým pôsobením, skúsenosťami a pri komplexnej službe na kľúč s prípravou dokumentácie.

Dokumentácia, ktorú vám špecialisti z firmy pripravia, je kompletná. Obsahuje zakladateľskú listinu alebo spoločenskú zmluvu, podpisový vzor, vyhlásenie o splatení základného imania správcovi vkladu, pripravené tlačivo pre povolenie zápisu sídla spoločnosti a samozrejme aj vyplnený návrh na zápis s.r.o. na súd. Jednoducho, všetko je na kľúč, vy neriešite už nič.

VYBAVIŤ NA KĽÚČ SI VIETE AJ SÍDLO

Viacero spoločností ponúka možnosť vybaviť si z pohodlia domova nielen založenie „eseročky“, ale dokonca už aj sídla pre novú firmu. Čoraz populárnejšou je služba virtuálneho sídla, ktoré na 100 % splní zákonné podmienky a stojí zhruba desatinu prenájmu kancelárie.

Odporúčania na záver, ako založiť s.r.o. v roku 2019 bez problémov

Odporúčania na záver, ako založiť s.r.o. v roku 2019 bez problémovPokiaľ chcete založiť spoločnosť v roku 2019 bez zdržaní či komplikácií, zamerajte sa nielen na novinky alebo aktuálne zmeny, ale predovšetkým na dôslednú prípravu. Každá chyba, napríklad z nepozornosti alebo nevedomosti, celý proces len skomplikuje.

Pre úspešné založenie spoločnosti sú dôležité aj tieto faktory:

formálne, právne aj vecne správny obsah všetkých dokumentov a dokladov, počnúc zakladateľskými dokumentmi, cez podpisový vzor až po návrh na zápis spoločnosti
výber obchodného mena, ktoré spĺňa všetky podmienky pre schválenie a zápis do Obchodného registra, to isté platí aj pre podmienky sídla budúcej spoločnosti
splnenie podmienok pre spoločníka a konateľa, pri spoločníkovi ide najmä o obmedzenia v počte jednoosobových s.r.o., pri konateľovi o bezúhonnosť
dlhy voči daňovému úradu alebo Sociálnej poisťovni, ak nejaké máte, treba ich čo najskôr uhradiť, aby vás obe inštitúcie vymazali z registrov neplatičov a dlžníkov

Nepodceňujte žiaden detail a ak budete mať o čomkoľvek pochybnosti, obráťte sa s otázkami na právnika. Druhou možnosťou je nechať si založiť spoločnosť s ručením obmedzeným na mieru od profesionálov, kedy nemusíte riešiť sledovanie žiadnych zmien či noviniek. Ušetrený čas a koniec koncov aj financie tak môžete využiť na podnikanie!

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here