Zmena konateľa v s.r.o.

0
11823

Jednou z častých zmien, ktoré sa vykonávajú hlavne vo väčších spoločnostiach s ručením obmedzeným, je zmena konateľa. V s.r.o. spoločnosti je takýto úkon v pôsobnosti spoločníkov. V jednoosobovej s.r.o. býva obvykle konateľ a spoločník tá istá osoba a v týchto prípadoch býva zmena spoločníka a konateľa spojená najčastejšie s predajom s.r.o..

Okrem zmeny osoby konateľa sa medzi veľmi častými úkonmi vyskytuje aj zmena osobných údajov, trvalého pobytu a bydliska konateľa. Vtedy sa konateľ ako taký nemení, ale menia sa údaje o ňom ako o fyzickej osobe. Tieto údaje sa musia zmeniť v Obchodnom registri.

Postup zmeny konateľa v s.r.o. spoločnosti je z technického pohľadu hlavne o zmenách v Obchodnom registri. Informovať treba následne aj niektoré inštitúcie a úrady, najmä daňový úrad. Hoci je úkon zmeny na prvý pohľad veľmi jednoduchý, ak sa ho rozhodnete riešiť svojpomocne, môžu ho skomplikovať niektoré formálne a obsahové chyby.

Kto je konateľ v s.r.o. spoločnosti, aký má význam a aké má úlohy

Kto je konateľ v s.r.o. spoločnosti, aký má význam a aké má úlohyKaždá obchodná spoločnosť má okrem svojho majiteľa či majiteľov, ktorí sa odborne nazývajú spoločníci, aj konateľa. Laicky povedané, ide o osobu, ktorá spoločnosť riadi z hľadiska jej podnikateľskej činnosti a zastupuje firmu pred úradmi a navonok.

Konateľ s.r.o. spoločnosti je štatutárnym orgánom spoločnosti, pričom ide o osobu, ktorá je oprávnená konať v mene spoločnosti tak navonok, ako aj do vnútra.

Základnou povinnosťou konateľa je riadiť a zastupovať spoločnosť tak, aby jej podnikateľská činnosť a výsledky tejto činnosti zodpovedali cieľom spoločníkov.

Konateľ tiež zodpovedá za dokumentáciu v spoločnosti, najmä vedenie účtovníctva.

Zmeny v S.R.O. online na kľúč
– rýchle spracovanie
– ušetríte peniaze, žiadne skryté poplatky
– zadanie objednávky trvá iba pár minút
– prehľad o všetkých krokoch
– profesionálny prístup


Za konateľa môže byť ustanovená len fyzická osoba, môže ísť o občana Slovenskej republiky, ale aj o zahraničnú osobu, ak splní príslušné podmienky. Konateľa do funkcie ustanovuje spoločnosť a jej vlastníci, pri viacerých spoločníkoch o ustanovení konateľa spravidla rozhoduje Valné zhromaždenie, pri jednoosobovej s.r.o. len samotný zakladateľ.

Pokiaľ ide o práva, povinnosti a úlohy konateľa, tu sú najdôležitejšie náležitosti:

konateľ zastupuje firmu navonok pre úradmi, inštitúciami, obchodnými partnermi a zákazníkmi, rovnako tak zastupuje firmu pred súdom a pri rôznych jednaniach
na základe poverenia môže konať samostatne alebo spoločne s ďalším konateľom, pričom pri konaní musí používať svoj podpis, ak to ustanovuje poverenie, aj pečiatku
má právo podpisovať zmluvy, objednávky, faktúry a ďalšie dokumenty, ktoré zakladajú nároky či práva spoločnosti s ručením obmedzeným alebo voči nej
má povinnosť konať zodpovedne, efektívne a za účelom napĺňania hospodárskych a podnikateľských cieľov, je zodpovedný aj za účtovníctvo a účtovnú závierku

PRÁVA A POVINNOSTI KONATEĽA URČUJE FIRMA

O tom, čo môže a čo nemôže konateľ, prípadne o tom, čo musí a čo nemusí, rozhoduje spoločnosť prostredníctvom zakladateľskej listiny alebo spoločenskej zmluvy. V nich sa ustanoví počet konateľov, ich kompetencie a spôsob konania samostatne či spoločne.

Postup, ako zmeniť konateľa v s.r.o. spoločnosti

Postup, ako zmeniť konateľa v s.r.o. spoločnostiZmena konateľa v spoločnosti s ručením obmedzeným je technicky nielen o zmene zápisu v Obchodnom registri, ale hlavne o krokoch a procese, ktorý tejto zmene predchádza. Tu sa treba zamerať hlavne na úkony vo firme.

Postup pri zmene pozostáva z týchto krokov:

1. Výber konateľa podľa zákonných podmienok

Najčastejšou a najviac podceňovanou chybou pri zmene konateľa je problém s jeho výberom. Konateľom môže byť len fyzická osoba, spoločnosť môže mať jedného aj viacerých konateľov, v závislosti od toho, čo hovorí spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina. Každý však musí spĺňať niekoľko podmienok.

Okrem samozrejmosti, že konateľ musí mať dôveru majiteľa alebo spoločníkov, musí ísť o plnoletú osobu, ktorá je spôsobilá na právne úkony a nemá žiadne obmedzenia ohľadom možnosti konať za spoločnosť. Druhou dôležitou podmienkou je, že za konateľa možno ustanoviť len osobu, ktorá je bezúhonná.

2. Zvolenie konateľa a jeho súhlas s ustanovením do funkcie

Po výbere konateľa spĺňajúceho podmienky prichádza na rad jeho zvolenie do funkcie. To sa deje v súčinnosti so zakladateľskými dokumentmi. Pri jednoosobovej spoločnosti s ručením obmedzeným ide o rozhodnutie jediného zakladateľa, pri spoločnosti s viacerými spoločníkmi rozhoduje o zvolení konateľa Valné zhromaždenie.

Podľa konkrétnych stanov a zakladateľských dokumentov stačí na zvolenie jednoduchá väčšina prítomných spoločníkov, prípadne absolútna väčšina všetkých spoločníkov. Po tom, čo bude konateľ zvolený, musí ten podpísať súhlas s ustanovením do funkcie a zároveň pridať podpis na podpisový vzor, ktorý treba úradne overiť.

3. Príprava a vypracovanie dokumentov

Súhlas s ustanovením do funkcie a podpisový vzor sa prikladajú ako prílohy k návrhu na zápis zmeny konateľa. Podpisový vzor sa ukladá do zbierky listín a zároveň jeden originál oboch dokumentov, čiže súhlasu aj podpisového vzoru, tvoria súčasť podania na miestne príslušný súd pre zápis do Obchodného registra.

Okrem toho je potrebné vypracovať aj zápisnicu z Valného zhromaždenia alebo písomné rozhodnutie jediného spoločníka. Taktiež treba nanovo vypracovať a podpísať s overenými podpismi zakladateľskú listinu alebo spoločenskú zmluvu, kde už budú zapísané osobné údaje novoustanoveného konateľa spoločnosti.

3. Podanie návrhu do Obchodného registra

Po kompletizácii všetkých dokumentov sa na špeciálnom tlačive vyplní návrh na zápis zmien do Obchodného registra. Tento návrh sa potom elektronicky alebo písomne podáva na okresný súd v krajskom meste v tom kraji, kde má spoločnosť s ručením obmedzeným sídlo. Platí sa aj súdny poplatok, 66 € alebo 33 €.

Lacnejší poplatok sa týka elektronického podania, drahší klasického písomného. K návrhu treba doložiť všetky vyššie spomínané dokumenty. Pokiaľ bude za vás návrh podávať tretia osoba, napríklad profesionál zo špecializovanej firmy realizujúcej zmeny v Obchodnom registri na kľúč, treba aj úradne overené splnomocnenie.

4. Oznámenie o zmene konateľa na úrady a inštitúcie

Po vykonaní zmeny konateľa a zapísaní nového konateľa aj do Obchodného registra je potrebné informovať o tejto zmene niektoré inštitúcie. Ide v prvom rade daňový úrad a konkrétne správcu dane, kde je lehota 30 dní na oznámenie o zmene konateľa. Rovnako tak treba informovať miestne príslušný živnostenské úrad.

Pokiaľ má spoločnosť s ručením obmedzeným aj nejakých zamestnancov, je potrebné oznámiť zmenu konateľa tiež do Sociálnej poisťovne a do tých zdravotných poisťovní, kde sú zamestnanci poistený. Ak je vo firme aj vozidlo, treba oznámiť zmenu držiteľa, pokiaľ sa tak deje, na dopravný inšpektorát. Nezabudnite ani na regionálne úrady.

Najčastejšie otázky o zmene konateľa s.r.o. spoločnosti

Najčastejšie otázky o zmene konateľa s.r.o. spoločnostiKeďže je zmena konateľa v s.r.o. pomerne častým úkonom v rámci zmien v Obchodnom registri, podnikatelia sa o túto tému veľmi živo zaujímajú. Cieľom je zistiť odpovede najmä na praktické otázky, ale napríklad ja ohľadom lehôt či účinnosti.

Tu sú dotazy, ktoré sa opakujú najčastejšie:

Ako dlho trvá zmena konateľa a kedy nastávajú právne účinky zmeny?

Zmena konateľa patrí medzi tie úkony, ktoré majú deklaratórne účinky, čiže právny účinok nastáva okamžite po podpísaní príslušných dokumentov. To samozrejme neznamená, že nie je potrebné spraviť zmenu aj v Obchodnom registri. Ak je celé podanie správne a kompletné, podľa zákona má príslušný súd na zápis zmeny do Obchodného registra dva pracovné dni.

Čo sa myslí pod bezúhonnosťou konateľa? O aké situácie ide?

Konateľ nespĺňa podmienku bezúhonnosti vtedy, ak bol právoplatne odsúdený za trestný čin hospodársky, trestný čin proti majetku alebo iný trestný čin spáchaný úmyselne, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom podnikania. Pokiaľ konateľ spáchal takýto trestný čin, ale je už vplyvom uplynutia nejakej doby zahladený, môže byť konateľom spoločnosti.

Je možné vymenovať za konateľa spoločnosti na Slovensku zahraničnú osobu?

Áno, ale je tu niekoľko požiadaviek a podmienok. Základné sú tie, ktoré sú platné aj pre konateľa zo Slovenska, čiže bezúhonnosť, plnoletosť a spôsobilosť na právne úkony. Pokiaľ ide o občana, ktorý nie je z krajiny Európskej únie alebo z krajiny z OECD, musí mať na Slovensku oficiálne povolený trvalý pobyt, prípadne aspoň povolený prechodný pobyt.

Musia zmenu konateľa schváliť všetci spoločníci v s.r.o.?

To závisí od toho, akým spôsobom zmenu konateľa rieši spoločenská zmluva. Väčšinou postačuje na zmenu konateľa nadpolovičná väčšina prítomných spoločníkov na Valnom zhromaždení spoločnosti. Spoločník sa môže nechať aj zastupovať na základe splnomocnenia, pričom na tomto splnomocnení musí byť jeho podpis s úradným osvedčením pravosti.

Skúsenosti so zmenou konateľa s.r.o. spoločnosti

Skúsenosti so zmenou konateľa s.r.o. spoločnostiPrejdime teraz viac do praxe, konkrétne k skúsenostiam spoločníkov a majiteľov „eseročiek“ so zmenou konateľa v spoločnosti. Keďže proces vyzerá na prvý pohľad jednoducho, veľa podnikateľov sa rozhodne prejsť ním svojpomocne.

To však so sebou môže priniesť hneď niekoľko komplikácií, chýb a problémov:

najčastejšie ide o problémy týkajúce sa nedodania všetkých potrebných dokumentov, zabúda sa napríklad na zápisnicu alebo súhlas s ustanovením do funkcie
ak sa podáva návrh elektronicky, veľa podnikateľov nemá zaručený elektronický podpis, ale len elektronický občiansky preukaz, ten sám však na podanie nestačí
problémom môžu byť aj podmienky súvisiace s konateľom, najmä nesplnenie podmienky bezúhonnosti, čo má za následok odmietnutie zápisu do registra
dodané dokumenty nie sú správne po obsahovej či formálnej stránke, napríklad podpis nie je overený, môžu byť chyby v dátumoch či v osobných a referenčných údajoch
spoločník alebo konateľ zabudne na oznámenie zmeny daňovému úradu v lehote 30 dní, čo síce nemá vplyv na účinnosť zmeny, ale hrozí za to od daňového úradu pokuta

Zmeny v S.R.O. online na kľúč
– rýchle spracovanie
– ušetríte peniaze, žiadne skryté poplatky
– zadanie objednávky trvá iba pár minút
– prehľad o všetkých krokoch
– profesionálny prístup


PODPIS NIE JE MOŽNÉ UZNAŤ ZA VLASTNÝ

Podpis na podpisovom vzore konateľa bolo v minulosti možné uznať za vlastný, čiže sa úradne osvedčilo, že už vopred pripravený podpis bol konateľa, ktorý prišiel k notárovi alebo na matriku. Od jesene 2018 takýto postup nie je možný a je nutné, aby sa konateľ podpísal priamo pred notárom alebo na matrike.

Zmena konateľa s.r.o. spoločnosti na kľúč u profesionálov

Zmena konateľa s.r.o. spoločnosti na kľúč u profesionálovZmeny údajov pre podnikateľov a „eseročky“ v Obchodnom registri sa dajú uskutočniť nielen svojpomocne, ale aj cez profesionálnu firmu. Tá sa na takýto servis špecializuje a už aj u nás je takýchto spoločností dostatok. Súvisí to hlavne s rastúcim dopytom.

Princípom takýchto služieb je servis na mieru:

Vy ako zakladateľ či spoločník pošlete firme údaje potrebné pre prípravu dokumentov, dáte overiť svoj podpis a podpis konateľa a o ostatné sa postará profesionál.

Výhodou týchto služieb je, že nemusíte sledovať aktuálne podmienky a zákony, rovnako tak nemusíte žiadne dokumenty vypracovávať samostatne, prípadne si na ich prípravu či kontrolu najať drahého právnika. Navyše, všetko vybavíte aj z pohodlia domova, keďže celý proces sa dá vybaviť online. To šetrí najmä čas, no aj energiu, pre podnikanie.

Zmena konateľa s.r.o. u profesionálov prebieha zvyčajne takto:

na úvod zašlete údaje o spoločnosti a konateľovi špecialistom, ktorí pripravia na základe týchto informácií všetky podklady potrebné pre podanie na súd
po podpísaní zápisnice zo strany spoločníkov, splnomocnenia na zastupovanie a podpisového vzoru konateľa za vás firma podá všetky dokumenty a zaplatí poplatok
ak je potrebné niečo doplniť, špecialisti tak za vás spravia, pričom v prípade správnosti podkladov súd do 2 pracovných dní zapíše zmenu konateľa v registri

V rámci služieb na kľúč získate teda celý servis od úvodnej prípravy dokumentov, cez ich podanie, až po skončenie procesu s pozitívnym výsledkom. Profesionálne firmy totiž garantujú, že zmena prebehne v poriadku a zároveň bude proces ukončený.

Cena za zmenu konateľa na kľúč cez profesionálov je obvykle od 80 do 100 €. V tejto sume sú zarátané aj súdne poplatky, vy platíte len za overenie podpisov. Oproti cene za vypracovanie podkladov právnikom je táto suma naozaj veľmi priaznivá, takže využitím služieb na kľúč šetríte nielen čas a energiu, ale aj svoje financie.

VYHNITE SA ŠPEKULANTOM

Služby spojené so zmenami v Obchodnom registri ponúka kvôli vysokému dopytu aj čoraz viac špekulantov. Tí sa snažia zaujať nízkou cenou, no kvalita služieb a spoľahlivosť ich servisu sú otázne. Pozerajte preto v prvom rade vždy na referencie, nielen na cenu.

Odporúčania na záver, ako zmeniť konateľa bez komplikácií

Odporúčania na záver, ako zmeniť konateľa bez komplikáciíV prípade, že potrebujete zmeniť konateľa v spoločnosti s ručením obmedzeným a nechcete riskovať žiadne komplikácie či zdržanie, najlepšou voľbou je nechať túto zmenu na profesionálov. Tí za vás pripravia všetky dokumenty a doklady k podaniu na súd.

Ak budete riešiť zmenu svojpomocne, nezabudnite na tieto 4 faktory:

aby mohla zmena prebehnúť, musí nový konateľ spĺňať všetky náležitosti, ktoré vyžaduje zákon, netreba zabúdať ani na požiadavky ohľadom bezúhonnosti
pri zápise zmeny na Obchodný register je potrebné podať kompletný návrh vrátane všetkých príloh, bežne sa zabúda na doloženie nových zakladateľských dokumentov
podpisy konateľa na podpisovom vzore musí byť overený notárom alebo na matrike, po novom už nie je možné uznať existujúci podpis konateľa za vlastný
okrem kompletnosti dokumentov a splnení podmienok netreba zabúdať ani na formálnu a obsahovú správnosť všetkých dokumentov, čo je podstatný faktor

Nezabudnite hlavne, že zmena konateľa spadá medzi tie akty v rámci zmien v obchodnej spoločnosti, ktorá je účinná deklaratórne, čiže momentom zmeny v samotnej spoločnosti. Podaním na obchodný register sa táto zmena len dáva najavo úradom a verejnosti. Nielen túto záležitosť, ale aj všetky ostatné, vám vysvetlia a na mieru pripravia profesionálne firmy.

Zmeny v S.R.O. online na kľúč
– rýchle spracovanie
– ušetríte peniaze, žiadne skryté poplatky
– zadanie objednávky trvá iba pár minút
– prehľad o všetkých krokoch
– profesionálny prístup


ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here