Označenie sídla a miesta podnikania

0
19972

Tak obchodné spoločnosti, napríklad spoločnosť s.r.o., ako aj živnostníci, majú zákonnú povinnosť označiť svoje sídlo alebo miesto podnikania. Hovoria o tom hlavne Obchodný zákonník a Živnostenský zákon, ktoré síce neurčujú presne, či má byť označenie sídla firmy na budove alebo postačí označenie na zvončeku, ale túto povinnosť jasne spomínajú.

Nie sú to len budovy, poštové schránky, dvere či zvončeky, táto informácia musí byť napríklad aj súčasťou korešpondencie a dokumentácie firmy. Je tu navyše ešte Zákon o ochrane spotrebiteľa, ktorý túto povinnosť spomína aj v súvislosti s prevádzkarňou.

Označenie sídla či miesta podnikania pritom veľa firiem aj SZČO podcení. Koledujú si tak nielen napríklad o problém pri doručovaní pošty či hľadaní sídla zo strany zákazníkov, ale taktiež aj o problém zo strany úradov. Jasne označené sídlo spoločnosti je totiž dôležité napríklad aj pri daňovej kontrole alebo v prípade návštevy iných úradov.

Čo je sídlo alebo miesto podnikania a prečo ich označiť

Čo je sídlo alebo miesto podnikania a prečo ich označiťSídlo spoločnosti alebo miesto podnikania je „domovská“ adresa podnikateľa, podľa toho, či sa jedná o právnickú osobu alebo fyzickú osobu. Táto adresa zapisuje do Obchodného registra a ak ju počas podnikania zmeníte, musíte spraviť jej aktualizáciu.

Obchodný zákonník hovorí o sídle spoločnosti, pričom sídlom spoločnosti je registračná adresa, kde je obchodná spoločnosť zastihnuteľná osobne alebo poštou.

Miesto podnikania zas definuje Živnostenský zákon, aj v tomto prípade ide o registračnú adresu, kde musí mať živnostník svoju identifikáciu.

Sídlo a miesto podnikania môžu byť v skolaudovanej nehnuteľnosti so súpisným číslom.

Zmeny v S.R.O. online na kľúč
– rýchle spracovanie
– ušetríte peniaze, žiadne skryté poplatky
– zadanie objednávky trvá iba pár minút
– prehľad o všetkých krokoch
– profesionálny prístup


Z hľadiska praktických funkcií spĺňa sídlo alebo miesto podnikania adresu, kde bude možné vás kontaktovať a to osobne alebo poštou. Zákon jasne hovorí, že na adrese sídla môže napríklad daňový úrad vykonať daňovú kontrolu, prípadne vás môžu navštíviť aj iné orgány štátnej a verejnej moci. Je preto vo vašom záujme sídlo riadne označiť.

Preto by malo takéto označenie sídla splniť tieto podmienky:

označenie musí obsahovať celé obchodné meno spoločnosti alebo živnostníka a to presne v tom tvare, ako je zapísané v Obchodnom registri či Živnostenskom registri
označenie musí byť jasné, čiže musí byť umiestnené tak, aby nemohlo prísť k zámene s inými označeniami alebo obchodnými menami iných spoločností a podnikateľov
musí tiež byť splnená podmienka jednoznačnosti, čiže bude jasné, že sa jedná o označenie sídla obchodnej spoločnosti alebo miesta podnikania živnostníka
musí byť umiestnené na viditeľnom a verejne prístupnom mieste, čím sa nemyslí len fasáda budovy, ale napríklad aj zvonček alebo poštová schránka

NEMÝĽTE SI SÍDLO A PREVÁDZKÁREŇ

Hlavne začínajúci podnikatelia majú problém rozoznať, čo je sídlo a čo prevádzkareň. Sídlom alebo miestom podnikania sa rozumie registračná adresa, ktorá je len jedna. Prevádzkarní môže mať firma či živnostník viac a vykonáva v nich svoju obchodnú činnosť.

Správne označenie sídla alebo miesta podnikania

Správne označenie sídla alebo miesta podnikaniaPovinnosť označiť sídlo a miesto podnikania je daná zákonom, no pre absenciu konkrétnych inštrukcií či nariadení si túto problematiku mnoho podnikateľov nevie úplne vysvetliť. Platí to hlavne pre začínajúcich SZČO a spoločníkov, ktorí sa môžu omylom dostať do problémov.

Tu sú preto najčastejšie príklady a možností, ako správne označiť sídlo a miesto podnikania:

Označenie v byte: Asi najčastejšie riešia podnikatelia označenie sídla alebo miesta podnikania v byte a bytovke. V tomto prípade je najlepší postup taký, že celé obchodné meno firmy alebo tak, ako ho máte napísané v živnostenskom liste, uvediete na zvončeku dole pri vchode do bytovky, na poštovej schránke a taktiež aj na zvončeku priamo pri dverách bytu.

Označenie v dome: Obdobne by to malo fungovať aj v prípade, ak máte sídlo s.r.o. alebo miesto podnikania živnosti v rodinnom dome. Nemusíte označovať priamo budovu, postačí, ak pri prvé uzamykateľné dvere, kam sa počíta aj plotová bránka, uvediete celé svoje obchodné meno. Nezabudnite tiež na poštovú schránku na príjem firemnej pošty.

Označenie v kancelárii: Pokiaľ máte v prenájme kanceláriu v administratívnej budove, postačí, ak bude názov spoločnosti alebo obchodné meno živnosti uvedené pri vchode, napríklad na fasáde budovy alebo na nejakej tabuli s ostatnými firmami. Musíte tu mať tiež samostatnú, verejne dostupnú a riadne označenú poštovú schránku.

Označenie v prevádzkarni: Zákon hovorí aj to, že v prípade, ak má živnostník alebo „eseročka“ okrem sídla tiež prevádzkareň, je povinnosťou na viditeľnom a verejne prístupnom mieste označiť sídlo podnikateľa priamo v prevádzkarni. Najneskôr v deň začiatku prevádzkovania živnosti v prevádzkarni musí byť označená aj prevádzkareň.

Označenie súvisiacich priestorov: Živnostníci majú okrem miesta podnikania povinnosť označiť podľa zákona aj priestory súvisiace s prevádzkovaním živnosti. Okrem prevádzkarne sa tým myslia napríklad skladové priestory, odstavné plochy a garáže pre motorové vozidlá, výstavné priestory, vzorkové predajne či priestory na príjem zákaziek a výdaj tovaru.

Označenie v dokumentoch: Nielen budovy, ale aj dokumenty týkajúce sa podnikania musia byť označené. Prakticky všetky obchodné listy, objednávky či daňové dokumenty v písomnej či elektronickej podobe musia byť označené identifikačnými údajmi podnikateľa. Sem patrí nielen obchodné meno, ale aj sídlo alebo miesto podnikania podľa Obchodného registra.

Zmeny v S.R.O. online na kľúč
– rýchle spracovanie
– ušetríte peniaze, žiadne skryté poplatky
– zadanie objednávky trvá iba pár minút
– prehľad o všetkých krokoch
– profesionálny prístup


Najčastejšie otázky o označení sídla a miesta podnikania

Najčastejšie otázky o označení sídla a miesta podnikaniaProblémy so správnym označením sídla či miesta podnikania majú najčastejšie začínajúci podnikatelia a živnostníci. Tí sa pýtajú aj viaceré praktické otázky, hlavne v snahe vyhnúť sa nejakým sankciám. Nezabúdajte ale, že v prvom rade je označenie váš záujem.

Nech sa páči, tu sú odpovede na najčastejšie kladené otázky:

Aké sú možné sankcie za nesprávne označenie sídla a miesta podnikania?

O sídle v súvislosti s spoločnosťou s ručením obmedzeným hovorí Obchodný zákonník, o mieste podnikania zas Živnostenský zákon. Zákon o ochrane spotrebiteľa zas hovorí o spôsobe označenia v prevádzkarni. Živnostenský úrad môže udeliť pokutu až do výšky 1.659 €, Slovenská obchodná inšpekcia má ešte vyššiu sadzbu a to až do 66.387,83 €.

Má povinnosť označiť miesto podnikania aj SŽČO, ktorá nemá prevádzkareň?

Áno, táto povinnosť sa vzťahuje aj na živnostníkov, ktorí nemajú prevádzkareň, nakoľko ju nepotrebujú. Ako miesto podnikania sa potom označí taká adresa, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri. Pokiaľ živnostník prevádzkareň má, je povinný aj v nej označiť miesto podnikania z Obchodného registra, ale zároveň musí viditeľne označiť aj prevádzkareň

Čo robiť, ak bol živnostníkovi zrušený trvalý pobyt a má ho na obecnom úrade?

Ak vám ako SZČO bol z akéhokoľvek dôvodu zrušený trvalý pobyt a v občianskom preukaze máte namiesto presnej adresy zapísanú len obec, čiže obec alebo mesto, prípadne len nejakú časť obce, ako miesto podnikania sa uvádza to, čo je napísané v občianskom preukaze. Nezabudnite si ale dať zapísať zmenu aj do Obchodného registra, aby bol údaj aktuálny.

Do akej doby je zo zákona treba označiť miesto podnikania alebo sídlo firmy?

Označenie sídla s.r.o. alebo miesta podnikania živnostníka treba od momentu začiatku podnikania. Za moment začiatku podnikania sa v prípade „eseročiek“ považuje založenie spoločnosti podpísaním zakladateľskej listiny alebo spoločenskej zmluvy, v prípade živnostníka zas ohlásenie živnosti a požiadanie o vydanie osvedčenia a živnostenského listu.

Skúsenosti s označením sídla a miesta podnikania

Skúsenosti s označením sídla a miesta podnikaniaNa prvý pohľad je označenie sídla či miesta podnikania jednoduchá záležitosť, no v praxi môže vzniknúť viacero komplikácií. Niektoré môžu krátkodobo poškodiť samotnému podnikaniu, iné ale môžu mať aj vážnejšie dôsledky, napríklad sankcie.

Preto si treba dať pozor najmä na tieto problémové situácie:

ak bývate v bytovke, mali by ste mať označenie sídla či miesta podnikania tak na vchodovom zvončeku, ako aj na dverách, pre identifikáciu v prípade návštevy
nezabudnite na to, že musíte uvádzať plnú adresu a to tak, ako je zapísaná v Obchodnom registri, z adresy musí byť nespochybniteľné, kde máte sídlo
pokiaľ budete využívať služby virtuálneho sídla, pozor si dajte na firmy, ktoré ponúkajú takéto sídlo na jednej adrese tisíckam firiem, sťažuje to ich označenie
nezabudnite na to, že ak ste živnostník a v obchodnom mene máte okrem mena a priezviska aj nejaký dovetok, musíte ho tiež uvádzať pri označení miesta podnikania
označenie musí byť na prístupnom a dobre viditeľnom mieste, takže aj keď máte sídlo u seba doma, mali by ste ho označiť na mieste, kde máte aj vlastné meno

POTREBUJETE NUTNE KANCELÁRIU?

Okrem klasického kamenného sídla, napríklad kancelárskych priestorov, existuje ešte aj možnosť virtuálneho sídla. Jedná sa o službu, ktorú poskytujú firmy špeciálne zamerané len na sídla. V podstate ide o vlastnú poštovú schránku s označením, kde budete mať registračné a administratívne sídlo.

Virtuálne sídlo pre s.r.o. aj živnostníkov u profesionálov

Virtuálne sídlo pre s.r.o. aj živnostníkov u profesionálovZriadiť si virtuálne sídlo môžu dnes všetci podnikatelia, či už ide o fyzické alebo právnické osoby. Túto službu využívajú teda tak živnostníci ako aj spoločnosti s ručením obmedzeným, pričom vôbec nemusí ísť len o začínajúcich podnikateľov, práve naopak.

Dôvodom sú dve najdôležitejšie výhody spojené s virtuálnym sídlom:

Prvou výhodou je finančná výhodnosť oproti klasickému kamennému sídlu. Druhý benefit spočíva v možnosti mať oddelený pracovný život od toho súkromného.

Pokiaľ ide o finančnú výhodnosť, tá je zrejmá hlavne vtedy, ak si porovnáme náklady na virtuálne sídlo a náklady na prenájom kancelárie. Kým služba virtuálneho sídla stojí zvyčajne od 20 do 30 € za mesiac, prenájom priestorov je obvykle až 10 krát drahší. Ak nepotrebujete mať nevyhnutne 24 hodín denne k dispozícii priestor, virtuálne sídlo sa oplatí.

Druhý benefit má priamu súvislosť s tým, čo virtuálne sídlo ponúka:

v prvom rade ide o riadne označenie v súlade so zákonom a splnenie zákonných požiadaviek na zapísanie sídla do Obchodného registra pri zakladaní firmy
zároveň ide o preberanie pošty do poštovej schránky, čím si splníte aj ďalšiu povinnosť a to byť zastihnuteľný minimálne pre poštový a písomný styk
v treťom rade získavate výhodu anonymity, diskrétnosti a možnosti mať sídlo firmy či miesto podnikania na známej adrese, čo zlepšuje zároveň aj váš imidž v podnikaní

Seriózni poskytovatelia sídla ponúkajú okrem preberania pošty a jej preposielania aj emailové alebo SMS notifikácie o došlej pošte. Viacerí tiež majú online evidenciu, takže si viete na diaľku pozrieť, od koho a kedy vám prišla. Máte tak komplexný prehľad o korešpondencii.

Virtuálne sídlo má zároveň výhodu, že na rozdiel od kancelárie vám nehrozí riziko predčasného ukončenia v prípade skončenia nájmu. Taktiež môže ísť o stabilné riešenie aj vtedy, ak budete častejšie sťahovať prevádzku alebo chcete byť v zahraničí. Odporúčame však siahnuť po poskytovateľovi, ktorý má adresu virtuálneho sídla vo svojom vlastníctve.

Zmeny v S.R.O. online na kľúč
– rýchle spracovanie
– ušetríte peniaze, žiadne skryté poplatky
– zadanie objednávky trvá iba pár minút
– prehľad o všetkých krokoch
– profesionálny prístup


DODATOČNÉ SLUŽBY AKO PLUS

Pozitívne je, ak získate spoločne so službou virtuálneho sídla aj niektoré dodatočné služby. Niektoré firmy ponúkajú napríklad možnosť krátkodobého prenájmu priestorov na rokovanie, iné zas služby súvisiace s Obchodným registrom a zmenami v ňom. Výber je na vás.

Odporúčania na záver, ako najlepšie vybrať virtuálne sídlo

Odporúčania na záver, ako najlepšie vybrať virtuálne sídloPokiaľ ste sa rozhodli, že nechcete riešiť označenie sídla či miesta podnikania, alebo sa bojíte, že by ste nevyhoveli litere zákona, je virtuálne sídlo určite stávkou na istotu. To platí vtedy, ak si vyberiete seriózneho poskytovateľa služby virtuálneho sídla.

Pri výbere by ste mali preto pamätať na tieto 4 dôležité faktory:

pozerajte na adresu sídla, vyhýbajte sa takým virtuálnym sídlam, ktoré sídlia na sídliskách, okraji mesta alebo na adrese, ktorá je považovaná za problémovú
podozrivo nízka cena je väčšinou problémom práve preto, že za ňu nedostanete tie najlepšie služby, napríklad preposielanie pošty bude s menšou pravidelnosťou
ak hovoríme o správnom označení sídla, dôležité je tiež to, aby sa na mieste virtuálneho sídla nenachádzali tisícky firiem, to sťažuje aj ich označenie podľa zákona
znakom, že poskytovateľ sídla berie službu vážne, je riadna zmluva o Office Housingu, kde sú špecifikované všetky podmienky, práva, povinnosti a nároky

Nezabudnite však, že označenie sídla či miesta podnikania sa nevzťahuje len na fyzické sídlo, ale aj na všeobecnú komunikáciu podnikateľa. Informácie o sídle firmy musíte uvádzať aj na daňových dokladov, v obchodných dokumentoch a tiež musí byť viditeľné v prevádzkarni. So správnym označením na budove a schránke vám potom už pomôže virtuálne sídlo.

Zmeny v S.R.O. online na kľúč
– rýchle spracovanie
– ušetríte peniaze, žiadne skryté poplatky
– zadanie objednávky trvá iba pár minút
– prehľad o všetkých krokoch
– profesionálny prístup


ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here