Založenie s.r.o. a platca DPH

0
9419

Ak chcete podnikať začať podnikať a už teraz viete, že vaši obchodní partneri budú platcami DPH, prípadne budete aj hneď na úvod podnikania obstarávať majetok či výrobné prostriedky vo väčšej sume a s odpočítateľnou DPH? V tom prípade môžete využiť založenie spoločnosti s.r.o. s DPH, čiže s dobrovoľným prihlásením sa na platenie dane z pridanej hodnoty.

V minulosti bolo práve založenie s.r.o. a DPH spolu so založením pomerne dosť veľkým strašiakom. Mohla za to zábezpeka na DPH, ktorú až do roku 2016 daňový úrad veľmi aktívne využíval v snahe predísť možným podvodom na dani z pridanej hodnoty.

Problémy mali ale nielen novozakladané „eseročky“, ale aj tie, kde mal majiteľ v minulosti nedoplatky. Dnes je situácia o niečo lepšia, no napriek tomu nemusí byť proces úplne bezproblémový. Od 1.1. síce prišlo k zrušeniu povinnosti ukladať zábezpeku pri registrácii na platenie DPH, neznamená to však, že v celom procese nemôže prísť ku komplikáciám.

Dobrovoľná a povinná registrácia na DPH

Dobrovoľná a povinná registrácia na DPHAby sa podnikateľ mohol stať platcom DPH, musí sa najprv zaregistrovať. Registrácia môže byť buď dobrovoľná alebo povinná zo zákona. Kým pri tej dobrovoľnej, ako už hovorí aj jej názov, rozhodujete o registrovaní sám, pri povinnej platia niektoré legislatívne podmienky.

O dobrovoľnú registráciu na DPH môže požiadať len osoba, ktorá je v zmysle zákona o DPH zdaniteľnou osobou, čiže vykonáva ekonomickú činnosť.

To znamená, že nemusíte v momente žiadania vykonávať zdaniteľné obchody, ale máte tento zámer a viete preukázať prípravu na zdaniteľné obchody.

V praxi sa takýto zámer preukazuje najčastejšie podnikateľským plánom.

Pokiaľ ide o povinnú registráciu na DPH, povinnosť registrovať sa vám vznikne v momente, ak za posledných 12 po sebe idúcich kalendárnych mesiacov vaše obraty prekročia sumu 49.790 €. Sú tu aj isté špecifické podmienky týkajúce sa majetku, tie však nemusíme detailne rozoberať. Ďalšou možnosťou je právne nástupníctvo po platiteľovi DPH z minulosti.

Pokiaľ ide o samotnú registráciu na DPH, tá zahŕňa tieto úkony:

na úvod vyplníte tlačivo pre Žiadosť o registráciu, oznámenie zmien, žiadosť o zrušenie registrácie na DPH, dajte si záležať, tlačivo ako také má totiž až 6 strán
k tlačivu musíte vyplniť tiež dotazník pre dobrovoľnú registráciu DPH, ktorý je pomerne detailný a jeho cieľom je zistiť, či spĺňate predpoklady pre platenie DPH
oba dokumenty podávate na miestne príslušný daňový úrad, kde sa na základe posúdenia vašej žiadosti a dotazníka rozhodne o ďalšom postupe pri registrácii
v prípade pochybností bude potrebné osobné stretnutie aj s prebratím podnikateľského plánu, v opačnom prípade vás daňový úrad zaregistruje ako platcu DPH do 21 dní

INDIVIDUÁLNY PRÍSTUP

To, či bude alebo nebude potrebné osobné stretnutie aj s predložením podnikateľského plánu a preukázaním reálnosti podnikateľského zámeru, závisí na posúdení konkrétneho daňového úradu a od vašej situácie. Niekedy sa bez stretnutia zaobídete, niekedy skrátka nie.

Možnosti, ako získať alebo založiť s.r.o. s DPH

Možnosti, ako získať alebo založiť s.r.o. s DPHAk chcete začať podnikať a zároveň byť platcom DPH, existujú tri cesty, ako dosiahnuť tento cieľ. Dve spočívajú v založení novej spoločnosti s ručením obmedzeným, ktorá potom požiada o registráciu na DPH. Treťou cestou je kúpa už hotovej spoločnosti s DPH.

Nech sa páči, tu sú tri najčastejšie spôsoby zakladania s.r.o. spoločnosti u nás:

Svojpomocné založenie spoločnosti: Prvou a najviac komplikovanou cestou je založenie s.r.o. vo vlastnej réžii. V tomto prípade musíte počítať s tým, že na úvod si musíte vybaviť na živnostenskom úrade živnosť pre podnikanie s.r.o. s predmetmi podnikania a vzápätí požiadať o zapísanie „eseročky“ do Obchodného registra. K zápisu treba doložiť všetky doklady.

Ak nenastanú žiadne komplikácie a vy na súd dodáte k žiadosti o zápis všetky dokumenty a ich prílohy kompletné a správne, po zapísaní spoločnosti budete postupovať žiadosťou o dobrovoľnú registráciu na DPH a to procesom popísaným vyššie. Od začiatku vybavovania založenia s.r.o. až po vydanie osvedčenia o registrácii na DPH môže uplynúť až 7 týždňov.

Založenie spoločnosti na kľúč: Druhou a pohodlnejšou možnosťou je nechať si založiť spoločnosť s ručením obmedzeným od profesionálnej firmy na kľúč. V tomto prípade nemusíte sami nič vybavovať a riešiť, pri založení overíte len svoje podpisy a o celý proces registrácie sa postará špecialista z firmy, ktorá vám s.r.o. založí na mieru.

Rovnako tak vám spoločnosť pomôže aj s registráciou pre dobrovoľné platenie DPH. Aj v tomto prípade vám pripraví všetky doklady a dokumenty na kľúč a v prípade potreby dokonca vypracuje aj podnikateľský plán a vyplní všetky potrebné dotazníky. V tomto prípade môže trvať celý proces o niečo kratšie, obvykle je to okolo 5 týždňov.

Kúpa tzv. ready made spoločnosti s DPH: Treťou a najrýchlejšou cestou, ako začať podnikať a okamžite byť platcom DPH, je využitie možnosti právneho nástupníctva po predošlom platiteľovi DPH. Vtedy sa ako nový vlastník už existujúcej spoločnosti s ručením obmedzeným stávate okamžite platcom DPH, technicky v ňom teda skôr pokračujete.

Za týmto účelom sa realizuje kúpa už existujúcich spoločností, ktoré sú registrované ako platcovia DPH. V odbornej terminológii sa týmto „eseročkám“ hovorí aj tzv. ready made. Ich predaju sa venujú špecializované firmy, obvykle tie, ktoré ponúkajú aj založenie s.r.o. spoločnosti na kľúč. Kúpa takejto spoločnosti je rýchla, ide o záležitosť nanajvýš 1 dňa.

Najčastejšie otázky o založení s.r.o. spoločnosti a DPH

Najčastejšie otázky o založení s.r.o. spoločnosti a DPHV minulosti bolo získanie dobrovoľnej registrácie na platenie DPH komplikáciou a to hlavne z dôvodu prísnejšieho posudzovania žiadostí zo strany daňového úradu. Začínajúci podnikatelia mali preto veľké množstvo otázok a čelili nedorozumeniam.

Tu sú najčastejšie z nich aj s odpoveďami na ne:

Aká je situácia so zábezpekou na DPH, nie je potrebné ju zložiť?

Od 1.1.2019 prišlo k pokynu zrušiť ukladanie zábezpeky na DPH , ktorá sa zaviedla ešte v roku 2012 v rámci boja proti podvodnému konaniu pri registrácii na platenie dane z pridanej hodnoty. Zrušila sa tiež predĺžená lehota až 60 dní na rozhodnutie o registrácii na DPH, ktorá platila v prípade uloženia zábezpeky. Vy ju teda už platiť nebudete musieť.

Môžem hneď po založení spoločnosti vystavovať faktúry aj s DPH?

Nie, musíte počkať až do momentu rozhodnutia daňového úradu. Pokiaľ budú splnené všetky podmienky na dobrovoľnú registráciu DPH, daňový úrad zaregistruje žiadateľa do 21 dní odo dňa doručenia žiadosti. Do tejto lehoty vám vydá osvedčenie a pridelí identifikačné číslo DPH. Až dňom uvedeným v osvedčení o registrácii sa stávate platiteľom dane.

Ako prebieha prípadné osobné stretnutie k registrácii DPH na daňovom úrade?

Na základe posúdenia vami podanej žiadosti o dobrovoľnú registráciu a dotazníka sa môže daňový úrad rozhodnúť pre osobné stretnutie, aby preskúmal žiadosť bližšie. Najčastejšie sa bude úrad zaujímať o plány vašej firmy, podnikateľský zámer, budúcich obchodných partnerov, či a koľko ľudí plánujete zamestnať a podobne. Taká bola teda prax do 1.1.2019.

Môže mi daňový úrad neschváliť dobrovoľnú registráciu DPH?

V prípade, že na to budú existovať zákonné dôvody, alebo ak ste vy ako žiadateľ nesplnili zákonné podmienky, tak áno. Oproti minulosti sa situácia ale zlepšila, hlavne v prípade podnikateľov, ktorí sa z dôvodu predošlých nedoplatkov či dlhov obávali o schválenie registrácie na DPH. Ak teda všetky zákonné požiadavky splníte, na DPH sa zaregistrujete.

Skúsenosti pri zakladaní s.r.o. svojpomocne a žiadaní o DPH

Skúsenosti pri zakladaní s.r.o. svojpomocne a žiadaní o DPHZaloženie obchodnej spoločnosti je proces, ktorý si vyžaduje prehľad a dostatok informácií. Samotné podanie žiadosti o registráciu na platenie DPH je oproti tomu oveľa jednoduchšie, minimálne z hľadiska výskytu možných vecných či formálnych chýb alebo omylov.

Pri svojpomocnom zakladaní s.r.o. sa vyskytujú najčastejšie tieto:

nesprávne zvolené obchodné meno, napríklad podobajúce sa na existujúce obchodné meno, prípadne nesprávne zvolené živnosti do predmetu podnikania
vecné a formálne chyby v dokumentoch, napríklad dátumy, neaktuálne osobné údaje spoločníka, zabudnutie overenia podpisu v spoločenskej zmluve či podpisovom vzore
problémy so sídlom spoločnosti, najmä vtedy, ak sídlo nespĺňa zákonné požiadavky a nejedná sa o skolaudovanú nehnuteľnosť s prideleným súpisným číslom
právne prekážky k založeniu, napríklad konateľom chce byť osoba, ktorá nie je bezúhonná, prípadne fyzická osoba je jediným spoločníkom už v troch „eseročkách“
neúplné vyplnenie žiadosti o registráciu na DPH, nesprávne podanie tejto žiadosti, nedodanie všetkých príloh k žiadosti alebo ich nesprávne či neúplné vyplnenie

SVOJPOMOCNÉ ZAKLADANIE JE DRAHŠIE

Začínajúci podnikatelia sa prirodzene snažia ušetriť financie už hneď od úvodu podnikania a preto sa rozhodnú založiť spoločnosť svojpomocne. Možno vás to prekvapí, ale vo väčšine prípadov je takýto spôsob založenia s.r.o. drahší a to hlavne z dôvodu vyšších poplatkov na živnostenskom úrade a súdnych poplatkov pri osobnom vybavovaní.

Založenie s.r.o. s DPH na kľúč u profesionálov

Založenie s.r.o. s DPH na kľúč u profesionálovPráve administratívna náročnosť, viac byrokracie, neistý výsledok a aj finančná nevýhodnosť sú dôvodmi, prečo sa čoraz viac zakladajú spoločnosti s ručením obmedzeným prostredníctvom profesionálnych spoločností, čiže na kľúč alebo na mieru.

Takýto spôsob má pre vás dve veľké výhody:

Prvou výhodou je už spomínaná finančná úspora, za založenie zaplatíte menej, ako za bežné poplatky. Druhou výhodou je možnosť odborných konzultácií v cene.

Ak chcete zároveň so založením spoločnosti získať aj registráciu pre platenie DPH, je práve využitie špecialistov tou najlepšou voľbou. Ušetríte si tak veľké množstvo času a energie, nakoľko profesionálna firma za vás pripraví aj žiadosť o registráciu, na základe informácií od vás ju vyplní a pripraví aj všetky ostatné prílohy k tejto žiadosti.

Ak sa rozhodnete pre založenie s.r.o. na kľúč, v cene služieb získate:

už spomínané poradenstvo a odborné konzultácie, čo využijete najmä pri viac špecifických situáciách, kedy by ste inak museli platiť za služby od právnika
prípravu, vypracovanie a podanie všetkých dokumentov a to od zakladateľskej zmluvy, cez dokumenty k sídlu, zloženie základného imania, až po podpisový vzor
zaplatenie všetkých potrebných poplatkov a to hlavne za zapísanie živností do živnostenského listu a súdneho poplatku za zápis spoločnosti do Obchodného registra

Pri zakladaní firmy od špecialistov nemusíte vy osobne spraviť nič, okrem overenia podpisov na matrike alebo u notára. Viaceré spoločnosti vám vedia pomôcť napríklad aj s vybavením sídla pre vašu novú s.r.o., hlavne teda ak ide o virtuálne sídlo, ktoré je čoraz populárnejšie.

Pokiaľ ide o cenu za založenie spoločnosti s ručením obmedzeným na kľúč, tá sa pohybuje pri kompletnom balíku na mieru v sume od 300 do 400 €. Ak pôjde o nižší balík, môže byť cena o 50 € lacnejšia. V prípade extrémne nízkej ceny radšej takúto ponuku obíďte, je už na prvý pohľad nedôveryhodná. Nezabudnite na získanie referencií od bývalých klientov.

ŽIADAJTE GARANCIU VÝSLEDKU

Nakoľko je dopyt po zakladaní „eseročiek“ na kľúč čoraz silnejší, na trhu sa pohybuje aj mnoho nedôveryhodných firiem ponúkajúcich tieto služby. Okrem preverenia referencií preto žiadajte aj garanciu, že sa podarí uskutočniť zápis firmy a tiež aj registrácia s.r.o. pre DPH.

Odporúčania na záver, ako založiť s.r.o. s DPH bez komplikácií

Odporúčania na záver, ako založiť s.r.o. s DPH bez komplikáciíSvojpomocné zakladanie spoločnosti s ručením obmedzeným si vyžaduje čo najlepšiu znalosť problematiky a rovnako tak aj kvalitne pripravené dokumenty. Nespoliehajte sa preto na nejaké voľne dostupné vzory, nechajte si všetko vypracovať právnikom.

Zároveň závisí úspešné založenie „eseročky“ aj od týchto faktorov:

či máte nejaké dlhy a nedoplatky na daniach alebo v Sociálnej poisťovni a či ste ich už uhradili, pričom ak je to čerstvé, je lepšie mať súhlas od daných inštitúcií
či spĺňate všetky podmienky, aby ste mohli podnikať ako spoločník a konateľ v „eseročke“, napríklad bezúhonnosť alebo limit na počet jednoosobových s.r.o.
či obsahujú spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina a ostatné prílohy k nej všetky údaje, či sú údaje aktuálne a či máte správne zvolené obchodné meno aj živnosti
či máte overené podpisy tam, kde to vyžaduje zákon a či aj sídlo budúcej spoločnosti spĺňa všetky podmienky a či je možné ho zapísať ako sídlo s.r.o.

Získanie registrácie na DPH závisí čisto od splnenia zákonných podmienok, samozrejme, za predpokladu, že o registráciu požiadate tiež bez nejakých vecných či formálnych chýb. Ak chcete absolvovať založenie s.r.o. a DPH registráciu bez akýchkoľvek komplikácií a problémov, najlepšou cestou je využiť služby profesionálov. Ušetríte čas aj peniaze.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here