Podmienky pre založenie s.r.o.

0
15269

Ak ste sa rozhodli začať podnikať a vybrali ste si ako právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, mali by ste ešte pred začiatkom zakladania spoznať všetky podmienky, ktoré sú potrebné pre úspešné založenie s.r.o. spoločnosti. Ide jednak o legislatívou vyžadované splnenie určitých predpokladov, ale aj o praktické záležitosti potrebné pre zápis spoločnosti.

Či už sa rozhodnete pre založenie s.r.o. svojpomocne vo vlastnej réžií, alebo pomocou špecialistov a firiem, ktoré dokážu túto činnosť vykonať za vás, musíte spomínané podmienky splniť vždy. Pri profesionálnom založení však môže byť proces o niečo viac jednoduchší.

Vzhľadom na to, že podmienky a predpoklady pre založenie firmy a začiatok podnikania sa za posledné roky dosť často menili a aktualizovali, môže byť pre laika problémom vyznať sa vo všetkých aktuálnych pravidlách. Aby sme vám v tomto ohľade aspoň trocha pomohli, pripravili sme pre vás do prehľadu najdôležitejšie podmienky na založenie s.r.o. firmy.

Čo zahŕňa založenie s.r.o.

Čo zahŕňa založenie s.r.o.Samotné založenie s.r.o. spoločnosti spočíva v spísaní zakladateľskej listiny alebo spoločenskej zmluvy v predpísanej forme, zvolení predmetov podnikania a zapísania spoločnosti do Obchodného registra. Aby tento proces prebehol, je potrebné splniť aj zopár podmienok.

Prvá kategória podmienok sa týka osoby podnikateľa, pričom tu sa myslí najmä plnoletosť, bezúhonnosť a samozrejme aj spôsobilosť na právne úkony.

Druhou skupinou podmienok sú podmienky súvisiace priamo so zakladaním spoločnosti s.r.o., hlavne správne spísanie a podanie všetkých listín pre zápis „eseročky“.

Tretia skupina nadväzuje na druhú a ide o špecifické podmienky dané zákonom.

Kým prvú kategóriu podmienok môžete splniť prirodzene, pri druhej a tretej je potrebné už vyvinúť aj značné úsilie na ich dosiahnutie, niekedy môže byť nevyhnutné napríklad dovzdelávanie na získanie napríklad viazanej či remeselnej živnosti, pokiaľ má budúca obchodná spoločnosť podnikať v nejakom špecifickom segmente či oblasti.

Pohodlné založenie S.R.O. online
– rýchle spracovanie
– ušetríte peniaze, žiadne skryté poplatky
– zadanie objednávky trvá iba pár minút
– prehľad o všetkých krokoch
– profesionálny prístup


Do pozornosti dávame tiež nutnosť správne pripraviť podanie na súd:

väčšina začínajúcich podnikateľov sa spolieha na vopred pripravené dokumenty a vzory, napríklad pre spoločenskú zmluvu, ktoré ale môžu byť neaktuálne
pri zakladaní prichádza veľmi často k formálnym nedostatkom, napríklad k zlej formulácii niektorých viet, absencii viet, nesprávnym dátumom či preklepom
nakoľko založenie s.r.o. je vážny úkon, ktorý na seba viaže ďalšie povinnosti podnikateľa, musia byť podpisy na zakladateľskej zmluve úradne overené
dôležité je aj budúce sídlo spoločnosti, ktoré nemôžete umiestniť hocikde a súd bude pri zápise do Obchodného registra zisťovať aj splnenie podmienok v tomto ohľade

MÁTE PREŠTUDOVANÉ PRÁVNE PREDPISY?

podmienkach pre založenie s.r.o. a podnikanie ako také hovorí u nás viacero druhov legislatívy a predpisov. Ide predovšetkým o Obchodný zákonník, Zákon o obchodnom registri a vyhláška Ministerstva spravodlivosti č. 25 z roku 2014 so zoznamom potrebných listín.

Právne, finančné a administratívne podmienky pre založenie s.r.o.

Právne, finančné a administratívne podmienky pre založenie s.r.o.Nevyhnutnou a prvou podmienkou založenia spoločnosti s.r.o. je samozrejme plnoletosť a spôsobilosť na právne úkony. Neznamená to však, že máte vyhráte automaticky, musíte splniť ďalšie legislatívne požiadavky a tiež aj formu založenia.

Tu sú najdôležitejšie kategórie podmienok potrebné k založeniu „eseročky“:

Všeobecné formálne podmienky: Prvú kategóriu sme nazvali všeobecné formálne podmienky a spadajú sem práve spomínaná podmienka veku 18 rokov, na základe ktorej prirodzene v plnom rozsahu vzniká aj prirodzená spôsobilosť na právne úkony. Ďalšou dôležitou podmienkou je tzv. bezúhonnosť a to z pohľadu Živnostenského zákona.

Podmienky pre živnosť: Pri založení s.r.o. je potrebné zvoliť predmet podnikania. Ide technicky o živnosti, ktoré môžu byť voľné, ale aj viazané a remeselné. Kým pri prvej kategórii sa zaobídete bez akýchkoľvek podmienok, v prípade viazaných a remeselných sú isté podmienky a musíte vedieť vydokladovať napríklad prax alebo dosiahnuté vzdelanie.

Podmienky pre sídlo: Každá spoločnosť s ručením obmedzeným musí mať sídlo. Ak bude u vás doma a nie ste jediný vlastník nehnuteľnosti, potrebujete súhlas spoluvlastníkov. Sídlom spoločnosti však nemôže byť ľubovoľná nehnuteľnosť, napríklad garáž, pivnica či pozemok určite nie. Musí ísť o riadne skolaudovanú nehnuteľnosť s vlastným súpisným číslom.

Podmienky z pohľadu spoločníka: Jedna fyzická osoba môže myť jediným spoločníkom maximálne v troch spoločnostiach s.r.o., takže ak už nejaké „eseročky“ máte a chcete založiť ďalšiu, budete v nej potrebovať aj ďalšieho spoločníka. Taktiež platí, že jednoosobová s.r.o. spoločnosť nemôže byť jediným zakladateľom alebo spoločníkom v ďalšej s.r.o. spoločnosti.

Podmienky pre nedoplatky: Ak máte dlh v Sociálnej poisťovni alebo na daňovom úrade, je to vážna prekážka pre zapísanie obchodnej spoločnosti do Obchodného registra. Súd si totiž bude z registrov dlžníkov týchto inštitúcii zisťovať, či nemáte voči nim nedoplatky a dlhy. Ak tomu tak bude, k zapísaniu spoločnosti nepríde až do momentu vyrovnania vášho dlhu.

Podmienky pre základné imanie: Aby mohla spoločnosť s.r.o. vzniknúť, je potrebné splniť podmienku základného imania vo výške najmenej 5.000 €. Po novom už nie je síce nutné tieto peniaze fyzicky vložiť na bankový účet, musíte však minimálne preukázať ich splatenie do rúk správcu vkladu, čiže jedného zo zakladateľov, vo forme písomného vyhlásenia.

Podmienky konateľa a pre podpisový vzor: Súčasťou návrhu na zápis s.r.o. musí byť aj súhlas konateľa s ustanovením do tejto funkcie a tiež podpisový vzor konateľa. Oba dokumenty sa ako príloha pripájajú k podaniu na súd a v prípade podpisového vzoru po novom platí, že musí byť úradne overený, na čo môžete využiť matriku alebo notára.

Elektronická komunikácia: Priamo hneď pri zakladaní „eseročky“ síce nutne nepotrebujete disponovať elektronickým občianskym a zaručeným elektronickým podpisom, avšak kvôli komunikácii s daňovým úradom sa tomu neskôr nevyhnete. Rovnako tak nezabudnite využívať dátovú schránku, kam vám úrady budú doručovať všetku korešpondenciu.

Ďalšie právne a administratívne podmienky: Medzi dôležitú podmienku potrebnú pre úspešné založenie s.r.o. spoločnosti patrí doloženie právne a administratívne bezchybných dokumentov pre zápis „eseročky“. Ide hlavne o formálne a právne správne spísanú spoločenskú zmluvu či zakladateľskú listinu a overenie podpisu zakladateľa či spoločníkov.

Najčastejšie otázky o podmienkach pre založenie s.r.o. spoločnosti

Najčastejšie otázky o podmienkach pre založenie s.r.o. spoločnostiPre laikov je viacero z vyššie spomínaných podmienok na prvý pohľad príliš zložitých alebo komplikovane sformulovaných. Výsledkom tak sú nejasnosti hneď na začiatku podnikania a ak budete spoločnosť s.r.o. zakladať svojpomocne, tak aj viacero chýb.

Tu je preto prehľad najviac kladených otázok a odpovede na ne:

Môžem byť spoločníkom vo firme aj vtedy, ak nie som bezúhonný?

Zákon hovorí, že podnikať nemôžete vtedy, ak nie ste z pohľadu Živnostenského zákona bezúhonnou osobu. To znamená, že ste neboli odsúdení za majetkový či hospodársky trestný čin alebo úmyselný trestný čin súvisiaci s predmetom podnikania. Založiť si s.r.o. a byť spoločníkom však môžete, avšak nemôžete byť štatutárnym orgánom, čiže konateľom.

Je možné si založiť s.r.o. aj v prípade drobného nedoplatku či dlhu?

Súd síce automaticky skúma, či máte nejaké dlhy alebo nedoplatky voči Sociálnej poisťovni alebo daňovému úradu, no pokiaľ od týchto inštitúcii získate písomne súhlas, aj v prípade existencie dlhov môže prísť k zapísaniu spoločnosti. Maximálna výška možných dlhov je ale rozdielna v závislosti od inštitúcie. Dlhy v príslušnej zdravotnej poisťovni sa neskúmajú.

Musí byť budúce sídlo spoločnosti vo vlastníctve podnikateľa alebo nie?

Okrem toho, že sídlo spoločnosti musí samo o sebe spĺňať podmienky dané zákonom, je nevyhnutné, aby k nemu mala spoločnosť užívacie právo. To nemusí byť realizované len priamym vlastníctvom, ale napríklad aj prenájmom či bezodplatným užívaním. Dôležité je však tieto skutočnosti vedieť preukázať priložením súhlasu vlastníka so zriadením sídla.

Koľko stojí samotné založenie s.r.o., aké sú z tohto pohľadu finančné podmienky?

Pokiaľ budete samo zakladať novú „eseročku“ a nemáte elektronický občiansky preukaz so zaručeným podpisom, súdny poplatok za zápis s.r.o. je 300 €. Z hľadiska financií sú dôležité aj poplatky za zapísané živnosti ako predmet podnikania, zápis 1 voľnej živnosti stojí 5 €, pri viazanej a remeselnej je to 15 €. Počítajte tiež s nákladmi na vypracovanie dokumentov.

Pohodlné založenie S.R.O. online
– rýchle spracovanie
– ušetríte peniaze, žiadne skryté poplatky
– zadanie objednávky trvá iba pár minút
– prehľad o všetkých krokoch
– profesionálny prístup


Skúsenosti pri zakladaní s.r.o. svojpomocne

Skúsenosti pri zakladaní s.r.o. svojpomocneViacero podnikateľov sa rozhodne kvôli finančnému hľadisku pre založenie s.r.o. spoločnosti svojpomocne. Možno už tušíte, že táto cesta je z časového hľadiska náročná, no má svoje úskalia aj v podobe niektorých neúmyselných chýb a komplikácií, ktoré môžu nastať.

Niektoré vyplývajú z nepozornosti, väčšina však z neznalosti. Toto sú tie najčastejšie:

obchodné meno už existuje alebo má nesprávnu formu, napríklad obsahuje nepovolené znaky, podobá sa na obchodné meno inej spoločnosti alebo je chránené známkou
v predmetoch podnikania sú uvedené činnosti, ktoré nie sú živnosťou a spadajú pod koncesiu, prípadne ide o viazané a remeselné živnosti, ku ktorým nemáte doklady
máte nedoplatky na dani alebo na poistení v Sociálnej poisťovni, pričom aj keď ste ich uhradili v nedávnej dobe, súd o tom ešte nemusí vedieť, v registroch sa to neprejaví
overenie podpisov je potrebné na zakladateľskej listine a spoločenskej zmluve, ako aj v prípade podpisového vzoru, musí ísť o overenie na matrike alebo u notára
sídlo spoločnosti musí byť umiestnené v skolaudovanej nehnuteľnosti so súpisným číslom, nesmie ísť napríklad o chatu, chalupu, garáž, pivnicu alebo pozemok

SVOJPOMOCNE  TO LACNEJŠIE BOHUŽIAĽ NEBUDE

Snaha ušetriť financie je práve tým najdôležitejším motívom, prečo sa väčšina podnikateľov rozhodne pre svojpomocné zakladanie s.r.o. spoločnosti. Tu treba povedať, že v prípade, ak nepoužívate zaručený elektronický podpis a budete všetko vybavovať „po starom“, určite na poplatkoch neušetríte.

Podmienky pre založenie s.r.o. na kľúč u profesionálov

Podmienky pre založenie s.r.o. na kľúč u profesionálovPre laika je pomerne ťažké vyznať sa vo všetkých podmienkach, ktoré sme spomínali vyššie. Ak však chcete zvládnuť založenie s.r.o., je to nevyhnutnosť, jedine, ak by ste využili služby špecializovaných firiem, ktoré sa venujú čisto len zakladaniu nových „eseročiek“.

V tomto prípade je celý proces o poznanie jednoduchší:

V prípade, ak si zvolíte založenie cez špecialistu, ten vám jednak poskytne poradenstvo ohľadom vyššie spomínaných podmienok a zároveň vám môže ušetriť financie.

Pýtate sa, ako je možné, že založenie s.r.o. u profesionálnej spoločnosti je lacnejšie, ako svojpomocne? Dôvody sú dva. Prvým sú nižšie poplatky spojené so živnosťami a súdnym poplatkom za zápis spoločnosti do Obchodného registra kvôli elektronickej komunikácii. Druhým sú nižšie náklady na prípravu dokumentov, čiže výdavky na právne služby.

Pokiaľ sa rozhodnete pre založenie s.r.o. od špecialistov, získate tieto výhody:

nemusíte riešiť, či sú splnené všetky formálne náležitosti dokladov a zháňať právnika pre vypracovanie dokumentov, o všetko sa postará profesionálna firma
viacero spoločností zakladajúcich s.r.o. firmy vám dokáže pomôcť aj so sídlom, populárne je čoraz viac virtuálne sídlo, ktoré spĺňa všetky nevyhnutné podmienky
nemusíte ísť na žiadne úrady, stačí len splnomocnenie a overenie vašich podpisov na potrebných dokumentoch, o komunikáciu s úradmi sa postará už špecialista

Ak ide o cenu za tieto služby, ako sme spomínali už vyššie, ušetríte oproti svojpomocnému zakladaniu s.r.o. vo vlastnej réžii. Väčšinou sa cena založenia na kľúč pohybuje od 300 do 400 €. Oveľa nižšie ceny sú už podozrivé, takýmto „profesionálom“ sa radšej vyhnite.

Veľkou výhodou založenia s.r.o. profesionálom je, že v cene služieb sú všetky nevyhnutné poplatky, najmä na zápis do Obchodného registra a za živnosti. Rovnako tak sa špecializovaná firma postará vypracovanie a podanie všetkých dokumentov, hlavne na živnostenský úrad, Obchodný register a daňový úrad.

NIEKTORÉ PODMIENKY NEOBÍDETE

Hoci založenie s.r.o. prostredníctvom špecializovanej firmy má viacero výhod a značne zjednodušuje celý proces spolu so zachovaním finančnej atraktivity, sú podmienky, ktoré sa ani týmto spôsobom obísť nedajú, najmä tie týkajúce sa dlhov alebo podmienok pre živnosť.

Odporúčania na záver, ako založenie s.r.o. zvládnuť

Odporúčania na záver, ako založenie s.r.o. zvládnuťVeľký entuziazmus a radosť z podnikania na úvod môžu riadne „schladiť“ viaceré problémy spojené so zakladaním spoločnosti s ručením obmedzeným. Skúsenosti ukazujú, že pre laikov sú viaceré podmienky neznáme a tak prichádza k častým komplikáciám.

Ak chcete celý proces zvládnuť bez problémov, držte sa týchto zásad:

vyplaťte si všetky podlžnosti voči daňovému úradu a Sociálnej poisťovni čo najskôr, aby ste sa dostali čo najskôr mimo ich registre dlžníkov a neplatičov
nezabudnite na to, že na všetkých dokumentoch musia byť uvedené správne a aktuálne údaje, ak ste napríklad menili občiansky preukaz, treba to v nich zohľadniť
všetky doklady musia splniť nielen vecné, ale aj formálne podmienky, nespoliehajte sa preto určite len na nejaké voľne dostupné vzory stiahnuté z internetu
vyhnúť sa niektorým formálnym prekážkam, napríklad pri počte jednoosobvých s.r.o. na jedného spoločníka, sa dá najlepšie právnym poradenstvom vopred

Pokiaľ sa rozhodnete pre založenie spoločnosti na mieru od profesionála, ušetríte si naozaj veľa komplikácií, času, energie a tiež aj peňazí. To najlepšie odporučenie, ktoré vám môžeme v tejto súvislosti preto dať, je, aby ste celý tento proces zverili do rúk odborníka. Na trhu je viacero firiem, ktoré sa takýmto službám venujú a určite vám so založením pomôžu.

Pohodlné založenie S.R.O. online
– rýchle spracovanie
– ušetríte peniaze, žiadne skryté poplatky
– zadanie objednávky trvá iba pár minút
– prehľad o všetkých krokoch
– profesionálny prístup


ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here