Návrh na zápis spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.) do obchodného registra

0
10204

Ak už máte pripravené zakladateľské dokumenty, podpisový vzor, prehlásenie o prijatí vkladu pre základné imanie a aj dokumenty týkajúce sa sídla, pre úspešné založenie spoločnosti s ručením obmedzeným vám chýba už len návrh na zápis s.r.o. do Obchodného registra. Ten podpisuje buď zakladateľ, ak je sám, alebo ho podpisujú všetci spoločníci, ak je ich viac.

Za dlhým názvom tohto dokumentu sa skrýva nemenej dlhý formulár alebo skôr tlačivo, ktoré je potrebné vyplniť do najmenšieho detailu. Návrh má predpísanú formu a pokiaľ by ste si spravili nejaký alternatívny svojpomocne, súd ho odmietne a spoločnosť vám nezapíše.

Súd bude návrh študovať veľmi obozretne, nakoľko z neho sa dozvedá informácie potrebné pre založenie a zapísanie spoločnosti s ručením obmedzeným do Obchodného registra. Pozerať však bude nielen na samotný návrh, ale aj na jeho prílohy, ktoré sú tvorené dokladmi spomínanými na úvod. Všetko musí byť správne po formálnej aj obsahovej stránke.

Čo je návrh na zápis s.r.o. do Obchodného registra, čo obsahuje a ako ho podať

Čo je návrh na zápis s.r.o. do Obchodného registra, čo obsahuje a ako ho podaťNávrh na zápis spoločnosti s ručením obmedzeným do Obchodného registra je tlačivo, ktoré sa podáva na miestne príslušný súd. Tým je okresný súd v krajskom meste daného kraja, takže ak bývate napríklad v Nitre, miestne príslušným súdom je Okresný súd Nitra.

Návrh pozostáva z údajov týkajúcich sa samotnej obchodnej spoločnosti, napríklad ide o meno, sídlo či základné imanie, ako aj z údajov o spoločníkoch a konateľoch.

Každý návrh musí byť podpísaný a podpis(y) musia byť úradne overené notárom či na matrike, aby bola 100 % právna istota a vôli založiť s.r.o. spoločnosť.

Návrh má svoju presnú formu a súd nebude akceptovať žiadne svojpomocné tlačivá.

Pohodlné založenie S.R.O. online
– rýchle spracovanie
– ušetríte peniaze, žiadne skryté poplatky
– zadanie objednávky trvá iba pár minút
– prehľad o všetkých krokoch
– profesionálny prístup


Podanie návrhu je možné uskutočniť buď klasickou písomnou formou, alebo prostredníctvom portálu slovensko.sk, čiže elektronicky. Prvá možnosť je dostupná prakticky pre každého, druhú môžete využiť jedine vtedy, ak máte elektronický občiansky preukaz a disponujete zaručeným elektronickým podpisom. Väčšina začínajúcich podnikateľov to však nemá.

Začínajúci podnikatelia sa môžu pri návrhu aj pomýliť, potom je postup nasledovný:

pokiaľ nebude splnená niektorá z podmienok nevyhnutných pre zápis s.r.o. do Obchodného registra, súd vydá Oznámenie o odmietnutí vykonania zápisu
v tomto oznámení je súd zároveň povinný vám presne uviesť, kde sú nedostatky alebo chyby v žiadosti alebo v prílohách, tiež vás musí poučiť o možnosti podať námietku
námietku je možné podať do 15 dní odo dňa doručenia oznámenia, pričom v rámci námietky musíte opraviť nedostatky alebo doplniť tie údaje, ktoré od vás súd žiada
ak všetky chyby odstránite a doplníte všetky údaje, ktoré súdu chýbali, ten má lehotu do 10 dní od doručenia námietky na vykonanie zápisu s.r.o. do Obchodného registra

O ÚSPEŠNOM ZAPÍSANÍ DOSTANETE POTVRDENIE

Tak, ako vám dá príslušný okresný súd na vedomie, že návrh je potrebné doplniť či opraviť, tak isto vám oznámi aj vyhovenie návrhu a úspešné zapísanie spoločnosti s ručením obmedzeným do Obchodného registra vo forme potvrdenia o vykonaní zápisu.

Náležitosti, ktoré bude súd pri návrhu na zápis s.r.o. do Obchodného registra skúmať

Náležitosti, ktoré bude súd pri návrhu na zápis s.r.o. do Obchodného registra skúmaťV prípade, že podáte návrh na zápis spoločnosti s ručením obmedzeným do Obchodného registra na miestne príslušný súd a bude mať predpísanú formu, začne sa konanie súdu. Toto konanie má cieľ preskúmať, či sú splnené všetky podmienky pre zápis „eseročky“.

Tu sú náležitosti a veci, ktoré bude súd pri svojom rozhodovaní skúmať bližšie:

Či je návrh úplný a či ho podala oprávnená osoba: Oprávnenou osobou na podanie návrhu na zápis s.r.o. do Obchodného registra je konateľ uvedený v zakladateľskej listine alebo spoločenskej zmluve, prípadne jeho splnomocnenec. Zároveň súd preskúma, či je návrh vyplnený v celom rozsahu, napríklad či ste nezabudli na niektoré údaje.

Či sa údaje v návrhu zhodujú s údajmi v prílohách: Údaje v návrhu sa musia zhodovať s údajmi v prílohách, najmä v zakladateľských dokumentoch, na podpisovom vzore a tiež v prípadnom splnomocnení. Platí to najmä o osobných údajoch typu adresa a rodné číslo, tu pozor na preklepy. Problémom môže byť aj výmena občianskeho preukazu a jeho nové číslo.

Či majú podávané dokumenty správny obsah a formu: Nielen samotný návrh, ale aj iné dokumenty musia mať správny obsah a predpísanú formu. Najviac sa pozerá v tomto ohľade na spoločenskú zmluvu a zakladaciu listinu a to, či obsahujú náležitosti požadované Obchodným zákonníkom. V tomto prípade vzniká aj najviac pochybení.

Či sú overené podpisy: Podpisy na zakladateľských dokumentoch a podpisovom vzore musia byť overené a ich pravosť musí byť osvedčená. Na výber je overenie buď u notára alebo na matrike, čiže na mestskom alebo obecnom úrade. Overiť podpis je potrebné aj na splnomocnení, ak budete proces založenia s.r.o. delegovať na niekoho iného.

Či sú splnené podmienky pre spoločníkov: Ak ide o spoločníkov, tu platí zopár obmedzení. Jedna s.r.o. firma nemôže mať viac ako 50 spoločníkov a ak už máte 3 jednoosobové s.r.o. spoločnosti, nemôžete byť v tej 4. jediným spoločníkom. Rovnako tak platí, že jednoosobová „eseročka“ nemôže byť jediným spoločníkom v ďalšej s.r.o. spoločnosti.

Či nie sú prekážky zápisu spoločnosti z dôvodu dlhov: Po novom už platí, že súd si bude počas skúmania návrhu na zápis s.r.o. do Obchodného registra sám zisťovať, či nemáte nedoplatky v Sociálnej poisťovni alebo na daňovom úrade. Deje sa tak na základe overenia v registroch dlžníkov. Ak nedoplatky zistí, návrh o zápise spoločnosti odmietne.

Či nie sú právne prekážky ohľadom zápisu konateľa: Konateľom môže byť plnoletá osoba plne spôsobilá na právne úkony. Okrem tejto elementárnej podmienky však musí súd skúmať aj ďalšie, napríklad bezúhonnosť z pohľadu Živnostenského zákona. V prípade spoločníkov sa napríklad bezúhonnosť nevyžaduje, pri konateľstve v s.r.o. je ale nevyhnutná.

Či je možné zapísať obchodné meno spoločnosti: Obchodné meno nesmie byť totožné, podobné alebo zameniteľné s už existujúcim obchodným menom inej právnickej osoby zapísanej v Obchodnom registri. Meno tiež nesmie vyvolávať klamlivý dojem o činnosti či predmete podnikania spoločnosti, na toto bude súd pri zápise tiež prihliadať.

Pohodlné založenie S.R.O. online
– rýchle spracovanie
– ušetríte peniaze, žiadne skryté poplatky
– zadanie objednávky trvá iba pár minút
– prehľad o všetkých krokoch
– profesionálny prístup


Či sú správne zvolené predmety podnikania: Ako predmet podnikania môže byť zvolená jedine živnosť a to voľná, viazaná alebo remeselná. Ak si zvolíte ako predmet podnikania činnosť, ktorá je koncesiou, ide o nesprávne zvolený predmet. Taktiež pri viazanej a remeselnej živnosti treba preukázať oprávnenie na vykonávania danej živnosti.

Či bolo zaplatené základné imanie: Dôležitou skutočnosťou, ktorá bude tiež predmetom skúmania, je zaplatenie základného imania v správnej výške. Bez ohľadu na počet spoločníkov, minimálne základné imanie s.r.o. je stanovené na 5.000 €. Zaplatiť ho nemusíte síce na účet v banke, stačí aj správcovi vkladu. Musíte o tom ale doložiť vyhlásenie.

Či bol zaplatený súdny poplatok: V neposlednom rade bude súd pri schvaľovaní zápisu do Obchodného registra skúmať aj to, či ste zaplatili súdny poplatok v správnej výške. Pokiaľ tomu tak nebude, vyzve vás súd na jeho zaplatenie. Ak do určenej lehoty poplatok nezaplatíte, zápis nevykoná a odmietne ho. Jedinou možnosťou je potom začať úplne nové konanie.

Najčastejšie otázky o návrhu na zápis s.r.o. do Obchodného registra

Najčastejšie otázky o návrhu na zápis s.r.o. do Obchodného registraVäčšina začínajúcich podnikateľov vidí návrh na zápis spoločnosti do obchodného registra len raz v živote, prípadne celkovo absolvuje takýto proces len raz za život. Z tohto pohľadu sú preto úplní laici a o mnohých podmienkach nemajú vôbec žiadnu vedomosť.

Aby sme vám to trocha osvetlili, tu sú odpovede na najviac kladené otázky:

Ako dlho trvá zápis spoločnosti s ručením obmedzeným do Obchodného registra?

Podľa zákona má byť spoločnosť zapísaná do Obchodného registra do 2 pracovných dní, samozrejme, pokiaľ splní všetky predpísané podmienky. Túto lehotu je možné v individuálnych prípadoch predĺžiť o ďalších 10 dní, pokiaľ o tom súd rozhodne. V praxi však trvá zápis o niečo dlhšie, ako ukazujú aj skúsenosti podnikateľov, obvykle do 2 týždňov.

Je lepšie spraviť podanie návrhu na zápis s.r.o. písomne alebo elektronicky?

Ak sa pozrieme na túto otázku optikou finančnej úspory, elektronické podanie je jednoznačne výhodnejšia voľba. Jednak ušetríte na poplatkoch pri zapisovaní živností do predmetu podnikania, ale ušetríte aj 50% sumy na súdnom poplatku. Druhá vec je technické riešenie, elektronicky to môže byť pre úplného laika značne komplikované a náročnejšie na čas.

Je nutné pripojiť k návrhu súhlas daňového úradu alebo Sociálnej poisťovne?

Nie, ale to len v prípade, ak máte istotu, že voči spomínaným inštitúciám nemáte žiadne dlhy a nedoplatky. Ak je nedoplatok voči daňovému úradu menší, napríklad do 170 €, ten vám môže vydať kladné stanovisko, ktoré sa potom bude hodiť pri podaní na súd. To isté platí aj pri menšej podlžnosti voči Sociálnej poisťovni, kde môžete tiež požiadať o vydanie súhlasu.

Aké podmienky musí spĺňať sídlo spoločnosti, aby ho súd akceptoval?

Jednou z komplikácií, ktoré často riešia začínajúci podnikatelia v rámci návrhu na zápis s.r.o. do Obchodného registra, je problém so sídlom. Súd totiž ako sídlo firmy môže zapísať len takú nehnuteľnosť, ktorá má charakter komerčného alebo bytového priestoru, je skolaudovaná a má súpisné číslo. Garáž, pivnica, sklad, chatu či holý pozemok sídlom nemôžu byť.

Skúsenosti pri podávaní návrhu na zápis s.r.o. do Obchodného registra

Skúsenosti pri podávaní návrhu na zápis s.r.o. do Obchodného registraNakoľko podanie návrhu na zápis s.r.o. a jeho úspešné prijatie so založením spoločnosti je veľmi náročné tak na formálnu, ako aj na právnu a vecnú stránku celého procesu, laik väčšinou na prvýkrát so svojpomocným podaním neuspeje. To ukazuje väčšina skúseností.

Tu je 5 najčastejších chýb pri podaní návrhu na zápis s.r.o. do Obchodného registra:

nepodpísanie všetkých potrebných dokumentov, prípadne neosvedčenie pravosti podpisu notárom alebo matrikou na zakladateľských dokumentoch a vzore podpisu
preklepy, zlý dátum, nesprávne dátumy v prílohách, odlišné osobné údaje na žiadosti a v prílohách, proste chyby z nepozornosti, ktoré sa odstraňujú pomerne ľahko
nezaplatenie súdneho poplatku, pričom optimálne je zaplatiť ho spolu s podaním návrhu, inak vám príde dodatočná výzva, čo znamená časové zdržanie
obchodné meno zhodné , podobné alebo zameniteľné s obchodným menom už existujúcej spoločnosti, obchodné meno nesmie vzbudzovať ani klamlivú predstavu
problémy z hľadiska spoločníkov, najmä maximálny počet jednoosobových s.r.o. alebo problém, že spoločníkom v novej spoločnosti má byť jednoosobová s.r.o.

Pohodlné založenie S.R.O. online
– rýchle spracovanie
– ušetríte peniaze, žiadne skryté poplatky
– zadanie objednávky trvá iba pár minút
– prehľad o všetkých krokoch
– profesionálny prístup


ČO JE NAJLEPŠIA PREVENCIA VOČI CHYBÁM?

Viacero z vyššie spomínaných chýb vzniká jednoducho z nepozornosti, ale veľa z nich aj v dôsledku nevedomosti. Určite poznáte ono známe, že „nevedomosť neospravedlňuje“, že? Najlepšou prevenciou voči chybám a následným problémom so zápisom „eseročky“ je využitie služby právnika alebo špecializovaných profesionálov.

Založenie s.r.o. s návrhom na zápis na kľúč u profesionálov

Založenie s.r.o. s návrhom na zápis na kľúč u profesionálovAby ste sa vyhli nielen spomínaným najčastejším chybám, ale aj iným problémom a komplikáciám spôsobujúcim zdržanie, ideálne je obrátiť sa na služby špecialistov. Tí vám pomôžu nielen s návrhom na zápis s.r.o., ale celkovo s procesom založenia spoločnosti.

Získate totiž od nich založenie na kľúč, čo v praxi znamená nasledovné:

Špecialista na základe jednoduchého dotazníka získa základné údaje o plánovanej spoločnosti a po konzultácii s vami pripraví, podá a vyrieši celé založenie s.r.o. bez vás.

Mnoho podnikateľov si myslí, že takéto založenie na mieru bude nad ich finančné možnosti, ale opak je pravdou. Vďaka tomu, že profesionálne firmy zakladajúce spoločnosti každý deň majú zaručený elektronický podpis, dostatok skúseností a právnych poradcov, sa vám založenie spoločnosti týmto spôsobom vyplatí finančne aj časovo.

Služby založenia s.r.o. na kľúč zahŕňajú totiž zväčša nasledovné veci:

prípravu, vypracovanie a podanie kompletnej dokumentácie a to od zakladateľskej zmluvy, cez podpisový vzor, až po vyhlásenie o zložení základného imania
všetky poplatky vrátane súdneho poplatku a poplatkov za živnosti potrebné pre predmet podnikania „eseročky“, pri voľných živnostiach nemusí byť počet obmedzený
po schválení založenia a zápisu spoločnosti aj prihlásenie spoločnosti na daň z príjmu u správcu dane, čiže vybavenie tzv. DIČ kartičky s daňovým identifikačným číslom

Okrem služieb a servisu priamo spojeného s činnosťou založenia spoločnosti získate aj právne poradenstvo pred, počas a po skončení celého procesu v rozsahu nevyhnutnom na úspešné založenie spoločnosti. Vy musíte jedine podpísať splnomocnenie a potrebné doklady.

Nakoľko samotný proces založenia spoločnosti s ručením obmedzeným nie je pre laika vôbec jednoduchý a prehľadný, využiť služby profesionálov je veľmi efektívna voľba. Väčšina firiem zameraných na zakladanie spoločností si za založenie na kľúč vypýta odmenu od 300 do 400 €. Úspora je teda značná, 300 € stojí len bežný súdny poplatok.

VYBERAJTE MAXIMÁLNE ZODPOVEDNE

Dopyt po zakladaní spoločnosti na mieru či na kľúč poslednou dobou rastie a vidno to aj na ponuke až podozrivo lacných služieb v tejto oblasti. Prv, ako niekomu zveríte založenie svojej spoločnosti, dobre si preverte jeho referencie na internete a tiež od bývalých klientov.

Odporúčania na záver, ako založiť s.r.o. bez problémov

Odporúčania na záver, ako založiť s.r.o. bez problémovPríprava, príprava, príprava, tak by sa dalo v stručnosti zovšeobecniť najdôležitejšie pravidlo, ktorého sa treba držať pri svojpomocnom zakladaní „eseročky“. Naštudujte si aktuálne platné podmienky a zistite si všetko o tom, ako postupovať pri zakladaní firmy.

Zároveň si dajte pozor na tieto faktory, ktoré tiež ovplyvnia výsledok:

podlžnosti na daniach alebo sociálnom poistení a to dokonca aj také, ktoré ste uhradili len nedávno, nakoľko súd nemal ako sa o tom bez potvrdenia dozvedieť
precízna príprava všetkých dokumentov a dokladov, nielen samotného tlačiva pre návrh na zápis, ale aj zakladateľskej listiny alebo spoločenskej zmluvy
správne zvolené sídlo, kde je stávkou na istotu využitie profesionálneho virtuálneho sídla, ktoré určite splní všetky podmienky na zápis zo strany príslušného súdu
zvolenie predmetov podnikania, ktoré patria medzi živnosti, ak sa jedná o viazané a remeselné živnosti, či máte k nim všetky doklady o odbornej spôsobilosti

Pokiaľ nechcete riešiť nielen vyššie spomínané faktory, ale sa chcete aj efektívne vyhnúť všetkým spomínaným častým chybám pri návrhu na zápis spoločnosti s ručením obmedzeným do obchodného registra najlepšou voľbou je využiť služby profesionálov. Rozhodne to stojí za ušetrený čas, energiu, nervy a koniec koncov to bude aj finančne výhodnejšie.

Pohodlné založenie S.R.O. online
– rýchle spracovanie
– ušetríte peniaze, žiadne skryté poplatky
– zadanie objednávky trvá iba pár minút
– prehľad o všetkých krokoch
– profesionálny prístup


ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here