Zmena živnosti na s.r.o.

0
3182

Máte živnosť a chceli by ste prejsť na formu spoločnosti s ručením obmedzeným? Zákon na priamu zmenu živnosti na spoločnosť s.r.o. síce nepozná, nakoľko ide o úplne odlišné formy podnikania, ale je možné takúto transformáciu spraviť v dvoch krokoch. Prvým krokom je založenie novej spoločnosti s.r.o. a druhým následné zrušenie pôvodnej živnosti.

Pokiaľ ide o začiatok podnikania ako spoločnosť s ručením obmedzeným, tu môžete využiť založenie spoločnosti „na zelenej lúke“, alebo kúpu už hotovej spoločnosti. V prípade zrušenia živnosti ide o bežný proces požiadania o zrušenie živnostenského oprávnenia.

Tak zakladanie alebo kúpu s.r.o., ako aj zrušenie živnosti, môžete vykonať buď samostatne a svojpomocne, alebo si môžete na tieto úkony najať profesionálov. Aj keď veľa živnostníkov si myslí, že pri svojpomocnom riešení situácie dokážu ušetriť finančné prostriedky, v konečnom dôsledku to tak nemusí byť vždy. Služby na kľúč vám totiž šetria aj čas.

Čo je živnosť, čo je s.r.o. a ako prebieha zmena živnosti na s.r.o.

Čo je živnosť, čo je s.r.o. a ako prebieha zmena živnosti na s.r.o.Podnikanie na živnosť a podnikanie v s.r.o. spoločnosti sú dva rozdielne svety a každý z nich má svoje osobitosti. Kým živnosť je podnikaním fyzickej osoby – živnostníka, pri s.r.o. spoločnosti ide o podnikanie právnickej osoby a v jednej s.r.o. môže byť viac spoločníkov.

Živnostník je fyzickou osobu, ktorá sa registruje na živnostenskom úrade a pri podnikaní ručí celým svojim majetkom za prípadné škody spôsobené pri podnikaní.

Spoločnosť s ručením obmedzeným je právnická osoba, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri a za prípadné záväzky či škody ručí len do výšky splateného základného imania.

Rozdiely sú aj v spôsobe účtovania, pri platení daní a odvodov a rozdelení zisku.

Pokiaľ už viete, že chcete určite prejsť zo živnosti na spoločnosť s ručením obmedzeným, najjednoduchší postup spočíva v založení s.r.o. alebo kúpe hotovej ready made s.r.o., prevode všetkých zmluvných vzťahov, nárokov, záväzkov a prípadne majetku zo živnosti do spoločnosti s ručením obmedzeným a následné zrušenie živnosti na živnostenskom úrade.

Pri prevode majetku, vzťahov a záväzkov existujú viaceré možnosti, ich výber je len na vás:

zmluvné dodávateľské či odberateľské vzťahy sa dajú previesť najjednoduchšie, stačí uzatvoriť dodatky alebo nové zmluvy, kde bude namiesto živnosti vystupovať s.r.o.
ak ide o majetok, ten je možné napríklad vyradiť z majetku SZČO a zaradiť do majetku firmy darovaním či odpredajom, presný postup ale musí vyriešiť účtovník
menší majetok môže živnostník do spoločnosti s ručením obmedzeným vložiť aj vo forme nepeňažného vkladu základného imania, čo ale musí mať finančné ocenenie
pokiaľ ide o duševné vlastníctvo alebo nároky, tu je najlepšie postupovať striktne na základe odporúčaní právnika, najlepšie uzatvorením zmluvy o predaji podniku

PORAĎTE SA S ÚČTOVNÍKOM A PRÁVNIKOM

To, ktorý spôsob prevodu prípadného majetku, záväzkov či zmluvných vzťahov je pre vás najvýhodnejší, by ste mali prebrať aj s vašim účtovníkom a právnikom. Každá z foriem prevodu má svoje osobitosti, výhody a nevýhody, ktoré laik príliš nepozná.

Postup, ako zmeniť živnosť na s.r.o.

Postup, ako zmeniť živnosť na s.r.o.Zmena podnikania na živnosť na podnikanie vo forme spoločnosti s ručením obmedzeným môže teda prebiehať viacerými spôsobmi, nikdy však nie priamou transformáciou. My vám teraz predstavíme postup, ktorý je administratívne najjednoduchší a najefektívnejší.

Umožní vám totiž bez prerušenia podnikať:

1. Výber spôsobu začiatku podnikania s s.r.o.

Na úvod je potrebné zvoliť si, či budete zakladať spoločnosť s ručením obmedzeným takpovediac „na zelenej lúke“ alebo si kúpite už pripravenú ready made s.r.o. spoločnosť. Prvý spôsob je o niečo lacnejší, ale trvá dlhšie. V druhom prípade ide o spoločnosti založené len za účelom predaja, bez problémovej histórie.

V každom prípade platí, že musíte splniť niekoľko podmienok. Prvou je, že v jednej s.r.o. môže byť najviac 50 spoločníkov. Druhou, že jedna fyzická osoba môže mať najviac 3 jednoosobové „eseročky“. Treťou podmienkou je, že nesmiete mať nedoplatky na daniach, cle a najnovšie už ani v Sociálnej poisťovni.

2. Zvolenie mena, predmetu podnikania, sídla a konateľa

Druhým krokom bez ohľadu na to, či zakladáte s.r.o. alebo kupujete už hotovú ready made s.r.o., je zvolenie niektorých základných parametrov a náležitostí firmy. Prvým je obchodné meno, ktoré nesmie byť totožné alebo zameniteľné s už existujúcim obchodným menom a nesmie ani vyvolávať mylný dojem.

Následne si treba vybrať predmety podnikania, väčšinou sa jedná o výber z voľných, viazaných alebo remeselných živností. Tie vybavíte na živnostenskom úrade, ktorý vydá živnostenské osvedčenie pre s.r.o.. Na záver treba vybrať sídlo spoločnosti a tiež konateľa spoločnosti a to tak, aby splnili zákonné podmienky.

3. Vypracovanie zakladateľských  dokumentov

V treťom kroku nasleduje najmenej populárna časť zakladania spoločnosti a to spracovanie dokumentov. Ak bude spoločnosť s jediným spoločníkom, vypracováva sa zakladateľská listina, ak vás bude viac, tak spoločenská zmluva. Zároveň je potrebné ustanoviť konateľa, ktorý musí doložiť tiež podpisový vzor.

Zakladateľské dokumenty ako aj podpisový vzor musia mať úradne overené podpisy. K návrhu na zápis spoločnosti budete potrebovať aj doklady od budúceho sídla spoločnosti a tiež preukázať zaplatenie základného imania vo výške aspoň 5.000 €, obvykle potvrdením o prijatí vkladu správcom vkladu, čo je sám spoločník.

4. Podanie návrhu na zápis s.r.o. do Obchodného registra

Po kompletizácii dokumentov môžete podať návrh na zápis s.r.o. do Obchodného registra na miestne príslušný súd. Tento návrh sa podáva na tlačiva s presnou formou a obsahom, pričom pri písomnom podaní je súdny poplatok 300 €, pri elektronickom len 150 €. Na elektronické podanie ale treba mať zaručený elektronický podpis.

Nezabudnite, že súd bude preverovať všetky dokumenty po obsahovej, ako aj formálnej stránke. Ak máte dlh na daniach do 170 €, môžete priložiť písomný súhlas správcu dane so založením spoločnosti, čo musí súd akceptovať. Pozor si dajte na aktuálnosť osobných údajov, súd ich bude porovnávať s údajmi v referenčných registroch.

5. Prevod zmluvných vzťahov, nárokov, majetku a záväzkov

Ak budú podmienky splnené, súd má 2 pracovné dni na povolenie zápisu s.r.o. do Obchodného registra. Po zápise treba začať riešiť prevod náležitostí zo živnosti na firmu. V úvode sme spomínali viacero foriem a možností, ako tento proces riešiť, dôležité je hlavne nechať tieto veci na odborníkov.

S prevodom majetku a záväzkov vám vie najlepšie pomôcť účtovník, ktorý vám vysvetlí jednotlivé alternatívy aj z pohľadu prípadného zdanenia. Ak ide o prevod zmluvných vzťahov, duševného vlastníctva či nárokov, tu sa treba obrátiť najlepšie na právnika. Ten vie pripraviť individuálne riešenie pre vašu situáciu.

6. Zrušenie živnosti

Posledným krokom pre dokončenie prechodu zo živnosti na podnikanie vo forme spoločnosti s ručením obmedzeným je zrušenie živnosti. To sa vykonáva na živnostenskom úrade, pričom sa podáva oznámenie o ukončení podnikania. Tento úkon je možné spraviť osobne, ale aj elektronicky, v každom prípade je vždy bez poplatku.

Ak neuvediete dátum ukončenia živnosti, živnosť zaniká dňom nasledovným po doručení tohto oznámenia. Živnostenský úrad potom vydá potvrdenie o ukončení podnikania a vymaže vás zo Živnostenského registra. Ukončenie úrad oznámi zdravotnej poisťovni a daňovému úradu, v Sociálnej poisťovni sa musíte odhlásiť sami.

Najčastejšie otázky o zmene živnosti na s.r.o.

Najčastejšie otázky o zmene živnosti na s.r.o.Čoraz viac živnostníkov prechádza zo živnosti na podnikanie vo forme spoločnosti s ručením obmedzeným. To je aj dôvod, prečo sa množia praktické otázky súvisiace tak s rozdielmi medzi týmito dvoma formami podnikania, ako aj s prechodom medzi nimi.

Toto je výber otázok, ktoré sa opakujú najviac, spolu s odpoveďami na ne:

Aké dlhé obdobie trvá prechod od živnosti po podnikanie v s.r.o.?

Ak budete riešiť zmenu SZČO na s.r.o. firmu tak, ako je opísaná v popise vyššie, samotné založenie spoločnosti s ručením obmedzeným môže byť v ideálnom prípade záležitosťou dokopy týždňa. Pokiaľ sa rozhodnete kúpiť spoločnosť s ručením obmedzeným, reálne sa konateľom stávate do pár hodín. Zrušenie živnosti je záležitosť obvykle jedného dňa.

Je možné zrealizovať zmenu živnosti na s.r.o. spoločnosť aj cez internet?

Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným aj zrušenie živnosti sa dá realizovať elektronickým podaním príslušných dokumentov. Na to ale musíte mať elektronický občiansky preukaz so zaručeným elektronickým podpisom, prípadne zveriť tento proces do rúk profesionálom. Niektoré veci, napríklad overenie podpisov, však online nevybavíte.

Je lepšie zakladať s.r.o. „na zelenej lúke“ alebo kúpiť už existujú firmu?

Pri zakladaní spoločnosti máte istotu, že začínate podnikať bez rizík z možnej problémovej minulosti. Tento proces však trvá istú dobu a pri žiadosti o úver z banky bude mať firma bez histórie ťažšiu pozíciu. Ak chcete začať podnikať  takmer ihneď a zároveň už mať firmu s históriou aspoň niekoľko mesiacov, najlepším riešením je kúpa tzv. ready-made s.r.o..

Aký je rozdiel medzi zrušením a pozastavením živnosti?

Okrem použitia iného tlačiva na živnostenskom úrade a toho, že na rozdiel od trvalého zrušenia je možné prerušenie len do určitej doby, tak v praxi žiaden. Pri prerušení živnosti si musíte len zvoliť dobu pozastavenia živnosti od 6 do 36 mesiacov a vo vzťahu k daňovému úradu, zdravotnej poisťovni a Sociálnej poisťovni ste v postavení ako pri zrušení SZČO.

Skúsenosti so zmenou živnosti na s.r.o.

Skúsenosti so zmenou živnosti na s.r.o.Zmena živnosti na s.r.o. cez založenie obchodnej spoločnosti a následné zrušenie živnosti je proces, ktorý patrí medzi tie zložitejšie. V snahe ušetriť financie sa veľa podnikateľov rozhodne, že tento proces absolvuje z pohľadu vybavovania svojpomocne.

Bohužiaľ, príliš neušetria a navyše si často privodia aj problémy:

pri ukončení živnosti stáva, že živnostník zabudne na niektoré nesplatené záväzky či pohľadávky, rovnako tak zabudne napríklad vrátiť daňovému úradu kartičku DIČ
pri zakladaní s.r.o. sa po novom preverujú dlhy na daniach aj v Sociálnej poisťovni a práve neuhradené pohľadávky tohto typu sú prekážkou založenia firmy
pri podaní návrhu na zápis spoločnosti do Obchodného registra nie sú všetky prílohy kompletné, napríklad nie je overený podpis na podpisovom vzore pre konateľa
komplikáciou je tiež nesplnenie požiadaviek na sídlo spoločnosti, napríklad podnikateľ bude mať sídlo v spoločnej domácnosti, no nemá súhlas partnera
dôvodom na prerušeniu procesu zápisu s.r.o. sú formálne aj obsahové chyby v podávaných dokumentoch, taktiež neaktuálne osobné údaje, napríklad adresa

AKO SA VYHNÚŤ KOMPLIKÁCIÁM?

Ak sa chcete vyhnúť komplikáciám, ktoré môžu znamenať významné zdržanie prechodu zo živnosti na s.r.o. firmu, musíte si buď naštudovať všetky legislatívne podmienky, alebo nechať celý proces na profesionálov. Môžete tak využiť právne služby alebo servis firiem zameraných na podnikateľské služby.

Zrušenie živnosti a založenie s.r.o. na kľúč u profesionálov

Zrušenie živnosti a založenie s.r.o. na kľúč u profesionálovZrušiť živnosť a založiť spoločnosti s ručením obmedzeným bez stresov, nervov, straty času a s istotou 100 % správneho výsledku z právneho pohľadu? Áno, dá sa to, ak využijete služby profesionálnych spoločností poskytujúcich takýto servis pre podnikateľov.

Využitie ich služieb má pre vás tri veľké výhody:

Prvou je garancia, že všetky úkony budú v súlade s podmienkami a legislatívou. Druhou výhodou je efektivita a úspora času. Treťou je aj úspora financií za súdne poplatky.

Tieto spoločnosti poskytujú svoje služby čoraz väčšiemu množstvu podnikateľov a vo svojom tíme majú profesionálov, ktorí dokážu riešiť všetky individuálne záležitosti spojené so zmenou živnosti na s.r.o. spoločnosť. Vy pritom nemusíte nikam chodiť, nemusíte sa starať o aktuálne legislatívne podmienky a máte garanciu, že sa zmena podarí.

Celý postup je v prípade väčšiny týchto profesionálov nasledovný:

cez internet si od vás špecialisti vypýtajú všetky dôležité informácie, či už osobné údaje, ale aj informácie o mene alebo predmetoch budúcej spoločnosti s.r.o.
následne pripravia všetky dokumenty, pošlú vám ich online, vy ich podpíšete a podpis overíte tam, kde treba, pošlete im ich naspäť a po ich kontrole sa začne proces
najskôr za vás profesionáli založia s.r.o. návrhom na zápis do Obchodného registra a zaplatením súdneho poplatku, po úspešnom založení za vás zrušia živnosť

Cena za zmenu živnosti na s.r.o. sa pohybuje od 250 do 400 € v závislosti od konkrétnej špecializovanej firmy. Táto cena zahŕňa založenie spoločnosti s ručením obmedzeným a zrušenie živnosti. V cene sú započítané všetky súdne poplatky, čiže je konečná.

Za túto sumu získavate kompletný servis vrátane poradenstva počas celého procesu a tiež vrátane prípravy a vypracovania všetkých dokumentov. Vy len musíte podpísať zakladateľské dokumenty od spoločnosti s.r.o. a splnomocnenie, kde je treba overený podpis. O všetko ostatné sa za vás postarajú špecialisti a to až úspešného ukončenia procesu.

POMOC AJ SO SÍDLOM SPOLOČNOSTI

Veľkou výhodou využitia služieb špecialistov so zameraním na servis pre podnikateľov je komplexnosť služieb nielen na začiatok, ale aj počas podnikania. Viaceré vám vedia pomôcť napríklad aj s registračným sídlom spoločnosti, tzv. virtuálnym sídlom.

Odporúčania na záver, ako si vybrať najlepších profesionálov

Odporúčania na záver, ako si vybrať najlepších profesionálovStúpajúci dopyt po službách pre podnikateľov na mieru so sebou priniesol aj väčšiu ponuku takýchto služieb. Nie všetci poskytovatelia sú ale naozaj profesionáli a špecialisti, natrafiť bohužiaľ môžete aj na „rýchlokvasených odborníkov“ s nízkymi cenami.

Pri výbere firmy, ktorej zveríte celý proces, preto zvážte tieto faktory:

alfa a omega sú referencie a skúsenosti ostatných klientov a to aj z nedávnej minulosti, pozrite si profil spoločnosti aj na internete a zistite si čo najviac informácií
pozerať samozrejme treba aj na šírku a komplexnosť služieb, čím viac ich bude špecializovaná firma poskytovať, tým pohodlnejšie budete vedieť všetko vybaviť
samozrejmosťou by mala byť riadna zmluva na všetky služby a transparentná cenová ponuka, vyžadujte tiež garanciu úspešnosti založenia s.r.o. spoločnosti na súde
sledovať treba aj cenu, hoci nie ako primárne kritérium, pričom prehnane a až podozrivo nízka cena by mala indikovať možné riziká alebo nedostatok skúseností

Pamätajte si, že nie cena, ale kvalita je najdôležitejšia. Práve preto sa treba zamerať na referencie iných zákazníkov alebo komplexnosť služieb. Len vtedy sa totiž môžu naplno prejaviť všetky výhody riešenia procesu prechodu zo živnosti na spoločnosť s ručením obmedzeným naplno, keďže riešenie na kľúč má byť nielen efektívne, ale aj seriózne.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here