Zmena názvu s.r.o.

0
4342

Sú situácie, kedy je zmena obchodného názvu firmy prirodzená. Nastáva to napríklad pri odchode alebo príchode spoločníka, pri zmene zamerania, predmetov a oblasti podnikania, pri predaji a pri kúpe spoločnosti alebo pri vtedy, ak sa firma sťahuje do iného regiónu a chce svoj názov prispôsobiť danej lokalite, aby zvýšila svoju poznateľnosť a značku.

V každom prípade, zmena obchodného mena spoločnosti s ručením obmedzeným nie je výnimočná, skôr naopak. Aj keď je na prvý pohľad veľmi jednoduchá, neustále sa meniace podmienky a požiadavky na obsah či formu dokumentov ju pre laika trocha komplikujú.

To je aj dôvod, prečo zmenu názvu s.r.o. čoraz viac podnikateľov už nerieši svojpomocne, ale ju zveria do rúk odborníkom a profesionálnym firmám. Vďaka tomu ušetria čas, energiu, majú istotu, že všetko vybavia na prvý krát a pokiaľ sa napríklad aj sťahujú, vedia vybaviť všetky zmeny naraz. Ako bonus získate poradenstvo a konzultácie pri celom procese.

Čo je názov s.r.o. spoločnosti a aké podmienky musí spĺňať

Čo je názov s.r.o. spoločnosti a aké podmienky musí spĺňaťObchodný názov spoločnosti s ručením obmedzeným je jej základným identifikačným prvkom. Mal by vystihovať oblasť podnikania, hoci to nie je zákonná požiadavka, no určite by mal byť jedinečný a nezameniteľný s iným obchodným subjektom z konkurencie.

Názov alebo obchodné meno s.r.o. spoločnosti je slovné označenie, pod ktorým podnikateľ vykonáva právnu a obchodnú činnosť navonok aj do vnútra spoločnosti.

Ide o označenie spoločnosti voči konkurencii, obchodným partnerom, úradom, verejnosti a každá spoločnosť či podnikateľ môžu mať len jedno obchodné meno

Obchodné meno je spojené s právnou subjektivitou, čiže s ňou vzniká aj zaniká.

Obchodné meno si spoločnosť určuje na úvod svojej existencie, čiže pri svojom založení. Zapisuje sa do Obchodného registra a spoločne s identifikačným číslom IČO tvorí jediné dva spôsoby, ako možno spoločnosť rozoznať, keďže oba tieto prvky musia spĺňať podmienku unikátnosti. Obchodné menu môžu mať aj živnostníci, za svojim vlastným.

Tu sú najdôležitejšie podmienky, požiadavky a vlastnosti obchodného mena:

názov s.r.o. spoločnosti musí byť jedinečný a nezameniteľný, čiže žiaden podnikateľ či subjekt nesmie mať zhodný alebo takmer identický názov či obchodné meno
problém môže nastať aj vtedy, ak vyberáte názov, ktorý je už pod ochrannou známkou iného subjektu, pričom nemusí ísť o 100 % zhodu, ale aj o rôzne formy zámeny
obchodné meno by malo spoločnosť jednoznačne a nezameniteľne identifikovať, pričom trvanie práva k nemu má konkrétny subjekt počas celej svojej existencie
každá spoločnosť môže mať iba jedno obchodné meno či názov a zároveň práve ku konkrétnemu menu či názvu spoločnosti prislúcha iba jeden obchodný subjekt

PRE PROBLÉMY S MENOM PROBLÉM SO ZÁPISOM

Pokiaľ meno nebude spĺňať zákonné požiadavky, prípadne súd vyhodnotí, že môže uviesť spotrebiteľa do omylu z hľadiska predmetu podnikania alebo z pohľadu značky, môže prísť k problémom so zápisom spoločnosti pri jej založení alebo pri zmene mena.

Postup, ako zmeniť názov s.r.o. spoločnosti

Postup, ako zmeniť názov s.r.o. spoločnostiZmena obchodného mena s.r.o. spoločnosti je proces, ktorý začína už výberom mena. Určenie alebo zmena však neprebieha tak, že si firma zvolí meno a tým to končí. Po výbere nasleduje postupnosť krokov vo vnútri spoločnosti ako aj navonok.

Tu sú všetky procesy, ktoré musia pri zmene prebehnúť:

1. Výber nového mena spoločnosti

Prvým krokom je výber názvu a obchodného mena spoločnosti. Je jedno, či ide o novú spoločnosť, ktorú práve zakladáte, alebo o zmenu už existujúceho mena, podmienky zo zákona platia rovnako. V prvom rade musí byť obchodné meno jedinečné a nezameniteľné, v Obchodnom registri sa už také isté nesmie vyskytovať.

Zároveň platí, že názov nesmie vyvolať klamnú predstavu o predmete či oblasti podnikania, hoci toto sa posudzuje už o niečo ťažšie. K obchodnému menu s.r.o. firmy sa musí vždy pridať dodatok označujúci právnu formu subjektu, buď skratky typu „s.r.o.“ alebo „spol. s.r.o.“, prípadne celý názov právnej formy spoločnosti.

2. Rozhodnutie o zmene orgánom spoločnosti

Po výbere mena musí nasledovať oficiálne rozhodnutie spoločnosti s ručením obmedzeným o jeho voľbe. Ak ste jednoosobová „eseročka“, čiže v spoločnosti nie je viac spoločníkov, ale iba jej zakladateľ, ten vydá len rozhodnutie spoločníka, ktoré je platné jeho vydaním a podpísaním. Podpis nemusí byť úradne overený.

Pokiaľ má spoločnosť viacero majiteľov, čiže spoločníkov, musí sa uskutočniť valné zhromaždenie. Vo väčšine prípadov spoločenských zmlúv je práve valné zhromaždenie oprávnené zvoliť obchodné meno a to jednoduchou väčšinou prítomných spoločníkov. O výsledku valného zhromaždenia sa  vyhotoví zápisnica.

3. Vypracovanie dokumentov k podaniu na súd

Po rozhodnutí v spoločnosti je nutné, aby prišlo k vypracovaniu všetkých potrebných dokumentov, ktoré bude potrebovať firma pre podanie na súd. V prvom rade ide o písomné zhodnotenie rozhodnutia spoločníka, prípadne písomné vyhotovenie zápisnice z valného zhromaždenia, ktoré o zmene mena firmy rozhodlo.

Okrem toho je nutné pripojiť aj nové znenie zakladateľských dokumentov, v prípade jednosoobovej s.r.o. ide o zakladateľskú listinu, v prípade spoločnosti s viacerými spoločníkmi o spoločenskú zmluvu. Tu už podpisy overené notárom alebo na matrike byť musia a v dokumentoch musí byť nové obchodné meno.

3. Podanie návrhu na zápis zmeny do Obchodného registra

Ak budete mať všetky dokumenty vyhotovené v správnej forme a s potrebným obsahom, musíte ešte vyplniť tlačivo pre návrh na zápis zmeny do Obchodného registra. Tlačivo môže mať písomnú alebo elektronickú podobu, podľa toho je aj súdny poplatok pri jeho podaní buď 66 € alebo 33 €. Tlačivo sa podáva na miestne príslušný súd.

Týmto súdom je okresný súd v krajskom meste podľa kraja, kde má spoločnosť sídlo. Spoločne s návrhom na zápis zmeny sa ako prílohy podávajú aj vyššie spomínané dokumenty a doklady. Ak bude podanie dávať nie štatutár spoločnosti, čiže konateľ, ale tretia osoba, tá musí mať splnomocnenie a úradne overeným podpisom.

4. Oznámenie o zmene názvu spoločnosti na úrady a inštitúcie

V prípade, že návrh bude kompletný a bude obsahovať všetky náležitosti, ktoré podľa zákona má, a zároveň bude nové obchodné meno s.r.o. spoločnosti spĺňať zákonné podmienky, súd povolí návrh na zápis zmeny do Obchodného registra. Týmto zápisom príde k právnym účinkom a k nutnosti oznámiť zmenu na úrady a inštitúcie.

Ide hlavne o živnostenský úrad a tiež o daňový úrad, ktorý na základe oznámenia vydá nové osvedčenie o registrácii pre daň z príjmu, čiže známu kartičku DIČ. Pokiaľ má spoločnosť aj zamestnancov, je nutné oznámiť zmenu názvu firmy tiež do Sociálne poisťovne a do zdravotných poisťovní, kde sú poistení zamestnanci.

Najčastejšie otázky o zmene názvu s.r.o. spoločnosti

Najčastejšie otázky o zmene názvu s.r.o. spoločnostiZmeniť obchodné meno spoločnosti s ručením obmedzeným je úkon, ktorý sa vyskytuje v rámci zmien v Obchodnom registri pomerne často. To je aj dôvod, prečo sa o túto otázku a tému podnikatelia zaujímajú, napríklad aj pri založení firmy.

Tu sú najčastejšie otázky a k nim aj odpovede:

Koľko trvá zápis zmeny v Obchodnom registri a je rýchlejší elektronicky?

Ak sú všetky dokumenty kompletné, majú správnu formu, majú správny obsah, nie je problém ani s tlačivom návrhu na zápis zmien a navrhované obchodné meno spĺňa všetky podmienky, súd má povinnosť zo zákona zmenu zapísať do 2 pracovných dní. Elektronicky môže byť podanie síce rýchlejšie a pohodlnejšie, ale aj tu platí táto istá lehota.

Kde všade treba ohlásiť či oznámiť zmenu názvu s.r.o. spoločnosti?

Okrem už spomínaných úradov ako daňový úrad a živnostenský úrad, prípadne Sociálnej a zdravotnej poisťovni, netreba zabúdať ani na niektoré inštitúcie špecifické podľa situácie „eseročky“. Ak máte vo firme vozidlo, treba ísť zapísať zmenu obchodného mena aj na dopravný inšpektorát. Zabudnúť netreba ani na regionálne úrady alebo tiež colný úrad.

Aké sú náklady spojené so zmenou obchodného mena s.r.o. firmy?

Samotná zmena a jej zápis do Obchodného registra sú spoplatnené súdnym poplatkom pri podaní na okresný súd. Pri písomnom podaní je tento poplatok vo výške 66 €, ak budete robiť podanie cez zaručený elektronický podpis, je to za 33 €. Oznámenie na daňový úrad je bezplatné, pri živnostenskom sa platí poplatok 3 €, pri elektronickej zmene je to zdarma.

Je možné spoločne s obchodným menom zmeniť aj iné údaje?

Áno, dokonca je možné to spraviť v jednom kroku, čiže s jedným podaním. Stačí len, ak sa ďalšie zmeny, napríklad sídla či predmetov spoločnosti, zapíšu naraz do zápisnice o valnom zhromaždení, nových zakladateľských dokumentov a podania na návrh zmien na okresný súd. Oznámenie o všetkých zmenách na úrady a inštitúcie viete potom spraviť tiež naraz.

Skúsenosti so zmenou názvu s.r.o. spoločnosti

Skúsenosti podnikateľov so zmenou obchodného mena spoločnosti s ručením obmedzeným ukazujú, že čoraz viac firiem necháva túto zmenu na profesionálov a špecialistov. Pri svojpomocných úkonoch totiž hrozia viaceré formálne a obsahové chyby.

Ich výsledkom sú potom tieto najčastejšie problémy a komplikácie:

formálne chyby, napríklad preklepy alebo nesprávne či nesúvisiace dátumy, často býva napríklad podanie návrhu s dátumom skôr, ako je rozhodnutie spoločnosti
neaktuálne údaje alebo údaje na dokumentoch nesedia s údajmi v referenčných registroch, najčastejšie ide o zmenu čísla občianskeho preukazu, ak bol vydaný nový
problémy so samotným obchodným menom, najčastejšie ide o zhodu navrhovaného názvu spoločnosti s existujúcim obchodným menom iného podnikateľského subjektu
ak podávate návrh v elektronickej forme, častou chybou je buď nízka kvalita naskenovaných príloh, alebo naopak príliš veľké súbory, ktoré sa nedajú odoslať
mnoho podnikateľov zabudne uhradiť včas súdny poplatok, čo môže mať za následok zastavenie konania a časové zdržanie, v prípade neuhradenia aj odmietnutie zápisu

NEZABUDNITE NA OVERENIE PODPISU

Jednou z najčastejších chýb je vynechanie úradného osvedčenia pravosti podpisu. Takto overený podpis síce nemusí byť na zápisnici alebo na rozhodnutí spoločníka, ale musí byť na nových zakladateľských dokumentoch. Rovnako to platí aj v prípade, ak ide o splnomocnenie tretej osoby pri podávaní návrhu na súd.

Zmena názvu s.r.o. spoločnosti na kľúč u profesionálov

Zmena konateľa s.r.o. spoločnosti na kľúč u profesionálovAk sa nechcete starať o všetky podmienky a aktuálne predpisy, ktoré by mal návrh na zmenu názvu podávaný na súd spĺňať, môžete nechať celý proces aj na profesionálov. Tí za vás pripravia zmenu názvu spoločnosti, vypracujú všetky doklady a podajú ich.

Ide o služby poskytované na mieru:

Takýto servis poskytujú spoločnosti špecializované na služby pre podnikateľov a to v rámci zakladania spoločností, ich likvidácie, ale aj zmien v Obchodnom registri.

Pokiaľ sa rozhodnete využiť takýto servis na kľúč, získavate hneď viacero výhod naraz. Prvou je úspora času, nakoľko vy nemusíte nič riešiť, iba podpíšete pripravené doklady a svoj podpis necháte úradne overiť. Druhou je aj úspora financií, čo si predstavíme nižšie. Treťou výhodou je istota, že zmena prebehne v poriadku a v súlade so zákonom.

Proces zmeny obchodného mena na kľúč má tieto tri kroky:

v prvom kroku získa od vás profesionála spoločnosť údaje potrebné k príprave dokumentu, najmä údaje o spoločnosti a návrh nového obchodného mena
na základe toho profesionáli pripravia a vypracujú dokumenty potrebné k tejto zmene, pošlú vám ich online, vy ich podpíšete spolu so splnomocnením a vrátite naspäť
špecialisti potom pripravia návrh na zápis zmien do Obchodného registra, ten podajú elektronicky spolu s prílohami a počkajú až do úspešného vykonania zmeny

Ak by sa objavili akékoľvek záležitosti, ktoré by bolo treba doplniť, špecializované firmy to spravia sami a za vás. Po úspešnom vykonaní zmeny väčšina z nich dokonca za vás vybaví aj ohlásenie zmeny obchodného mena na daňový úrad a živnostenský úrad.

Pokiaľ ide o cenu za takýto servis na kľúč, tá sa pohybuje zvyčajne od 80 do 100 €, pričom v tejto sume sú zahrnuté všetky služby vrátane zaplatenia súdneho poplatku. Vy si musíte už len zaplatiť svoje overenie podpisu na príslušných dokumentoch. V cene máte pochopiteľne aj konzultácie a poradenstvo počas celého priebehu zmeny mena.

REFERENCIE A SKÚSENOSTI, NIE CENA

Cena je pochopiteľne určite dôležitá, no ešte dôležitejšie sú referencie a skúsenosti iných klientov s daným špecialistom v oblasti služieb pre podnikateľov. Nevyberajte si preto podozrivo nízke ponuky, inak vám to prinesie viac komplikácií, ako úspory času a výhod.

Odporúčania na záver, ako zmeniť názov s.r.o. na prvý krát

Odporúčania na záver, ako zmeniť konateľa bez komplikáciíZmena obchodného mena spoločnosti s.r.o. je technicky len o príprave nových zakladateľských dokumentov a o podaní na miestne príslušný súd. To však neznamená, že by to bol proces, ktorý je automaticky jednoduchý a nehrozia pri ňom žiadne zdržania.

Aby tomu tak naozaj bolo, treba sa zamerať na tieto dôležité náležitosti:

základom je výber obchodného mena, ktoré bude spĺňať všetky náležitosti a nebude problémové, čiže nebude vytvárať ani klamný dojem o podnikaní
zároveň treba pozerať aj na správnu formu všetkých podávaných dokumentov, najmä návrh na zápis zmeny na Obchodný register má vlastné tlačivo pre tento úkon
nezabúdajte na overenie podpisov a to jedna na zakladateľských dokumentoch, ale aj na splnomocnení, inak vás súd vyzve na opravu, čo má za následok zdržanie
aby bol proces bez komplikácií, musia všetky údaje v podávaných dokumentoch byť aktuálne, čo sa týka najmä aktuálnosti osobných údajov o spoločníkoch

Uvedené štyri faktory sú len tie najdôležitejšie náležitosti, kde vznikajú najčastejšie chyby. Nakoľko sa legislatíva ohľadom obsahových a formálnych podmienok skoro stále mení, dôležité je neustále štúdium týchto požiadaviek. Druhou možnosťou je využiť služby profesionálov, čo je rýchlejšie, pohodlnejšie a efektívnejšie.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here