Zmena sídla spoločnosti s.r.o.

0
9363

Máte s.r.o. firmu a sťahujete sa z prenajatej kancelárie, prípadne ste sa rozhodli presunúť svoje podnikanie z domácnosti do osobitných priestorov? V tom prípade musíte pristúpiť aj k oficiálnej zmene sídla spoločnosti s ručením obmedzeným. Na prvý pohľad je zmena veľmi jednoduchou záležitosťou, no pokiaľ ju budete robiť svojpomocne, môžete sa pomýliť.

Každá zmena sídla firmy sa totiž zapisuje aj do Obchodného registra, čo sa vykonáva prostredníctvom návrhu na zápis zmeny údajov o spoločnosti s ručením obmedzeným. K návrhu je potrebné navyše doložiť aj ďalšie prílohy a práve tu sa stávajú najviac problémy.

Podnikatelia veľmi často zabúdajú na niektoré formality, ktoré síce pokladajú za detaily, no práve kvôli nim môže súd odmietnuť zapísať zmenu sídla. Ak si netrúfate na svojpomocnú zmenu, ešte stále máte možnosť obrátiť sa aj na profesionálov, čiže špecializované firmy. Tie vykonajú zmenu sídla, ale aj iné zmeny v Obchodnom registri, namiesto vás.

Čo je sídlo spoločnosti s.r.o. a kedy sa mení

Čo je sídlo spoločnosti s.r.o. a kedy sa meníPodľa obchodného zákonníka musí mať každá spoločnosť s ručením obmedzeným sídlo. Ide o registračnú adresu, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri. Sídlo sa zapisuje pri založení spoločnosti návrhom na zápis spoločnosti do Obchodného registra podaným na súd.

Obchodný zákonník hovorí, že sídlom spoločnosti môže byť skolaudovaná nehnuteľnosť so súpisným číslom, na ktorej užívanie má spoločnosť právny nárok.

Nehnuteľnosť nemusí byť priamo vo vlastníctve spoločnosti, postačí, ak má na zriadenie sídla v danej nehnuteľnosti spoločnosť súhlas vlastníka alebo vlastníkov nehnuteľnosti.

Spoločnosť môže mať len jedno sídlo, prevádzkarní môže mať viac.

Zmeny v S.R.O. online na kľúč
– rýchle spracovanie
– ušetríte peniaze, žiadne skryté poplatky
– zadanie objednávky trvá iba pár minút
– prehľad o všetkých krokoch
– profesionálny prístup


Najčastejšie sa sídlo mení buď z dôvodu vlastnej vôle, napríklad sťahovanie sa do iného mesta či regiónu, prípadne na základe vynútených okolností, čo býva najčastejšie výpoveď z nájmu v mieste doterajšieho sídla. Bez ohľadu na to, aká je príčina zmeny, musí podnikateľ pri zrušení pôvodného sídla nájsť nové a spraviť aj oficiálnu zmenu.

Dôvodom je, že sídlo spoločnosti má význam nielen na úvod, ale aj počas podnikania:

zákonnou povinnosťou podnikateľa je, aby mal riadne označené sídlo a informácie o ňom napríklad aj v prevádzkarni a to z dôvodu riešenia reklamácií zákazníkmi
adresa sídla spoločnosti slúži aj na poštovú korešpondenciu, či už s obchodnými partnermi, ale rovnako tak aj s úradmi, ktoré takto môžu podnikateľa kontaktovať
v mieste sídla spoločnosti je potrebné zo zákona tiež umožniť výkon daňovej kontroly a umožniť vstup pracovníkovi daňovému úradu, preto je potrebné mať adresu aktuálnu
v prípade potreby dožiadania informácií môže podnikateľa na adrese sídla kontaktovať aj polícia, rovnako tu má prístup v prípade súdneho rozhodnutia aj exekútorský úrad

UVÁDZAŤ SÍDLO TREBA AJ V DOKUMENTOCH

Dôležitou súčasťou zmeny sídla je nielen zmena sídla z hľadiska Obchodného registra či ďalších inštitúcií a úradov, ale aj zmena na dokumentoch. Obchodný zákonník totiž povinnosť uvádzať sídlo stanovuje aj pre obchodné dokumenty a to v papierovej a elektronickej podobe.

Postup, ako zmeniť sídlo spoločnosti s.r.o.

Zmena sídla spoločnosti s ručením obmedzeným je proces, ktorý má svoju postupnosť a skladá sa z viacerých činností. Na úvod je potrebné vedieť, kde bude nové sídlo, rozhodnúť o tom vo firme, pripraviť dokumenty, podať ich a po schválení dať zmenu vedieť navonok.

Celý postup by mal byť v tejto postupnosti:

1. Výber nového sídla

Prvým bodom je výber nového sídla, čiže adresa, kde sa budete vaše oficiálne a registračné sídlo s.r.o. sťahovať. Nové sídlo musí spĺňať zákonné podmienky, čiže sa musí jednať o skolaudovanú nehnuteľnosť so súpisným číslom. Nemôže to byť teda napríklad pozemok, chata, chalupa, garáž alebo pivnica, ktoré túto podmienku nesplnia.

Zároveň platí, že pokiaľ nehnuteľnosť, kam budete sídlo s.r.o. presúvať, nie je vaša, musíte mať súhlas jej vlastníka so zriadením sídla. Tento súhlas musí mať písomnú podobu a musia ho udeliť všetci spoluvlastníci. Podpisy na ňom nemusia byť overené, ale súhlas je prílohou pre podanie do Obchodného registra a musí splniť všetky náležitosti.

2. Zvolanie valného zhromaždenia

Po výbere nového sídla je potrebné spraviť oficiálne rozhodnutie vo firme. To sa vykonáva dvoma spôsobmi a to podľa toho, či ide o jednoosobovú spoločnosť s ručením obmedzeným, alebo o spoločnosť s viacerými spoločníkmi. Ak ide o spoločnosť s jediným spoločníkom, ten vydá rozhodnutie jediného spoločníka.

Pokiaľ má spoločnosť viacerých spoločníkov, rozhoduje o zmene sídla valné zhromaždenie. O jeho výsledku sa musí vyhotoviť v písomnej podobe zápisnica. Podpisy na rozhodnutí alebo v zápisnici síce nemusia byť úradne overené, ale je potrebné, aby boli obsahovo správne, sú totiž prílohou k podaniu na súd.

3. Vypracovanie všetkých potrebných dokumentov

Po oficiálnom rozhodnutí zmeniť sídlo spoločnosti je potrebné pripraviť všetky dokumenty a doklady, ktoré budú tvoriť súčasť podania na miestne príslušný súd a do Obchodného registra. Ide už o spomínané rozhodnutie jediného spoločníka alebo zápisnicu, prikladá sa v jednom originálnom vyhotovení.

Medzi ďalšie dokumenty patria súhlas so zriadením sídla na novej adrese, ak nie je spoločnosť vlastníkom sídla, list vlastníctva nehnuteľnosti, kde bude nové sídlo zriadené a vo dvoch vyhotoveniach originál úplného znenia novej zakladateľskej listiny alebo spoločenskej listiny s vyznačením nového sídla „eseročky“.

Zmeny v S.R.O. online na kľúč
– rýchle spracovanie
– ušetríte peniaze, žiadne skryté poplatky
– zadanie objednávky trvá iba pár minút
– prehľad o všetkých krokoch
– profesionálny prístup


4. Podanie návrhu do Obchodného registra

Po skompletizovaní všetkých dokumentov sa musí zmena sídla vykonať v Obchodnom registri, keďže ten je dôležitý aj pre následnú zmenu v ostatných inštitúciách a úradoch. Zmena sa vykonáva prostredníctvom tlačiva cez návrh na zápis zmeny do Obchodného registra a to buď písomne alebo elektronicky.

Návrh sa podáva na miestne príslušný súd a je potrebné zaplatiť aj poplatok v príslušnej výške a to buď 66 € alebo 33 €. Návrh sa podáva do 30 dní odo dňa rozhodnutia spoločnosti a môže ho podať buď štatutárny orgán spoločnosti, prípadne ním splnomocnená osoba. Vtedy ale musí mať úradne overené splnomocnenie.

5. Ohlásenie zmeny sídla na úradoch a v inštitúciách

Po vykonaní zmeny aj v Obchodnom registri prichádza na rad kontaktovanie viacerých úradov a ohlásenie zmeny sídla. Ide hlavne o daňový úrad a živnostenský úrad, pokiaľ máte aj zamestnancov, tak tiež v zdravotnej poisťovni a Sociálnej poisťovni. Zmenu treba nahlásiť aj na dopravnom inšpektoráte, pokiaľ máte v podnikaní firemné auto.

Zabudnúť netreba ani colný úrad, pokiaľ spoločnosť rieši aj clo, vývoz alebo dovoz tovaru. Podľa potreby tiež treba zmenu ohlásiť napríklad aj na regionálnych úradoch, napríklad ak máte nejakú prevádzku podliehajúcu ich kontrole. Nezabudnite ani na zmenu údajov o firme v banke, kde máte otvorený firemný účet.

6. Ohlásenie zmeny sídla klientom

Na posledný bod mnoho podnikateľov zabúda, nakoľko to považuje za nedôležité. Okrem toho, že obchodným partnerom či klientom priamo pošlete informáciu o zmene sídla, nezabudnite si zmeniť adresu aj na iných miestach. Ide napríklad o webovú stránku, kde musí byť uvedené aktuálne sídlo aj z pohľadu ochrany spotrebiteľa.

Sídlo sa tiež uvádza v hlavičkách rôznych papierov, na reklamných predmetoch, na interných či externých písomnostiach, všade tam by ste mali pristúpiť k jeho aktualizácii. Pokiaľ vaša firma používa pečiatku, prípadne je jej použitie viazané na akékoľvek akty konateľa, musíte zmeniť sídlo aj na pečiatke. Nezabudnite ani na hlavičku v emailoch.

Najčastejšie otázky o zmene sídla spoločnosti s.r.o.

Najčastejšie otázky o sídlach s.r.o. spoločnostiV súvislosti so zmenou sídla spoločnosti s ručením obmedzeným sa čoraz viac podnikateľov pýta viacero praktických otázok. Ide najčastejšie o rôzne lehoty či povinnosti, nakoľko podnikatelia sa najviac obávajú problémov s možnými sankciami.

Tu sú najviac kladené otázky a odpovede na ne:

Aké sú lehoty na oznámenie zmeny sídla v prípade firemného auta?

Spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá je vlastníkom alebo držiteľom vozidla používaného v podnikaní, musí vykonať zmenu svojho sídla aj na technickom preukaze od vozidla. Táto zmena sa vykonáva na dopravnom inšpektoráte a to do 15 dní odo dňa zmeny, čiže zápisu do Obchodného registra. Zmenu treba nahlásiť na inšpektoráte podľa miesta nového sídla.

Hrozí nejaká pokuta za neoznámenie zmeny sídla spoločnosti s.r.o.?

Áno, daňový úrad môže vyrubiť pokutu za nesplnenie si oznamovacej povinnosti podnikateľa pri zmene sídla spoločnosti a to vo výške od 30 € do 3.000 € v závislosti od situácie. Nezmeškajte lehotu 30 dní od zápisu zmeny do Obchodného registra, kedy túto skutočnosť máte oznámiť miestne príslušnému daňovému úradu a vrátiť mu starú kartičku DIČ.

Ako rýchlo trvá zápis zmeny sídla spoločnosti od momentu podania?

Registračný súd, ktorým je okresný súd v krajskom meste toho kraja, kam spoločnosť podľa miestnej príslušnosti spadá, je povinný vykonať zápis do 2 pracovných dní. Pri písomnom podaní lehota plynie odo dňa podania v podateľni, pri elektronickom odo dňa pridelenia vyššieho súdneho úradníka. To platí v prípade, že návrh spĺňa všetky náležitosti.

Je lepšie podať návrh na zmenu sídla papierovo alebo elektronicky?

To závisí primárne od toho, či máte elektronický občiansky preukaz a zaručený elektronický podpis. Ak áno, môžete vykonať zmenu aj cez podanie prostredníctvom portálu www.slovensko.sk, kde stačí dokumenty naskenovať. Ušetríte aj na poplatku, ktorý bude namiesto 66 € len 33 €. Mínusom sú však možné technické komplikácie pri podaní.

Skúsenosti so zmenou sídla spoločnosti s.r.o.

Skúsenosti so sídlom s.r.o. spoločnostiZmena sídla nie je vôbec tak jednoduchá záležitosť, ako by sa mohlo zdať. Skúsenosti podnikateľov, najmä tých začínajúcich, ukazujú, že výsledkom bývajú časté chyby spôsobené nepozornosťou či neznalosťou aktuálnych podmienok.

Z toho potom môžu prameniť viaceré komplikácie a problémy:

často sa stáva, že v podaní návrhu na zápis zmeny do Obchodného registra bývajú chyby, napríklad preklepy, prípadne je návrh neúplný a neobsahuje všetky prílohy
problémom môžu byť aj podmienky nového sídla, viacero podnikateľov si neoverí, či nové sídlo spĺňa zákonné požiadavky, aby mohlo byť zapísané súdom
ak „eseročka“ nevlastní nehnuteľnosť, kde bude nové sídlo spoločnosti zapísané, potrebuje mať súhlas všetkých jeho vlastníkov so zriadením sídla a to písomne
k podaniu na Obchodný register je potrebné pripojiť aj novú zakladateľskú listinu alebo spoločenskú zmluvu, podpisy na nej musia byť u všetkých spoločníkov overené
pri ohlásení zmeny na daňovom úrade zabúdajú podnikatelia odovzdať staré kartičky, čiže osvedčenia o DIČ alebo IČ DPH, úrad im tak nemôže vydať tie nové

BEZPROBLÉMOVÉ VIRTUÁLNE SÍDLO

Pokiaľ sa chcete v budúcnosti vyhnúť problémom napríklad s výpoveďou nájmu, prípadne so zháňaním súhlasov alebo lámaním si hlavy, či nové sídlo splní všetky zákonné požiadavky, ideálnym riešením je služba virtuálneho sídla. Ide o registračnú adresu s označením a preberaním pošty, ktorá je ideálna na administratívne sídlo.

Zmena sídla s.r.o. spoločnosti na kľúč u profesionálov

V prípade, že sa chcete vyhnúť všetkým problémovým faktorom a možným komplikáciám súvisiacim so zmenou sídla s.r.o. v Obchodnom registri, môžete nechať celý tento proces na špecialistov. Ide o profesionálne firmy, ktoré pripravia zmenu doslova na kľúč.

Zmeny v S.R.O. online na kľúč
– rýchle spracovanie
– ušetríte peniaze, žiadne skryté poplatky
– zadanie objednávky trvá iba pár minút
– prehľad o všetkých krokoch
– profesionálny prístup


V rámci týchto služieb profesionálna firma zabezpečí všetko:

Základom je príprava celej dokumentácie a to od návrhu na zmenu do Obchodného registra až po kompletizáciu a prípravu všetkých príloh a ďalších dokladov.

Nakoľko cieľom týchto služieb je vaše maximálne pohodlie, nemusíte nikam chodiť a všetko vybavíte aj online. Profesionálna spoločnosť od vás len získa vaše údaje, splnomocnenie na zastupovanie a informácie o novom sídle a o všetko ostatné sa postará za vás. Vyhnete sa preklepom alebo chybám a zároveň máte istotu, že zmena prebehne bez komplikácií.

Vykonať zmenu sídla s.r.o. na kľúč prináša aj tieto výhody:

v cene vybavenia zmeny sídla sú zahrnuté všetky poplatky súvisiace so zmenou v Obchodnom registri, nemusíte teda už platiť 66 € za vykonanie zmeny súdom
nemusíte nikam chodiť osobne, všetko za vás vybaví špecializovaná firma, ktorá tak spraví elektronicky, čiže nezáleží na tom, v ktorej časti Slovenska máte firmu
máte istotu, že zmena bude vykonaná, profesionáli spolupracujú aj s právnickými kanceláriami a preto sú všetky podané návrhy v súlade s aktuálnymi požiadavkami

Viacero spoločností špecializujúcich sa na vykonanie zmien v Obchodnom registri na kľúč ponúka aj ďalšie služby pre podnikateľov, napríklad vybavenie virtuálneho a registračného sídla. Nemusíte si tak vôbec ani lámať hlavu s tým, kam firmu „presťahujete“.

Pokiaľ ide o cenu za zmenu sídla na kľúč, najčastejšie stojí tento úkon okolo 80 až 100 €. V cene sú všetky poplatky, právny servis a príprava dokumentov. Prv, ako sa rozhodnete využiť služby nejakého špecialistu, určite si získajte čo najviac referencií od ostatných podnikateľov. Vyhnete sa tak špekulantom, ktorí by vám spôsobili len zdržanie.

POZOR NA PODOZRIVO NÍZKU CENU

Vzhľadom na to, že profesionálne firmy zamerané na služby súvisiace so zmenami v s.r.o. na kľúč je čoraz viac, treba si dať pozor na tých s podozrivo nízkymi cenami. Väčšinou ide o dumpingové ceny, ktoré sa zvyčajne odrazia aj na kvalite služieb.

Odporúčania na záver, ako si vybrať nové sídlo spoločnosti s.r.o.

Odporúčania na záver, ako najlepšie zriadiť sídlo s.r.o. spoločnostiAk ste museli meniť svoje staré sídlo napríklad z dôvodu výpovede z nájmu alebo preto, že ste ho mali v domácnosti s sťahovali ste sa, môžete si pre budúcnosť zvoliť oveľa stabilnejšie miesto. Máme na mysli virtuálne sídlo, ktoré sa stáva čoraz viac populárne.

To vám oproti kamennému sídlu doma či v kancelárii ponúka viacero výhod:

máte ho k dispozícii okamžite, pričom ak si vyberiete profesionálneho poskytovateľa, takéto sídlo splní na 100 % všetky požiadavky a zákonné podmienky
so službou získavate označenie sídla a preberanie pošty, ktorú vám bude poskytovateľ virtuálneho sídla posielať v pravidelných intervaloch, zvyčajne 1 až 2 krát mesačne
viacero poskytovateľov virtuálneho sídla ponúka aj emailové alebo SMS notifikácie o došlej pošte a tiež online evidenciu pošty, takže máte o všetkom prehľad
virtuálne sídla bývajú zvyčajne na „lukratívnych“ adresách, napríklad v centre mesta či v bizniscentre, čím zvyšujete pre svoju s.r.o. spoločnosť prestíž pred zákazníkom

Pri virtuálnom sídle, pokiaľ si ho zabezpečíte od zodpovednej a serióznej firmy, nehrozia žiadne komplikácie pri zápise. Pokiaľ uprednostníte firmu, ktorá bude vlastniť priamo nehnuteľnosť, kde virtuálne sídlo poskytuje, máte aj do budúcnosti vysokú garanciu, že takéto sídlo bude stabilné a nebudete musieť robiť zmeny v Obchodnom registri príliš často.

Zmeny v S.R.O. online na kľúč
– rýchle spracovanie
– ušetríte peniaze, žiadne skryté poplatky
– zadanie objednávky trvá iba pár minút
– prehľad o všetkých krokoch
– profesionálny prístup


ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here