Súhlas správcu dane s prevodom obchodného podielu

0
11280

Súčasťou prevodu obchodného podielu, ale aj iných úkonov týkajúcich sa spoločnosti s ručením obmedzeným, môže byť za istých okolností aj špeciálny súhlas správcu dane. Ide v podstate o vyjadrenie zo strany miestne príslušného daňového úradu, ktoré je určené pre súd, ktorý bude rozhodovať o zápise alebo o zmenách v zápise v Obchodnom registri.

Súhlas správcu dane s prevodom obchodného podielu súvisí teda so zápisom do Obchodného registra a vydáva sa na zápis a zmenu v OR. Okrem tejto situácie je potrebný súhlas tiež so založením spoločnosti a aj s výmazom spoločnosti, ale len za istých podmienok.

Aby ste mohli súhlas správcu dane získať, potrebujete v prvom rade podať žiadosť. Tá má presne určený vzor, čiže formu a obsah. Túto žiadosť je možné aj elektronickou formou, záleží to od toho, či ste povinný komunikovať s daňovým úradom elektronicky a máte na to vybavenie. Rovnako tiež záleží od toho, či ste domáca alebo zahraničná osoba.

Čo je súhlas správcu dane s prevodom obchodného podielu a kedy ho potrebujete

Čo je súhlas správcu dane s prevodom obchodného podielu a kedy ho potrebujeteSúhlas správcu dane je jednoduchý dokument, ktorý je súčasťou príloh pri podaní návrhu na zmenu zápisu do Obchodného registra. Súhlas správcu dane sa vyžaduje nielen pri prevode obchodného podielu, ale rovnako tak pri zakladaní spoločnosti a tiež pri jej zrušení.

Súhlas správcu dane je písomným vyjadrením miestne príslušného daňového úradu o tom, že z jeho strany nie sú námietky pre vykonanie zmeny v Obchodnom registri.

Tento súhlas bol do jesene roku 2018 potrebný pri prevode väčšinového podielu, od roku 2019 ho už nepotrebujete za istých okolností vôbec a to bez ohľadu na veľkosť podielu.

O súhlas musia požiadať tak pôvodný spoločník ako aj nadobúdateľ podielu.

Súhlas s prevodom obchodného podielu sa po novom vyžaduje len vtedy, ak majú prevodca alebo nadobúdateľ nedoplatky na daniach alebo na cle, čiže sú v registroch daňových dlžníkov. Bez explicitného súhlasu správcu dane by súd totiž takéto konanie zastavil, nakoľko podľa najnovšej legislatívnej úpravy má súd zo zákona povinnosť zisťovať dlhy na daniach.

Ak ide o proces získania súhlasu správcu dane, ten má túto následnosť:

v prípade, že viete o nedoplatku na dani alebo cle, alebo ak máte pochybnosť, či máte nedoplatok, podajte pred uskutočnením prevodu žiadosť na daňový úrad
žiadosť musí byť podaná na predpísanom tlačive a nakoľko je pre právnické osoby povinnosť komunikovať s úradom elektronicky, tak má žiadosť elektronickú formu
správca dane po obdržaní žiadosti preverí, či má žiadateľ nedoplatok na daniach alebo cle, musí ale ísť o daňový dlh, nedaňové dlhy sa medzi nedoplatky nerátajú
súhlas správcu dane získa žiadateľ vtedy, ak jeho nedoplatky na daniach neprevyšujú čiastku 170 €, pričom o tento súhlas musí požiadať prevodca aj nadobúdateľ

Zmeny v S.R.O. online na kľúč
– rýchle spracovanie
– ušetríte peniaze, žiadne skryté poplatky
– zadanie objednávky trvá iba pár minút
– prehľad o všetkých krokoch
– profesionálny prístup


SÚHLAS ZÍSKATE SPRAVIDLA DO 5 DNÍ

Po doručení žiadosti o vydanie súhlasu na miestne príslušný daňový úrad správcovi dane sa vydáva tento súhlas v lehote do 5 dní a v písomnej forme. Lehota platí vtedy, ak je žiadosť úplná a bola podaná na správny úrad. Súhlas si viete prevziať osobne alebo poštou.

Aké ďalšie podmienky treba splniť pri prevode obchodného podielu

Aké ďalšie podmienky treba splniť pri prevode obchodného podieluNa úspešný prevod obchodného podielu pri predaji časti alebo celej firmy potrebujete nielen spomínaný súhlas správcu dane, ale predovšetkým ďalšie dokumenty a tiež splnenie viacerých podmienok. Tie sa týkajú tak firmy, ako aj zákonných požiadaviek.

Aby ste mohli obchodný podiel previesť, potrebujete splniť a mať tieto veci:

Súhlas Valného zhromaždenia: Aby mohlo prísť k akémukoľvek prevodu, musí to v prvom rade odsúhlasiť samotná obchodná spoločnosť a to prostredníctvom Valného zhromaždenia. Ak ide o firmu s viacerými spoločníkmi, Valné zhromaždenie tvoria práve títo spoločníci. Pokiaľ je firma jednoosobová, rozhoduje namiesto Valnej hromady zakladateľ.

Obsahovo a formálne správa zmluva o prevode obchodného podielu: Po súhlase spoločnosti sa vypracúva zmluva o prevode obchodného podielu. V nej treba identifikovať prevodcu a nadobúdateľa, veľkosť podielu a špecifikovať ďalšie podmienky. Nevyhnutné je, aby sa v zmluve nadobúdateľ obchodného podielu zaviazal pristúpiť k spoločenskej zmluve.

Splnenie podmienok pre spoločníka: Okrem toho, že budúci spoločník nesmie mať daňové nedoplatky a nesmie byť vedený v registroch dlžníkov na daniach, platia pre neho aj ďalšie podmienky. Najdôležitejšia je, že v jednej spoločnosti môže byť najviac 50 spoločníkov a jedna fyzická osoba môže byť jediným spoločníkom najviac v troch s.r.o. firmách.

Splnenie podmienok pre konateľa a sídlo: Ak sa bude s prevodom podielu meniť konateľ spoločnosti, ten musí spĺňať zákonné požiadavky. Sú to plnoletosť, bezúhonnosť tiež aj a spôsobilosť na právne úkony. Ak príde k zmene sídla, nové sídlo musí byť skolaudovanou nehnuteľnosťou so súpisným číslom a spoločnosť musí mať súhlas na jeho zriadenie.

Ďalšie dokumenty: K návrhu na zmenu zápisu v Obchodnom registri je potrebné okrem súhlasu správcu dane či zmluvy o prevode priložiť aj zápisnicu z Valného zhromaždenia o súhlase s prevodom, rovnako tak aj nové a úplné znenie zakladateľskej listiny alebo spoločenskej zmluvy. Ak sa necháte pri podaní zastupovať, nutné je aj splnomocnenie.

Kompletné a obsahovo správne podanie a návrh na súd: Po skompletizovaní všetkých dokumentov sa prevod obchodného podielu realizuje podaním návrhu na zápis zmien na miestne príslušný súd. Návrh musí byť kompletne vypísaný na predpísanom tlačive, musí mať všetky prílohy a je potrebné zaplatiť súdny poplatok naraz s podaním návrhu.

Najčastejšie otázky o súhlase správcu dane s prevodom obchodného podielu

Najčastejšie otázky o súhlase správcu dane s prevodom obchodného podieluKedy nie je potrebné podávať žiadosť o súhlas so správcom dane? Je možné podať žiadosť elektronicky a musím to spraviť len ja sám? To sú len príklady niektorých otázok, ktoré sa podnikatelia v súvislosti s touto témou pomerne často pýtajú.

Tu sú najčastejšie sa opakujúce dotazy a odpovede na ne:

Ako požiadať o súhlas správcu dane elektronicky a koľko to stojí?

Pri elektronickej žiadosti musíte mať elektronický občiansky preukaz spoločne so zaručeným elektronickým podpisom. Túto žiadosť potom podávate cez portál financnasprava.sk a to prostredníctvom tzv. všeobecného podania. Ak ide o vyjadrenie súhlasu správcu dane s prevodom obchodného podielu, neplatí sa žiadny správny poplatok.

Kedy nie je treba žiadať správcu dane o súhlas s prevodom podielu?

V minulosti nebolo potrebné mať súhlas vtedy, ak ste prevádzali menšinový podiel, po novom už táto povinnosť zanikla v prípade prevodu obchodného podielu bez ohľadu na jeho veľkosť. To ale platí len vtedy, ak nie je prevodca alebo nadobúdateľ vedený medzi dlžníkmi na daniach. Ak ide o fyzickú osobu s trvalým pobytom v zahraničí, netreba súhlas vôbec.

Čo robiť, ak bolo podanie žiadosti na správcu dane, ktorý nie je miestne príslušný?

K rozhodnutiu sa v takomto prípade dostanete, avšak sa musíte pripraviť na to, že to bude trvať dlhšiu dobu. Ak žiadosť totiž podáte na daňový úrad, ktorý nie je miestne príslušný pre nadobúdateľa alebo prevodcu, musíte tento úrad kontaktovať a presmerovať žiadosť na príslušný úrad. Ten potom vydá súhlas s prevodom a to pre všetky osoby.

Kedy nie je možné obchodný podiel v spoločnosti previesť?

Okrem nevydania súhlasu a daňových nedoplatkov existuje ešte niekoľko situácií a prípadov, kedy nie je možné previesť obchodný podiel v spoločnosti s ručením obmedzeným. Ide o nesúhlas Valného zhromaždenia s prevodom, ak ho treba, zrušenie firmy súdom alebo konanie o zrušení firmy súdom, ale aj o účinky konkurzu a reštrukturalizácie.

Zmeny v S.R.O. online na kľúč
– rýchle spracovanie
– ušetríte peniaze, žiadne skryté poplatky
– zadanie objednávky trvá iba pár minút
– prehľad o všetkých krokoch
– profesionálny prístup


Skúsenosti so získaním súhlasu správcu dane a s prevodom obchodného podielu

Skúsenosti so získaním súhlasu správcu dane a s prevodom obchodného podieluAk sa rozhodnete riešiť prevod obchodného podielu svojpomocne, skúsenosti viacerých podnikateľov ukazujú, že tento proces je síce na prvý pohľad jednoduchý, ale nezaobíde sa bez niektorých komplikácií. To isté platí aj pre celý proces prevodu obchodného podielu.

Tu sú problémy, chyby a komplikácie, ktoré sa vyskytujú najčastejšie:

žiadosť o vydanie súhlasu bola podaná miestne nepríslušnému daňovému úradu, čo znamená zdržanie a ten musí posunúť túto žiadosť správnemu správcovi dane
žiadosť nie je kompletná, neobsahuje všetky identifikačné údaje, prípadne podala podaná na nesprávnom tlačive a nie je úplná z hľadiska formy a tiež obsahu
ak bola žiadosť o vydanie súhlasu správcu dane s prevodom obchodného podielu podávaná elektronicky, môžu sa vyskytnúť chyby s funkčnosťou systému
pri podaní na súd so žiadosťou o zmenu v Obchodnom registri nie je návrh kompletný a chýbajú niektoré prílohy, prípadne sú v nich chyby, preklepy a nedostatky
problémom môžu byť aj právne obmedzenia napríklad ohľadom spoločníka alebo konateľa z dôvodu nesplnenia zákonných podmienok, čo celý proces zastaví

VYUŽITE PROFESIONÁLNY SERVIS

V prípade, že nechcete riešiť vyššie uvedené problémy a komplikácie a radi by ste celý proces vrátane vybavovania nechali spraviť niekomu inému, môžete osloviť profesionálne spoločnosti a špecialistov. Buď si vyberiete právnika, alebo oslovíte spoločnosti a firmy špecializujúce sa na zmeny v Obchodnom registri.

Prevod obchodného podielu na kľúč u profesionálov

Prevod obchodného podielu na kľúč u profesionálovV prípade, že nechcete riskovať problémy, stratu času a najmä zdržanie s prevodom obchodného podielu v spoločnosti s.r.o., najlepším riešením je nechať celú transakciu na profesionálov. Získate tak istotu, že všetko prebehne hladko a hlavne rýchlo.

Využitím týchto služieb od špecialistov získate dve veľké výhody:

Prvou výhodou je pohodlnosť, nakoľko vy sa nemusíte starať o žiadne podmienky či dokumenty. Druhou výhodou je právna istota, že prevod bude na 100 % v poriadku.

Takéto profesionálne zamerané spoločnosti sa totiž špecializujú na úkony spojené s Obchodným registrom a administratívou okolo toho. Vedia vám pomôcť pri prevode menšieho obchodného podielu, ale aj pri predaji celej spoločnosti s ručením obmedzeným. Zabezpečujú taktiež aj likvidáciu a rušenie spoločností, rovnako na kľúč.

Pokiaľ ide o spôsob ich fungovania, postup je zväčša takýto:

spoločnosti pošlete údaje o prevodcovi a nadobúdateľovi obchodného podielu a všetky informácie potrebné pre prípravu dokumentácie a celého procesu
spoločnosť za vás vybaví tak získanie súhlasu správcu dane, ak je to potrebné, ako aj ostatné náležitosti a pripraví všetky dokumenty, ktoré už len podpíšete
na záver špecialista podá namiesto vás na miestne príslušný súd návrh na zmenu zápisu v Obchodnom registri, zaplatí poplatok a počká na dokončenie procesu

Zmeny v S.R.O. online na kľúč
– rýchle spracovanie
– ušetríte peniaze, žiadne skryté poplatky
– zadanie objednávky trvá iba pár minút
– prehľad o všetkých krokoch
– profesionálny prístup


Celý prevod v takomto prípade za vás vyriešia špecialisti a to na kľúč, čiže vy len podpíšete potrebné dokumenty a splnomocnenie a tam, kde je to nevyhnutné, dáte pravosť svojho podpisu overiť. Nemusíte nikam chodiť a vedieť o žiadnych podmienkach.

Obvyklá cena za vybavenie prevodu obchodného podielu na kľúč je okolo 200 €. V tejto sume sú zarátané všetky služby, poradenstvo pred a počas prevodu, vypracovanie dokumentácie a tiež aj súdny poplatok. Dajte si pozor na tie firmy, ktoré by podobný servis poskytovali za podozrivo nízku cenu, väčšinou je to znamenie nekvalitných služieb.

OVERTE SI REFERENCIE

Firiem ponúkajúcich služby na mieru v oblasti zmien vo firmách či zmien v Obchodnom registri je čoraz viac. Nie všetky ale ponúkajú rovnako kvalitné služby a preto treba svoju pozornosť venovať nielen cene, ale referenciám ostatných klientov z minulosti.

Odporúčania na záver, ako previesť obchodný podiel bez starosti

Odporúčania na záver, ako previesť obchodný podiel bez starostiSúhlas správcu dane s prevodom obchodného podielu viete síce bez problémov vybaviť aj svojpomocne, na druhú stranu, je tu ešte oveľa viac podmienok, ktoré treba splniť, aby celý proces aj na Obchodnom registri prebehol bez komplikácií a problémov.

Pozor si treba dať hlavne na nasledovné záležitosti a faktory:

správne pripravené a vyplnené dokumenty od zmluvy o prevode podielu až po návrh na zápis zmien na Obchodnom registri a to po formálnej aj obsahovej stránke
splnenie všetkých podmienok, najmä pokiaľ ide o zmenu sídla alebo konateľa, pričom práve tu býva kameň úrazu a jeden z najčastejších dôvodov zamietnutia prevodu
pozor si treba dať aj na niektoré detaily, napríklad aktuálnosť a zhodu referenčných údajov uvádzaných na dokumentoch s tými, ktoré sú v referenčných registroch
zaplatenie súdneho poplatku včas a v správnej výške, rovnako tak podanie všetkých príloh k návrhu na zápis zmeny do Obchodného registra alebo ich doplnenie neskôr

Dôležité je tiež pamätať nielen na prítomnosť, ale aj budúcnosť. Práve kvôli možným právnym istotám a kvôli nespochybniteľnosti prevodu do budúcnosti je lepšie nechať prípravu zmlúv a všetkých dokumentov na právnikov alebo profesionálov. So službami na kľúč viete ušetriť nielen čas či energiu teraz, ale si ušetríte hlavne problémy v budúcnosti.

Zmeny v S.R.O. online na kľúč
– rýchle spracovanie
– ušetríte peniaze, žiadne skryté poplatky
– zadanie objednávky trvá iba pár minút
– prehľad o všetkých krokoch
– profesionálny prístup


ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here