Postup na založenie spoločnosti s.r.o.

0
6406

Založenie s.r.o. predstavuje prvý krok na začiatku podnikania. Akákoľvek nová myšlienka, podnikateľský nápad alebo inovatívny produkt či služba sa nezaobídu bez správnej formy. Na Slovensku býva práve spoločnosť s ručením obmedzeným najčastejšie využívanou formou podnikania a to pre výhodné podmienky, poplatky aj možnosť založenia online.

Postup založenia s.r.o. si pochopiteľne vyžaduje určité úsilie, no predovšetkým znalosti a skúsenosti. Ak sa rozhodnete pre založenie svojpomocne, zistíte sami, že celý proces nie je tak úplne jednoduchý a aj ten na prvý pohľad najmenší detail môže mať veľký význam.

Čoraz viac podnikateľov sa preto rozhoduje pre kompletné založenie s.r.o. na kľúč od profesionálov. Je to pohodlné preto, že nemusíte riešiť žiadnu byrokraciu, doklady, základné imanie a všetko ostatné, čo je potrebné pre založenie „eseročky“. Nemusíte mať dokonca ani žiadne právnické skúsenosti a v podstate je to aj najlacnejšie založenie s.r.o. u nás.

Podmienky, cena a poplatky pre založenie s.r.o. spoločnosti

Podmienky, cena a poplatky pre založenie s.r.o. spoločnostiBez ohľadu na to, či sa rozhodnete pre svojpomocné založenie spoločnosti alebo to zveríte do rúk profesionálom, pre celý postup a proces platia určité podmienky. Tie sú dané legislatívou, najmä Živnostenským zákonom a Obchodným zákonníkom a treba ich dodržať.

Pohodlné založenie S.R.O. online
– rýchle spracovanie
– ušetríte peniaze, žiadne skryté poplatky
– zadanie objednávky trvá iba pár minút
– prehľad o všetkých krokoch
– profesionálny prístup


Prvou podmienkou založenia s.r.o. je určenie zakladateľov, ktorí môžu byť spoločníkmi v spoločnosti a konateľov, ktorí spĺňajú všetky zákonné požiadavky.

Potom je dôležité zvoliť oblasť podnikania, čiže vybrať voľné, viazané alebo remeselné živnosti, ktoré sa zapíšu na živnostenský list ako predmety podnikania s.r.o. firmy.

Treťou podmienkou je vypracovanie dokumentácie potrebnej pre zápis spoločnosti.

Tiet tri podmienky predstavujú len základ, ktorý je nevyhnutný pre založenie a zapísanie spoločnosti s ručením obmedzeným do Obchodného registra. Ďalšie detaily si ukážeme postupne založenia v texte nižšie. Prv, ako sa k tomu dostaneme, povieme si ešte, koľko stojí nové založenie s.r.o. z hľadiska všetkých potrebných nákladov.

Do ceny sa zahŕňajú priame poplatky, ale aj nepriame niektoré náklady:

v prípade zapísania živností do živnostenského listu sa platí 5 € za voľnú živnosť a 15 € za viazanú či remeselnú živnosť, pri elektronickom je to 0 €, respektíve 7,5 €
podobný rozdiel je aj v tom, ako budete zapisovať s.r.o. do Obchodného registra, ak to písomným podaním, súdny poplatok je 300 €, pri elektronickom je to len 150 €
do nákladov treba zarátať aj overenie podpisov, to je však obvykle v niekoľkých desiatkach €, lacnejšie je to na matrike, čiže na obecnom alebo mestskom úrade
medzi nepriame náklady patria náklady na bankový účet, náklady na základné imanie a prípadné náklady na vyrovnanie dlhov na daniach a na sociálnom poistení

NEZABUDNITE NA PRÁVNE SLUŽBY

Ak neberieme do úvahy, že využijete na založenie s.r.o. anonymné vzory z pochybných zdrojov z internetu, treba do nákladov zarátať aj ceny za právne služby. Nie je to síce podmienka založenia spoločnosti, ale pre bezproblémový priebeh procesu nevyhnutnosť.

Postup, ako založiť s.r.o. spoločnosť

Postup, ako založiť s.r.o. spoločnosťPrejdime teraz od podmienok k tomu, ako založiť spoločnosť s ručením obmedzeným u nás na Slovensku a čo celý postup zahŕňa. V nasledujúcich odsekoch vám ukážeme, ako založiť si s.r.o. v súlade s aktuálnymi podmienkami platnými v roku 2019 čo k tomu treba.

Nech sa páči, tu je bod po bode to najdôležitejšie, čo potrebujete vedieť:

1. Splnenie podmienok pre spoločníkov a konateľov

Prv, než sa pustíte do procesu zakladania spoločnosti s ručením obmedzeným, je potrebné vedieť, že zakladatelia, teda spoločníci, spĺňajú všetky podmienky. Medzi základné patria plnoletosť a spôsobilosť na právne úkony. Pre konateľa platí aj podmienka bezúhonnosti a to z pohľadu Živnostenského zákona.

V jednej s.r.o. môže byť maximálne 50 spoločníkov, minimálne 1, kedy ide o jednoosobovú firmu. Medzi špecifické podmienky súvisiace so spoločníkmi patria obmedzenie počtu jednoosobových s.r.o. na maximálne 3 a obmedzenie, že jednoosobová s.r.o. nemôže byť jediným spoločníkom v novo zakladajúcej s.r.o. spoločnosti.

2. Zvolenie obchodného mena

Druhým dôležitým bodom v postupe založenia spoločnosti s ručením obmedzeným je zvolenie správneho obchodného mena. To nemôže byť identické alebo sa podobajúce na obchodné meno už existujúcej spoločnosti, pričom za rozdiel sa neberie použitie iného prívlastku pre označenie právnej formy podnikania.

Obchodné meno nemôže vytvárať ani mylný dojem o povahe či predmete podnikania. Rovnako tak nemôže byť obchodné meno pod ochranou registračnej známky iného subjektu. K obchodnému menu sa na záver pripája označenie spoločnosti, napríklad „s.r.o.“, „spol. s.r.o.“ alebo aj „spoločnosť s ručením obmedzeným“.

3. Výber predmetu podnikania

Cieľom obchodnej spoločnosti s ručením obmedzeným je vyvíjanie podnikateľskej činnosti a to sa dá len na základe výberu konkrétnych oblastí podnikania. Za týmto účelom si musí „eseročka“ vybaviť živnostenské oprávnenie na konkrétne predmety podnikania. Medzi predmety patria živnosti a to buď voľné, remeselné alebo viazané.

Do predmetu podnikania nie je možné zapísať činnosť, ktorá nie je živnosťou, ale je napríklad koncesiou. Pri výbere viazaných a remeselných živností pamätajte, že aby ste ich mohli mať zapísané v predmete podnikania, musíte preukázať odbornú spôsobilosť pre ich vykonávanie. Pri voľných živnostiach túto povinnosť prirodzene nemáte.

4. Výber sídla

Spoločnosť s ručením obmedzeným musí mať svoje sídlo. Sídlom nemôže byť ľubovoľná nehnuteľnosť, musí ísť o skolaudovanú stavbu, ktorej bolo pridelené číslo, prípadne priestory v rámci tejto stavby, ktoré sú jednoznačne identifikovateľné. Túto podmienku spravidla nespĺňajú pozemky, garáže, pivnice alebo chaty.

Sídlom spoločnosti môže byť dom či byt, ale aj prenajatý priestor, najčastejšie kancelária. V týchto prípadoch potrebujete mať od všetkých spoluvlastníkov písomný súhlas so zriadením sídla spoločnosti. Novinkou, ktorá celý proces zjednodušuje, sú virtuálne sídla, kedy získate schránku a s ňou súvisiace služby od profesionálnej firmy.

5. Vypracovanie zakladateľskej listiny alebo spoločenskej zmluvy

Najdôležitejším dokumentom, ktorého právoplatným podpísaním vzniká s.r.o., je zakladateľský dokument. Ak budete jediným spoločníkom vo firme, spisujete a podpisujete zakladateľskú listinu, ak vás je viac, ide o spoločenskú zmluvu. Ich cieľom je upraviť vznik a fungovanie spoločnosti navonok aj dovnútra.

Zakladateľská listina aj spoločenská zmluva sú veľmi podobné a obsahujú hlavne identifikáciu spoločnosti, jej vlastnícku štruktúru, spôsob konania, oblasť pôsobenia, základné imanie, cieľ vzniku, časové ohraničenie fungovania, sídlo spoločnosti a niektoré ďalšie náležitosti. Ich obsah vymedzuje Obchodný zákonník.

6. Zaplatenie poplatkov

Už pri žiadosti o vydanie živnostenského oprávnenia, je potrebné zaplatiť podľa počtu a typu jednotlivých živností poplatok. Za voľnú živnosť sa platí poplatok 5 €, pri viazanej a remeselnej živnosti je to 15 €. Pokiaľ využijete formu elektronického vybavenia, za voľnú živnosť neplatíte nič a za ostatné živnosti je 50 % zľava.

Veľmi podobne to funguje aj v prípade súdu, ktorý bude zapisovať novú s.r.o. do Obchodného registra. Súdny poplatok, ktorý treba zaplatiť pri podaní návrhu na zápis, je pri písomnom podaní 300 €. Ak máte elektronický občiansky preukaz so zaručeným elektronickým čipom, môžete ušetriť 50 % pri podaní cez internet.

Pohodlné založenie S.R.O. online
– rýchle spracovanie
– ušetríte peniaze, žiadne skryté poplatky
– zadanie objednávky trvá iba pár minút
– prehľad o všetkých krokoch
– profesionálny prístup


7. Vyplatenie všetkých podlžností na daniach a odvodoch

Po novom už platí, že k návrhu na zápis spoločnosti nepotrebujete súhlas správcu dane. Táto zmena je ale nahradená povinnosťou súdu ex offo skúmať podlžnosti na daniach a už aj na sociálnom poistení. V prípade, ak sa budete nachádzať v registroch dlžníkov Sociálnej poisťovne alebo daňového úradu, zápis súd nepovolí.

Riešenia sú dve. Optimálne je, ak nebudete mať žiadne dlhy a všetky si ich vyplatíte vopred. Ak to nestihnete včas a stále budete figurovať v registroch neplatičov, musíte si vybaviť z danej inštitúcie súhlas so vznikom spoločnosti. Tento súhlas potom priložte k návrhu na zápis pre súd, inak bude jeho verdikt negatívny.

8. Zaplatenie základného imania

Nevyhnutnou podmienkou založenia s.r.o. je zaplatenie základného imania. Zo zákona platí, že minimálna výška základného imania je 5.000 € a táto musí byť splatená v plnej sume pred zápisom spoločnosti do obchodného registra. Splatenie môže mať peňažnú alebo nepeňažnú polohu, nemusí byť ale na účet v banke.

Najčastejšie sa rieši splatenie základného imania správcovi vkladu, čo je jeden zo spoločníkov firmy. O splatení sa vydá vyhlásenie, ktoré je prílohou pre súd ku konaniu. Ak bude splatenie základného imania čiastočne nepeňažného charakteru, musí pre túto časť existovať odborný posudok s vyčíslením vkladu v Eurách.

9. Príprava príloh a dokumentov

Prv, ako podáte návrh na zápis spoločnosti, dôkladne si pripravte všetky dokumenty. Najdôležitejšie sú už spomínané zakladateľské dokumenty, čiže zakladateľská listina alebo spoločenská zmluva. Okrem nich je potrebný aj podpisový vzor konateľa spoločnosti, ktorý musí byť podobne, ako zakladateľské dokumenty, overený.

K návrhu na zápis je treba tiež doložiť súhlas vlastníka nehnuteľnosti so zriadením sídla, pokiaľ nie je nehnuteľnosť vo vašom výlučnom vlastníctve. Zabudnúť netreba ani vyhlásenie správcu vkladu o zložení základného imania. Pokiaľ vás bude niekto pri zakladaní zastupovať, treba aj splnomocnenie s overeným podpisom.

10. Podanie návrhu na zápis s.r.o. do Obchodného registra

Ak máte všetky doklady pripravené, všetky poplatky zaplatené a nemáte žiadne dlhy na daniach alebo Sociálnom poistení, prípadne ste túto situáciu vyriešili explicitným súhlasom danej inštitúcie na založenie spoločnosti, podávate na miestne príslušný súd návrh na zápis s.r.o. do Obchodného registra.

Podanie možno uskutočniť papierovo alebo elektronicky, musí to byť ale na predpísanom tlačive. Miestne príslušným súdom je okresný súd v krajskom meste daného kraja, ktorý by mal do 2 dní rozhodnúť o zápise. Ak sa v podaní vyskytnú problémy a nedostatky, súd vás na to upozorní. Ak všetky nedostatky odstránite, súd zápis povolí.

11. Záležitosti po zápise

Po úspešnom zapísaní spoločnosti do Obchodného registra je potrebné vybaviť ešte niekoľko záležitostí. Do 30 dní sa musíte prihlásiť u správcu dane, čiže na miestne príslušnom daňovom úrade. Ten vám vydá daňové identifikačné číslo, čiže DIČ. Do 10 dní zároveň príde k aktivácii dátovej schránky pre elektronickú komunikáciu.

Povinnosť mať bankový účet síce zákon nestanovuje, ale z hľadiska efektívneho vedenia účtovníctva a pri platení daní je to nevyhnutnosť. Ak sa chcete stať platcom DPH, musíte sa po založení dobrovoľne zaregistrovať na DPH. Nezabudnite ani na označenie sídla, aby ste mohli preberať prípadné poštové zásielky.

Najčastejšie otázky o založení s.r.o. spoločnosti

Najčastejšie otázky o založení s.r.o. spoločnostiV súvislosti so založením spoločnosti s ručením obmedzeným sa začínajúci podnikatelia najčastejšie pýtajú na finančné záležitosti, prípadne na veci súvisiace so zjednodušením celého procesu zakladania. Pre laika sú viaceré tieto oblasti doslova španielska dedina.

Aby sme vám ich trocha osvetlili, odpovedáme na najčastejšie otázky:

Je možné založiť s.r.o. spoločnosť aj za 1 € alebo dokonca aj bez vkladu?

V minulosti, konkrétne na prelome rokov 2014 a 2015, tu bol zámer umožniť založenie s.r.o. so základným imaním vo výške 1 €, avšak neprešlo to. Po zmene, kedy už nie je potrebné vkladať základné imanie na účet v banke, je možné založiť „eseročku“ prakticky aj bez vkladu. Základné imanie vtedy ukladáte u správcu vkladu, čiže jedného zo spoločníkov.

Chcel by som založiť spoločnosť s ručením obmedzeným online, dá sa to?

Možné to je, ale počítajte s tým, že úplne bez osobného vybavenia to nepôjde, najmä ak ide o overenie podpisov na zakladateľských dokumentoch či podpisovom vzore. To platí aj vtedy, ak si necháte spoločnosť založiť na kľúč. Ak ju budete chcieť založiť online svojpomocne, musíte mať elektronický občiansky s čipom a tiež aj zaručený elektronický podpis.

Čo robiť, ak chcem začať podnikať po založení s.r.o. ako platca DPH?

V tomto prípade máte na výber buď možnosť založiť s.r.o. a potom požiadať o dobrovoľnú registráciu na daň z pridanej hodnoty na miestne príslušnom daňovom úrade, alebo si kúpite už hotovú spoločnosť s.r.o., ktorá je platcom DPH. V prípade druhej cesty odporúčame kúpiť tzv. ready-made spoločnosti, ktoré nemajú žiadnu pochybnú históriu a rizikový profil.

Musím si po založení zriadiť dátovú schránku pre elektronickú komunikáciu?

Zriadenie dátovej schránky je automatické a rovnako tak aj jej aktivácia. Do 10 dní od zápisu spoločnosti do obchodného registra príde k automatickej aktivácii dátovej schránky a to aj bez vedomia konateľa či spoločníka. Najlepšie je preto si už hneď spolu so založením firmy vybaviť občiansky preukaz s elektronickým čipom pre prístup do tejto schránky.

Pohodlné založenie S.R.O. online
– rýchle spracovanie
– ušetríte peniaze, žiadne skryté poplatky
– zadanie objednávky trvá iba pár minút
– prehľad o všetkých krokoch
– profesionálny prístup


Skúsenosti so založením s.r.o. svojpomocne

Skúsenosti so založením s.r.o. svojpomocneVyššie popísaný postup v bodoch sa hodí hlavne pre prípady, že sa rozhodnete postupovať pri založení s.r.o. svojpomocne, čiže bez asistencie právnika alebo nejakého špecialistu. V tomto prípade treba dávať pozor nielen na formálne podmienky, ale celý priebeh procesu.

Skúsenosti ukazujú, že podnikatelia sa dopúšťajú hlavne chýb ohľadom podmienok:

spoločník nespĺňa podmienky, najmä v prípade limitu na počet jednoosobových s.r.o., v ktorých figuruje, prípadne ide o právnickú osobu len s jedným zakladateľom
konateľ nespĺňa podmienky, napríklad nie je spôsobilý na právne úkony, alebo nespĺňa podmienku bezúhonnosti, vtedy musí spoločník navrhnúť iného konateľa
sídlo spoločnosti nie je skolaudovanou nehnuteľnosťou s prideleným súpisným číslom, napríklad sa jedná o chatu, garáž, pivnicu, nedostavaný dom či pozemok
obchodné meno nie je v súlade s podmienkami, najmä vtedy, ak je zhodné alebo podobné už existujúcemu obchodnému menu, prípadne vytvára klamlivý dojem
predmet podnikania nespĺňa podmienku, že sa jedná o riadne zapísanú živnosť, ale o koncesiu, prípadne ide o remeselnú živnosť, ale bez preukázania odbornosti

DOKUMENTY MAJTE OVERENÉ PRÁVNIKOM

Jednou z možností, ako sa vyhnúť preventívne väčšine najčastejších problémov a komplikácií pri zakladaní „eseročky“, je nechať si všetky doklady a dokumenty skontrolovať právnikom. Počítajte však, že takáto služba nebude zadarmo, môže stáť aj niekoľko stoviek €. Ušetrí vám to ale nemálo času a hlavne starostí.

Založenie s.r.o. na kľúč u profesionálov

Založenie s.r.o. na kľúč u profesionálovCelý postup založenia spoločnosti s ručením obmedzeným môže byť pre úplného laika nielen nezrozumiteľný, ale hlavne náročný na čas, energiu a napriek rozporu s predstavou, aj na financie. To sú dôvody, prečo čoraz viac začínajúcich podnikateľov siahne po alternatíve.

Tou je založenie s.r.o. na mieru od špecialistu:

Založenie na kľúč je populárne hlavne preto, že profesionálna firma za vás pripraví dokumentáciu, zaplatí poplatky, podá dokumenty a bude komunikovať s úradmi.

Jediné, čo je potrebné z vašej strany pri zakladaní s.r.o. profesionálom, je odkomunikovať informácie ohľadom mena, oblasti podnikania či sídla a o ostatné sa už postarajú špecialisti. Vy len podpíšete splnomocnenie na zastupovanie pred inštitúciami a s overeným podpisom podpíšete  zakladateľské dokumenty či podpisový vzor.

V rámci založenia spoločnosti s.r.o. na kľúč získate nasledovné služby:

prípravu všetkých potrebných dokumentov, najmä pre živnostenský úrad, Obchodný register a daňový úrad, v poslednom prípade aj prihlásenie na daň z príjmu
podanie dokumentov a podkladov, hlavne návrh na zápis spoločnosti aj s prílohami a to podľa aktuálne platných noriem a podmienok so správnou formou a obsahom
právne poradenstvo súvisiace s celým procesom zakladania, zodpovedanie základných otázok ohľadom postupu a tiež aj zaplatenie všetkých potrebných poplatkov

Viacero firiem dokáže vybaviť okrem založenia s.r.o. napríklad aj službu virtuálneho sídla, čo je čoraz populárnejšia alternatíva voči prenájmu kancelárskych priestorov alebo umiestnenia sídla v dome. Neponúkajú to ale všetky zakladateľské firmy, len niektoré.

Založením spoločnosti na kľúč od profesionálov každopádne šetríte svoj čas aj peniaze. Cena za takéto služby sa pohybuje od 300 do 400 €. Pýtate sa, ako je možné, že je to skoro rovnako, ako pri svojpomocnom zápise do Obchodného registra? Tieto firmy totiž využívajú elektronickú komunikáciu, lacnejšie poplatky a dostatok vlastných právnych skúseností.

NAJLACNEJŠIE NIE JE NAJLEPŠIE

Ak sa už rozhodnete pre založenie „eseročky“ na kľúč, nepozerajte vždy len na cenu za túto službu. Podozrivo lacné ponuky na založenie spoločnosti môžu súvisieť s neskúsenosťou, časovým omeškaním či nespoľahlivosťou. Riešte hlavne referencie danej firmy, nie cenu.

Pohodlné založenie S.R.O. online
– rýchle spracovanie
– ušetríte peniaze, žiadne skryté poplatky
– zadanie objednávky trvá iba pár minút
– prehľad o všetkých krokoch
– profesionálny prístup


Odporúčania na záver, ako založiť s.r.o. bez zdržania a chýb

Odporúčania na záver, ako založiť s.r.o. bez zdržania a chýbProces založenia spoločnosti s ručením obmedzeným závisí nielen od dodržania formy a formálnych záležitostí, ako je napríklad podoba zakladateľských dokumentov či návrhu na zápis, ale hlavne od vecných a obsahových faktorov, niekedy aj nepriamych.

Ak chcete založiť s.r.o. bez problémov, nezabudnite na tieto zásady:

obchodné meno musí byť nezameniteľné s už existujúcou právnickou osobou, rovnako tak si dajte pozor, aby ste do predmetu podnikania vybrali živnosti, nie koncesie
ak už máte tri jednoosobové spoločnosti s ručením obmedzeným, vo štvrtej nemôžete figurovať ako jediný zakladateľ a spoločník, potrebujete teda mať niekoho iného
čím kvalitnejšie budú pripravené všetky dokumenty a podklady pre súd, tým menej komplikácií hrozí, najrizikovejšie z tohto pohľadu sú zmluvy stiahnuté z internetu
pred odovzdaním návrhu na zápis s.r.o. si prezrite všetky doklady vrátane príloh, najmä z hľadiska preklepov a chýb pri osobných údajoch, adresách a podobne

Najjednoduchší postup, ako založiť s.r.o. bez zbytočnej straty času alebo energie, je nechať si kompletne spraviť založenie na kľúč od profesionálnej firmy. Vyhnete sa všetkým chybám, ale aj nástrahám v podobe nových podmienok či zmien v legislatíve. Je pritom jedno, či ste zo Žiliny, Prešova, Košíc alebo Trenčína, na mieru vám firmu založia aj cez internet.

Pohodlné založenie S.R.O. online
– rýchle spracovanie
– ušetríte peniaze, žiadne skryté poplatky
– zadanie objednávky trvá iba pár minút
– prehľad o všetkých krokoch
– profesionálny prístup


ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here