Miesto podnikania živnosti (SZČO)

0
12955

Tak, ako spoločnosť s.r.o. má sídlo, tak má živnostník, čiže SZČO, miesto podnikania. Jednoduchá definícia hovorí, že miesto podnikania fyzickej osoby podnikajúcej na živnosť je registračná adresa, ktorú má uvedenú v živnostenskom oprávnení a v Živnostenskom registri. Najčastejšie je to adresa trvalého bydliska, čiže doma v byte alebo rodinnom dome.

Miesto podnikania sa ohlasuje na začiatok pri zakladaní živnosti a zapisuje sa do osvedčenia o živnostenskom oprávnení a teda aj do živnostenského listu. Bez toho, aby živnostník uviedol miesto podnikania, nemôže začať podnikať a živnostenský list mu úrad nevydá.

Aby mohlo byť miesto podnikania do živnostenského listu zapísané, musí splniť podmienky podobné, ako platia aj pre sídlo spoločnosti s ručením obmedzeným. Okrem klasického kamenného sídla však môže ísť aj o tzv. virtuálne sídlo, čiže o registračnú a administratívnu adresu bez nutnosti platiť za prenájom kancelárskych priestorov ktoré nepotrebujete.

Čo je miesto podnikania živnosti, aké musí spĺňať podmienky a na čo slúži

Čo je miesto podnikania živnosti, aké musí spĺňať podmienky a na čo slúžiZjednodušene sa dá povedať, že miesto podnikania je adresa, kde sídli vaša živnosť. Preto sa niekedy tomu laicky hovorí aj sídlo živnosti, hoci Živnostenský zákon takýto pojem nepozná. Miesto podnikania býva zvyčajne v mieste trvalého bydliska živnostníka, ale nie je to nutné.

Živnostenský zákon hovorí o mieste podnikania ako o adrese, ktorá je zapísaná v Živnostenskom alebo Obchodnom registri a slúži na kontaktovanie živnostníka.

Aby si mohol živnostník dať zapísať miesto podnikania, musí ísť o skolaudovanú nehnuteľnosť pevne spojenú so zemou, ktorá má pridelené súpisné číslo.

Zároveň platí, že miesto podnikania musí byť riadne označené obchodným menom.

Každý živnostník, ktorý si chce dať ako miesto podnikania živnosti zapísať nejakú adresu, musí mať k predmetnej nehnuteľnosti buď vlastnícke alebo užívacie právo. V prípade, ak budete mať sídlo živnosti vo svojej nehnuteľnosti, nemusíte splniť žiadne špeciálne podmienky, ak ale bude sídlo v prenajatej nehnuteľnosti, musíte mať súhlas na jeho zriadenie.

Pre samotné sídlo, čiže miesto podnikania, platia aj tieto podmienky:

ak nie je nehnuteľnosť vo vašom vlastníctve, musíte doložiť súhlas na zriadenie miesta podnikania od všetkých vlastníkov a spoluvlastníkov nehnuteľnosti
sídlo živnosti musí byť riadne označené, ak máte v obchodnom mene okrem mena a priezviska aj nejaký dovetok, musí byť tento súčasťou označenia miesta podnikania
miesto podnikania slúži na kontaktovanie podnikateľa, čiže musí byť zabezpečené nielen označenie, ale aj preberanie pošty, najčastejšie teda poštovou schránkou
miesto podnikania tiež slúži aj na osobné kontaktovanie, napríklad zo živnostenského úradu, daňového úradu alebo ďalších inštitúcií súvisiacich s podnikaním

MIESTO PODNIKANIA A PREVÁDZKA

Miesto podnikania môže byť aj prevádzka, pokiaľ to tak živnostník nechá zapísať do živnostenského listu a príslušných registrov. Nejedná sa ale o to isté, nakoľko prevádzka je skôr miestom pre výrobný proces či poskytovanie služieb, miesto podnikania zas sídlom.

Najčastejšie príklady pre miesto podnikania živnosti

Najčastejšie príklady pre miesto podnikania živnostiMiesto podnikania a sídlo SZČO bývajú najčastejšie v bytovom dome alebo v rodinnom dome. Pokiaľ nejde o sídlo priamo doma, druhou najčastejšou voľbou sú kancelárske a nebytové komerčné priestory. Sú však aj nehnuteľnosti, ktoré sídlom byť nemôžu.

Tu sú príklady nehnuteľností, ktoré sú žiadané ako miesto podnikania:

Miesto podnikania v byte: Prvou a najčastejšou voľbou je miesto podnikania v byte. V tomto prípade je to najjednoduchšie riešenie, kde stačí doložiť buď vlastnícky alebo užívací vzťah, označiť schránku a zvonček a môžete tu mať pokojne sídlo svojej živnosti. Nevýhodou, hlavne z dlhodobého pohľadu, je miešanie pracovného a súkromného života.

Miesto podnikania v dome: Obdobnou voľbou je miesto podnikania a sídlo živnosti v rodinnom dome. Tu platí, že sa musí jednať o skolaudovanú stavbu so súpisným číslom a tiež je potrebné mať k nehnuteľnosti vlastnícke alebo užívacie právo. Z hľadiska nevýhod je však rodinný dom na tom veľmi podobne ako byt, hoci finančne je to zaujímavá alternatíva.

Miesto podnikania v nebytovom priestore bytového domu: V bytových domoch sa môžu okrem bytov nachádzať aj nebytové spoločné priestory. V prípade, ak by ste chceli mať miesto sídlo živnosti v takomto priestore, možné to je, ale potrebujete mať súhlas všetkých ostatných spoluvlastníkov. Až potom je možné sídlo zapísať do živnostenského listu.

Miesto podnikania v kancelárii: Druhou najčastejšou voľbou, ak sa nejedná o vlastnú domácnosť, je pre živnostníkov a podnikateľov prenájom kancelárie. Takéto sídlo a miesto podnikania živnosti je bezproblémové, pokiaľ je skolaudované, má súpisné číslo a získate súhlas na zriadenie sídla. Nevýhodou je ale nestabilita, napríklad z dôvodu skončenia nájmu.

Miesto podnikania na pozemku: Medzi viac bizarnejšie požiadavky na zápis sídla a miesta podnikania do živnostenského listu už patrí snaha o zápis sídla na pozemku. Pozemok ako taký, pokiaľ na ňom nie je skolaudovaná stavba, nespĺňa zákonné požiadavky na sídlo a je pritom jedno, či tam máte unimobunku a v nej budete mať sídlo, s týmto nepochodíte.

Miesto podnikania na chate: Chaty a chalupy boli v minulosti tiež „v kurze“, najmä vtedy, ak sa podnikatelia chceli „zbaviť“ firmy. Neskolaudovaná chata bez súpisného čísla, ktorá je schopná na dočasné bývanie, nemôže byť zapísaná ako sídlo alebo miesto podnikania. Nezáleží ani na tom, či sa nachádza v lese alebo sa nachádza v centre väčšej obce.

Miesto podnikania v garáži: Garáž tiež nemôže byť zapísaná na živnostenskom liste ako miesto podnikania, nakoľko sa nejedná o samostatne stojacu skolaudovanú stavbu so súpisným číslom takého charakteru, aby tu mohlo byť sídlo alebo miesto podnikania. Ak ste počuli o tzv. garážových firmách, tak šlo len o slangový výraz, sídlo v garáži mať nemôžete.

Miesto podnikania na lodi: Nájdu sa aj podnikatelia, ktorí by chceli mať sídlo živnosti a miesto podnikania na lodi či jachte. Takúto adresu ale pochopiteľne živnostenský úrad nezapíše, nakoľko nespĺňa žiadnu z podmienok, čiže nie je to nehnuteľnosť a ani nemá súpisné číslo. Neplatí to ani vtedy, ak budete kotviť v prístave a mať na brehu schránku.

Najčastejšie otázky o miestach podnikania živnosti

Najčastejšie otázky o miestach podnikania živnostiMiesto podnikania a sídlo živnosti však nie je len o nejakej adrese zapísanej v registri či na živnostenskom liste, má veľký význam aj pre praktické podnikanie. Navyše, počas obdobia podnikania sa môže meniť a to prináša ďalšie otázky týkajúce sa aj praktických vecí.

Toto sú najčastejšie otázky a dotazy k téme sídla živnosti spoločne s odpoveďami na ne:

Akým spôsobom je potrebné označiť miesto podnikania a sídlo SZČO?

Zákon síce nehovorí o presnej forme označenia, ale to musí byť jasné, zreteľné, jednoznačné a také, aby bolo označenie prístupné verejnosti. Ak máte sídlo v byte, najlepšie je pripevniť menovku na dvere, zvonček alebo poštovú schránku. Platí však, že označenie musí byť úplné, takže ak máte v obchodnom mene za menom dovetok, musíte ho uvádzať aj v označení.

Mal som sídlo v prenajatej kancelárii a skončila mi v nej zmluva, čo ďalej?

V takomto prípade je potrebné zvoliť si inú nehnuteľnosť ako sídlo a miesto podnikania. Nové sídlo musí splniť všetky zákonné podmienky a musíte k nemu mať vlastnícke alebo aspoň užívacie právo. Zároveň máte povinnosť si zmeniť toto sídlo a jeho adresu aj na živnostenskom liste, v Živnostenskom registri a informovať o tom aj ďalšie úrady a inštitúcie.

Ak budem mať miesto podnikania v byte, musím mať k tomu súhlas susedov?

Pokiaľ je byt v osobnom vlastníctve a máte k nemu vlastnícke právo alebo užívacie právo, nepotrebujete mať súhlas od vlastníkov iných bytov v bytovom dome. Pokiaľ ste spoluvlastníkom v byte, musíte mať na zriadenie sídla aj súhlas druhého spoluvlastníka. Ten musí byť vyjadrený písomne, nie je ale podmienka, aby bol jeho podpis úradne overený.

Môžem mať sídlo živnosti a miesto podnikania spoločné aj s prevádzkarňou?

Áno, aj v prevádzkarni je možné zriadiť sídlo živnosti, prípadne v sídle živnosti je možné zriadiť prevádzkareň. Zároveň však platí, že prevádzkareň je určená na podnikateľskú činnosť vyžadujúcu kontakt so zákazníkmi alebo poskytovanie služieb či tovaru, takže ak ju SZČO k svojej činnosti z povahu podnikania nepotrebuje, nie je povinný prevádzkareň zriaďovať.

Skúsenosti s miestom podnikania živnosti

Skúsenosti s miestom podnikania živnostiHlavne začínajúci podnikatelia sa môžu pri výbere miesta podnikania a sídla svojej živnosti veľmi ľahko popáliť. Platí to tak pri vybavovaní tohto miesta na živnostenskom úrade, ale aj počas podnikateľskej praxe. Môže za to najmä neznalosť a chyby z nevšímavosti.

Tu sú skúsenosti s najčastejšími omylmi či komplikáciami, ktorým sa je lepšie vyhnúť:

ako miesto podnikania pre SZČO môžete zapísať nehnuteľnosť spĺňajúcu podmienky pre sídlo, čiže musí ísť o skolaudovanú stavbu s prideleným súpisným číslom
zároveň musí vedieť živnostník preukázať k tejto nehnuteľnosti buď vlastnícke právo, napríklad listom vlastníctva, alebo iné užívacie právo a súhlas so zriadením sídla
každé sídlo a miesto podnikania musí byť riadne označené pre osobný alebo poštový kontakt na podnikateľa, nezabudnite teda sídlo označiť menovkou a mať schránku
pamätajte na to, že v prípade využívania spoločných priestorov v bytovom dome sú tarify pre odber elektrickej energie pre firmy a podnikateľov nepomerne drahšie
ak budete miesto podnikania a sídlo vybavovať na živnostenskom úrade elektronicky, nestačí mať len elektronický občiansky preukaz, ale musíte mať aj zaručený podpis

VYUŽITE SLUŽBU VIRTÁLNEHO SÍDLA

Ak nutne nepotrebujete mať sídlo v nejakom priestore alebo nehnuteľnosti z praktických dôvodov, využite možnosť registračného a administratívneho sídla či miesta podnikania pre živnosť. Máme na mysli službu zvanú virtuálne sídlo, ktorá vám umožní oproti prenájmu ušetriť až 90 % nákladov a zároveň jednoducho a efektívne oddeliť prácu a osobný život.

Virtuálne sídlo pre SZČO u profesionálov

Virtuálne sídlo pre SZČO u profesionálovAk sa rozhodnete pre virtuálne sídlo, môžete sa obrátiť na viacero jeho poskytovateľov u nás. Najčastejšie takúto adresu ponúkajú vo väčších mestách, napríklad v Bratislave, Trenčíne či Košiciach. Službu využíva čoraz viac podnikateľov a to tak živnostníkov ako aj „eseročiek“.

Virtuálne sídlo má pre podnikateľov dve veľké výhody:

Prvou je, že spĺňa všetky podmienky a je dostupné okamžite, druhou výhodou je zas finančná úspora až 90 % v porovnaní s prenájmom kancelárie na rovnakej adrese.

Prvá výhoda sa dá využiť tak pri zakladaní novej živnosti, ako aj vtedy, ak ste dostali napríklad výpoveď z prenájmu z existujúcich priestorov a potrebujete nájsť okamžite inú alternatívu. Pokiaľ ide o finančnú úsporu, tak virtuálne sídlo stojí zhruba 20 až 30 € za mesiac, pokiaľ ide o serióznych poskytovateľov. To je až 10 krát menej oproti cene nájmu.

V uvedenom mesačnom poplatku za virtuálne sídlo máte tiež celý servis:

na úvod vám poskytovateľ pošle súhlas so zriadením sídla a rovnako tak kópiu listu vlastníctva, takže máte v ruke okamžite všetky doklady potrebné pre úrady
počas využívania virtuálneho sídla máte splnenú tiež povinnosť označenia sídla a preberania pošty, tú vám poskytovateľ bude raz či dva krát za mesiac preposielať
viaceré firmy poskytujú aj „bonusové“ služby, napríklad notifikáciu o novej pošte, online evidenciu pošty či dokonca možnosť krátkodobého prenájmu „zasadačky“

Pri výbere virtuálneho sídla pozerajte aj na to, aká je jeho adresa a aké firmy tam sídlia. Dajte si pozor na tých poskytovateľov, ktorí majú na jednej adrese tisícky firiem, to môže potom byť nedôveryhodné tak pre vašich klientov a partnerov, ako aj pre úrady a inštitúcie.

Pokiaľ chcete mať pri využívaní virtuálneho sídla čo najväčšiu istotu stability služieb do budúcnosti, vyberte si takú firmu poskytujúcu tento servis, ktorá nehnuteľnosť vlastní a nemá ju len v prenájme. Pozrite si tiež, ak sa to dá, osobne alebo cez službu Google Maps, ako dané sídlo vyzerá. Vyhnete sa tak rôznym „pokútnym“ spoločnostiam, ktorých je už dosť.

HĽADAJTE REFERENCIE

Prv, ako sa rozhodnete využiť služby poskytovateľa virtuálneho sídla, mali by ste získať čo najviac informácií a referencií od ostatných firiem či podnikateľov. To vám napovie viac aj o stabilite služby do budúcnosti, čím dlhšie poskytovateľ funguje, tým lepšie pre vás.

Odporúčania na záver, ako najlepšie zriadiť sídlo pre živnostníka

Odporúčania na záver, ako najlepšie zriadiť sídlo pre živnostníkaPokiaľ naozaj nutne nepotrebujete mať svoje miesto podnikania doma alebo v kamennom sídle, potom je pre vás služba virtuálneho sídla ideálna. Zvážiť však treba viacero faktorov, niektoré majú dosah nielen na administratívu, ale napríklad aj na imidž podnikania.

Tu sú 4 faktory, ktoré sú najväčšími benefitmi využitia virtuálneho sídla pre SZČO:

oddelíte súkromný a pracovný život, najmä vtedy, ak máte priveľa pošty, pričom okrem poštovej schránky máte pri virtuálnom sídle aj splnenie riadneho označenia
pokiaľ si vyberiete virtuálne sídlo od seriózneho poskytovateľa, máte k dispozícii aj online evidenciu pošty či notifikácie o prijatej pošte, takže získate hneď prehľad
viacero sídiel sídli na tzv. lepšej adrese, typicky ide o známe ulice v centre veľkých miest alebo bizniscentrá, takže tým stúpa aj váš imidž pred obchodnými partnermi
virtuálne sídlo spĺňa všetky podmienky zo zákona a je k dispozícii okamžite, nemusíte teda riešiť rôzne povolenia, nájomné zmluvy a podobne

Veľkou výhodou je, že virtuálne sídlo viete vybaviť aj online, nemusíte teda nikam chodiť. Všetko vyriešite cez internet, prevádzkovateľ tejto služby vám takýmto spôsobom zašle aj súhlas so zriadením sídla, ktorý budete potrebovať pri jeho zapísaní na živnostenskom úrade. Vyberajte si však sídlo hlavne podľa služieb a referencií, nielen podľa nízkej ceny.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here