Kúpa s.r.o.

0
3564

Pod kúpou s.r.o. spoločnosti sa myslí predaj a kúpa podielu v spoločnosti. Takýmto spôsobom sa dá kúpiť buď menšinový podiel v spoločnosti, väčšinový podiel alebo celá „eseročka“. Najčastejším dôvodom kúpy s.r.o. s históriou v podnikaní je akvizícia novej firmy kvôli dosiahnutiu zisku, no kúpiť viete aj novú a „čistú“ spoločnosť, tej sa hovorí ready made s.r.o..

Pri takýchto spoločnostiach máte istotu, že majú bezproblémovú históriu, žiadne záväzky a viaceré môžu byť aj registrovanými platcami DPH, čo sa hodí obzvlášť na úvod podnikania. Práve kúpa ready made s.r.o. je čoraz viac využívaná práve pre rýchly začiatok podnikania.

Pokiaľ sa naopak chystáte prebrať už zabehnutú spoločnosť s ručením obmedzeným a chceli by ste pokračovať v jej „biznise“, treba si dať pozor na viacero možných rizík. Takýto proces je aj o niečo viac administratívne náročnejší na presný postup. V prípade takejto spoločností platí ono známe heslo o dôverovaní a preverovaní, aby ste na seba neprevzali aj záväzky.

Kúpa s.r.o. spoločnosti, riziká, výhody a nevýhody

Kúpa s.r.o. spoločnosti, riziká, výhody a nevýhodyAk ste sa rozhodli kúpiť spoločnosť s ručením obmedzeným, je potrebné vypracovať viacero dokumentov. V prvom rade ide o interné dokumenty v rámci spoločnosti, ktoré umožnia jej predaj, v druhom rade ide o návrh na zápis zmeny do Obchodného registra aj s prílohami.

Kúpa s.r.o. spoločnosti je o prevode obchodného podielu v Obchodnom registri z jednej osoby na druhú, predávajúcim aj kupujúcim môžu byť fyzické aj právnické osoby.

Celý tento proces treba pripraviť z finančného aj právneho hľadiska, pri finančnom sa myslí overenie záväzkov, pri právnom zas overenie histórie spoločnosti.

Účinky prevodu podielu pri kúpe s.r.o. nastávajú až zápisom do Obchodného registra.

Ak ide o možné riziká, pri prevode s.r.o. treba mať súhlas manžela či manželky predávajúcej strany, ak spoločnosť spadá do BSM, rovnako tak si treba dať pozor na nedoplatky na daniach a odvodoch. Dôležité je tiež preverenie o možných súdnych konaniach alebo záväzkoch voči zamestnancom. Ideálne je dať si spraviť previerku podniku nazývanú odborne due diligence.

Pokiaľ ide o výhody a nevýhody pri kúpe s.r.o. s históriou alebo novej, tu sú:

pri kúpe novej spoločnosti vo forme ready made s.r.o. máte istotu, že z hľadiska histórie alebo záväzkov je firma čistá a nevyvíjala žiadnu podnikateľskú aktivitu
výhodou pri kúpe spoločnosti s históriou však môže byť vyššia dôveryhodnosť a dlhšia doba podnikania so sebou prináša aj možnosť získať bankové úvery
pri kúpe firmy, ktorá má históriu a je aj platcom DPH, je oveľa jednoduchší prechod na platenie dane z pridanej hodnoty, no treba si dať pozor na nedoplatky z minulosti
veľkou výhodou pre tých, čo chcú začať podnikať so svojim podnikateľským plánom, je veľmi rýchle vybavenie prevodu ready made s.r.o. a podnikať viete takmer ihneď

MOŽNOSŤ ODSTÚPENIA OD KÚPY

V prípade, ak budete kupovať s.r.o. s dlhšou históriou, je možné pri kúpe spoločnosti uzatvoriť dohodu o možnosti odstúpenia od kúpy v prípade presne stanovených podmienok po dobu napríklad 1 roka od kúpy. Takáto poistka pri kúpe ready made s.r.o. nie je potrebná.

Postup pre kúpu s.r.o. spoločnosti

Postup pre kúpu s.r.o. spoločnostiPri kúpe s.r.o. treba rozoznať medzi situáciou, kedy kupujete spoločnosť s už existujúcou históriou a nejakým podnikaním a úplne novú spoločnosť, ktorá ešte nevyvíjala žiadnu podnikateľskú aktivitu. Postup je síce veľmi podobný, ale v niečom má svoje špecifiká.

Kúpa spoločnosti s ručením obmedzeným prebieha vo viacerých krokoch:

1. Výber spoločnosti s.r.o.

Ako prvé, čo musíte pri výbere spoločnosti spraviť, je výber konkrétnej firmy. Ak ide o existujúcu spoločnosť, kde chcete prebrať biznis, tento bod môžete vynechať. Pokiaľ máte záujem o kúpu novej spoločnosti, tzv. ready made s.r.o, vybrať si musíte poskytovateľa služieb predaja takýchto firiem. Zvážte najmä referencie a históriu pôsobenia na trhu.

2. Preverenie vybranej spoločnosti

Pokiaľ budete kupovať novú firmu, tento bod sa vás až tak netýka, dôležitejší je najmä pri výbere existujúcej s.r.o.. Pri nej treba preveriť napríklad záväzky, účtovníctvo, pohľadávky, nedoplatky na daniach a odvodoch, históriu na daniach a odvodoch, či neprebiehajú nejaké súdne spory alebo nejaké spory nehrozia a tiež všetky údaje o aktuálnych spoločníkoch.

3. Rozhodnutie v spoločnosti o prevode obchodného podielu

Ak príde k dohode o kúpe s.r.o. a ide o existujúcu s.r.o. s históriou, musí samotná spoločnosť rozhodnúť o prevode obchodného podielu, čiže predaji a kúpe firmy. To môže spraviť len rozhodnutím Valného zhromaždenia a v súlade so zakladateľskou listinou alebo spoločenskou zmluvou. O rozhodnutí treba vyhotoviť zápisnicu, ktorú podpíšu zúčastnení spoločníci.

4. Príprava zmluvy o prevode a ďalších dokumentov

Po schválení prevodu obchodného podielu v spoločnosti sa pristúpi k vypracovaniu viacerých dokumentov. Prvým je zmluva o prevode obchodného podielu s overenými podpismi oboch strán. Potom nasledujú už spomínaná zápisnica z rozhodnutia o predaji v spoločnosti a úplne znenie nových zakladateľských dokumentov. Všetky dokumenty musia mať správnu formu.

5. Získanie súhlasu od správcu dane predávajúceho aj kupujúceho

Pokiaľ sa prevádza nadpolovičný obchodný podiel a existuje na daňovom úrade zo strany spoločnosti dlh, je potrebné mať na prevod aj súhlas správcu dane. To platí tak pre správcu dane predávajúceho, ako aj pre správcu dane kupujúceho. O vyjadrenie súhlasu je potrebné požiadať zvlášť a daňový úrad ho vydá len za podmienky, ak máte dlh len do výšky 170 €.

6. Podanie návrhu na zápis zmeny do Obchodného registra

Ak máte pripravené všetky doklady a to aj vrátane súhlasov správcov dane, môžete pristúpiť k vyplneniu návrhu na zápis zmeny do Obchodného registra a podať ho so všetkými spomínanými dokladmi na miestne príslušný súd. Ten má potom lehotu 2 pracovných dní na zápis zmien, samozrejme len v prípade, že podanie je kompletné a obsahovo a vecne správne.

7. Oznámenie o zmene v s.r.o. dotknutým osobám a inštitúciám

Posledným krokom, na ktorý určite nezabudnite, je oznámenie o prevode spoločnosti. Pokiaľ sa menil názov alebo aj sídlo spoločnosti, treba zmenu ohlásiť na daňový úrad a živnostenský úrad, rovnako tak do poisťovní a na miestne úrady a inštitúcie. Ak prišlo len k zmene spoločníka, postačí oznámenie napríklad obchodným partnerom, klientom a verejnosti.

Najčastejšie otázky o kúpe s.r.o. spoločnosti

Najčastejšie otázky o kúpe s.r.o. spoločnostiKúpa spoločnosti s ručením obmedzeným nie je úplne bežnou a každodennou záležitosťou. Mnoho podnikateľov, najmä tých začínajúcich, tak má viacero otázok súvisiacich jednak s formálnou stránkou procesu, ako aj s účinkami kúpy spoločnosti v podnikateľskej praxi.

Tu sú otázky, ktoré sa objavujú a opakujú najčastejšie, spoločne s odpoveďami:

Koľko stojí kúpa spoločnosti s ručením obmedzeným a aké sú poplatky na súde?

Prevod podielu môže byť bezodplatný, ale aj s odplatou, pokiaľ sa teda jedná o „eseročku“ s históriou. Ak ide o súdny poplatok za zápis zmien na Obchodnom registri, ten je 66 €, ak bude návrh podaný písomnou formou, prípadne 33 € v prípade elektronicky podaného návrhu. Ak si necháte dokumentáciu vypracovať právnikovi, počítajte s nákladmi okolo 300 €.

Ako dlho trvá celý proces kúpy spoločnosti s.r.o., ak ide o firmu s históriou?

Získanie súhlasu daňového úradu trvá zvyčajne 5 až 7 dní, pokiaľ je potrebné ho vybaviť. Hoci zápis zmeny na obchodnom súde trvá do 2 pracovných dní, ak sa v podaní a návrhu na zmenu či v prílohách podávaných s návrhom vyskytnú nejaké problémy, môže sa lehota pokojne predĺžiť o ďalších 10 dní. Celý proces tak môže trvať aj 3 týždne či mesiac.

Aké požiadavky a podmienky potrebujem splniť, aby som mohol s.r.o. kúpiť?

Pri prevode firmy musí platiť, že spoločnosť musí mať riadne zapísané sídlo spĺňajúce podmienky a za konateľa môže byť ustanovená len bezúhonná osoba so spôsobilosťou na právne úkony. Prevod spoločnosti je možná tiež len za podmienky, že spoločnosti nehrozia účinky konkurzného konania, reštrukturalizácie alebo sa nevedie žiadne konanie o jej zrušení.

Je možné kúpiť s.r.o. aj so záväzkami? Na čo si dať vtedy pozor?

Áno, teoreticky to možné je, ale treba tu dodržiavať niekoľko pravidiel. Jednak výška majetku sa musí rovnať výške vlastného imania spoločnosti a zároveň nesmie výška záväzkov presiahnuť výšku majetku. Pozor si treba dať aj na to, aby finančný stav firmy nebol natoľko zlý, že podľa aktuálne platných zákonov by mala firma vyhlásiť na seba konkurzné konanie.

Skúsenosti s kúpou s.r.o. spoločnosti s históriou a ready made sr.o. spoločnosti

Skúsenosti s kúpou s.r.o. spoločnosti s históriou a ready made sr.o. spoločnostiHoci kúpa spoločnosti nie je až tak častým úkonom, viacero podnikateľov už má skúsenosti s prevodom obchodného podielu. Pokiaľ budete celý proces riešiť svojpomocne a budete kupovať „eseročku“ s históriou, môžu sa vyskytnúť viaceré chyby alebo komplikácie.

Toto sú najčastejšie problémy, chyby a komplikácie súvisiace s kúpou s.r.o. spoločnosti:

v dokumentoch sú preklepy a chyby, prípadne nesprávne referenčné údaje, najmä ide o osobné údaje, číslo občianskeho preukazu alebo identifikačné údaje spoločnosti
nové sídlo, kde by mala s.r.o. po kúpe sídliť, nespĺňa požiadavky dané zo zákona, čiže sa nejedná o nehnuteľnosť pevne spojenú so zemou, ktorá má súpisné číslo
súd pri zápise zistí nedoplatky na daňovom úrade a teda nájde spoločnosť medzi dlžníkmi na daniach, pričom nebolo predložený osobitný súhlas správcu dane
osoba, ktorá by mala byť zapísaná ako nový konateľ kupovanej s.r.o., nespĺňa podmienky ustanovené zákonom, hlavne spôsobilosť na právne úkony a bezúhonnosť
zmluva o prevode obchodného podielu nie je overená úradne, čiže buď nie je pravosť podpisu predávajúceho a kupujúceho osvedčená u notára alebo aspoň na matrike

NECHAJTE SI SPRAVIŤ KOMPLETNÝ AUDIT

Pokiaľ budete kupovať spoločnosť s ručením obmedzeným s históriou a za účelom pokračovania v jej podnikateľských aktivitách, určite odporúčame nechať si vypracovať účtovný, majetkový a právny audit profesionálom a špecialistom. Bude to síce trvať niekoľko týždňov času, ale do budúcnosti si ušetríte prípadné nemalé problémy.

Kúpa ready made s.r.o. spoločnosti cez profesionálov

Kúpa ready made s.r.o. spoločnosti cez profesionálovAk máte vlastný podnikateľský plán a chceli by ste začať takpovediac na „zelenej lúke“, nemusíte vôbec riešiť kúpu nejakej dlhšie existujúcej spoločnosti. Práve naopak, v tomto prípade je oveľa lepšou voľbou kúpa ready made firmy, ktorá sa na to hodí najviac.

Oproti založeniu alebo kúpe existujúcej firmy má ready made s.r.o. dve veľké výhody:

Kúpa ready made s.r.o. je veľmi rýchla a podnikať môžete už momentom podpisu dokumentov. Zároveň máte istotu, že na vás z minulosti nevyskočia dlhy a záväzky.

Predajom ready made sr.o. sa zaoberajú špecializované firmy, väčšinou také, ktoré poskytujú komplexné služby pre podnikateľov vrátane zakladania nových spoločností alebo zmenami v existujúcich spoločností. S kúpou ready made s.r.o. tak získavate zároveň aj profesionálny servis na kľúč, čiže vy len podpíšete príslušné dokumenty.

Spoločne s kúpou ready made s.r.o. získavate aj komplexný servis:

pri kúpe môžete spraviť zmenu názvu spoločnosti, zmenu sídla, zmenu základného imania a tiež zmeniť predmety podnikania tak, aby to vyhovovalo vašim plánom
v cene ready made s.r.o. sú zahrnuté všetky poplatky okrem notárskych poplatkov za overenie vášho podpisu, nemusíte už ale platiť súdny poplatok na Obchodný register
na základe údajov o vás, novom konateľovi a sídle pripraví firma všetky dokumenty a doklady, vy ich len podpíšete a firma za vás všetky doklady podá na súd

V rámci kúpy s.r.o. pripraví špecialista prípravu aj spísanie dokumentov týkajúcich sa prevodu obchodného podielu, návrhu na zápis zmien na Obchodný register a tiež aj oznámenie na živnostenský či daňový úrad. Všetko vybavíte priamo z pohodlia svojho domu.

Pri ready made spoločnostiach je možné kúpiť tak firmu, ktorá je platcom DPH, ako aj tú, ktorá platcom DPH nie je. Cena spoločností neplatcov DPH sa pohybuje od 500 do 600 € a v tejto sume sú zahrnuté všetky spomínané služby a poplatky. Viac ako na cenu ale pozerajte hlavne na dôveryhodnosť, históriu a referencie špecialistov predávajúcich s.r.o..

PROBLÉMOM NIE JE ANI SÍDLO SPOLOČNOSTI

V rámci komplexných služieb mnoho firiem predávajúcich ready made spoločnosti ponúka tiež možnosť zriadenia registračného a virtuálneho sídla pre firmu. Nemusíte teda pre firmu, ktorú kupujete, hľadať sídlo napríklad u seba doma alebo prenajímať kanceláriu.

Odporúčania na záver, ako vybrať vhodnú ready made s.r.o.

Odporúčania na záver, ako vybrať vhodnú ready made s.r.o.Ak ste sa rozhodli, že ready made s.r.o. je pre vás najlepšou voľbou, máte na výber viacero spoločnosti ponúkajúcich na takéto spoločnosti. Súvisí to hlavne s rastúcou popularitou takejto formy začiatku podnikania. Pozor ale, na trhu je totiž aj viac špekulantov.

Preto pri výbere profesionálov ponúkajúcich ready made s.r.o. zvážte tieto faktory:

v prvom rade ide o referencie, pozrite si, aké spoločnosti už poskytovateľ predal a ako sú s jeho službami spokojní zákazníci, plusom je, ak zverejňuje referencie
dôležitá je tiež ponuka služieb ponúkaných spoločne s kúpou ready made s.r.o., čím je celá transakcia a celý proces viac na kľúč a komplexnejší, tým lepšie pre vás
samozrejmosťou by mala byť riadna zmluva o prevode s.r.o. a tiež písomná záruka, že predávaná spoločnosť je bez právnych vád, skrytých záväzkov, dlhov a problémov
pozerať len na cenu sa nevyplatí, ale varovným znamením by mala byť až podozrivo nízka cena, rovnako tak cena, v ktorej nie je zahrnutý celý servis pri kúpe firmy

Kúpa ready made s.r.o. bez histórie je síce možno problematická z pohľadu, že budete pre banky a úverové inštitúcie začínajúcim podnikateľom, ale oproti rizikám spojeným s kúpou spoločnosti s históriou sa jednoznačne platí podnikateľom, ktorí nechcú prevziať existujúci biznis. Pokiaľ budete kupovať s.r.o. s históriou, všetko si preverte radšej dvakrát.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here