Kúpa s.r.o., ktorá je platca DPH

0
2597

Chcete začať podnikať a zároveň viete, že budete potrebovať hneď od úvodu byť platcom DPH? V takom prípade je ideálnou možnosťou z pohľadu efektivity, rýchlosti a pohodlia kúpa spoločnosti, ktorá už je založená a zároveň ide o s.r.o. s DPH registráciou. Kúpiť si môžete buď s.r.o. s históriou alebo si vybrať ready made s.r.o. s DPH, ktoré sú na predaj.

V prípade prvej možnosti je potrebné pamätať na niektoré riziká spojené s predošlou históriou, hlavne možné daňové nedoplatky, chyby v účtovníctve, riziko súdneho sporu alebo vyrubenia dodatočných daní. Zároveň však spoločnosť s históriou má vyššiu dôveryhodnosť.

Pre tých podnikateľov, ktorí nechcú pokračovať v pôvodnom podnikaní a biznis pláne, ale chcú naopak začať doslova na čistej lúke, je oveľa lepšou možnosťou ready made s.r.o., ktorá je platca DPH. Získavate totiž bezproblémovú firmu s „čistou“ minulosťou, ktorá bola zaregistrovaná na DPH. V každom prípade, ani tu sa nevyhnete procesu prevodu.

Kúpa s.r.o. spoločnosti s DPH, riziká, výhody a nevýhody

Kúpa s.r.o. spoločnosti s DPH, riziká, výhody a nevýhodyKúpa spoločnosti s ručením obmedzeným je technicky prevodom obchodného podielu z pôvodného spoločníka alebo spoločníkov na nového podnikateľa. Táto zmena prebieha na Obchodnom registri, ale keďže je firma aj platcom DPH, netreba zabúdať na daňový úrad.

Kúpa spoločnosti s.r.o. sa vykonáva zápisom zmeny a prevodom obchodného podielu v Obchodnom registri, čo je proces skladajúci sa z viacerých krokov a podmienok.

Zároveň tiež platí, že ak je spoločnosť platcom DPH, pred kúpou sa treba presvedčiť o vysporiadaní všetkých záväzkov na tejto dani voči daňovému úradu.

Kúpa spoločnosti nastáva podpisom zmluvy, právne účinky ale až momentom zápisu.

Ak budete kupovať s.r.o. s dlhoročnou históriou, zamerajte sa na jej preverenie z právneho aj finančného hľadiska. Pri tom právnom treba zohľadniť napríklad BSM pri spoločníkovi, rovnako tak splnenie podmienok pre získanie súhlasu súdu s prevodom obchodného podielu. Finančné hľadisko je hlavne o pohľadávkach, záväzkoch a nedoplatkoch.

Tu sú aj najväčšie výhody a nevýhody v porovnaní s kúpou ready made s.r.o. s DPH:

pri kúpe spoločnosti s históriou si vyžiadajte nielen potvrdenie o tom, že nemá dlhy na daniach či odvodoch alebo nie je v súdnom konaní, ale preverte si aj dlhy na DPH
pri kúpe novej ready made s.r.o. takéto problémy nehrozia, budete však mať nevýhodu vo finančných inštitúciách v momente, kedy budete chcieť napríklad získať úver
ak kupujete firmu s históriou, zistite si, či je mesačný alebo štvrťročný platca DPH a dajte si spraviť audit účtovníctva, aby neprišlo k dodatočnému vyrubeniu dane
taktiež si dajte vypracovať čestné vyhlásenie zo strany pôvodného spoločníka, že za záväzky z obdobia pred kúpou bude niesť plnú finančnú a právnu zodpovednosť

POISTKA PRI KÚPE FIRMY S HISTÓRIOU

Ak budete kupovať spoločnosť s históriou, môžete do zmluvy o prevode podielu zapracovať aj poistky. Ide napríklad o možnosť odstúpenia do 1 roka v prípade, ak sa preukážu nejaké problémy, prípadne MAC klauzulu pre ochranu kupujúceho do momentu právnych účinkov.

Aké ďalšie podmienky treba splniť pri kúpe s.r.o. s DPH

Aké ďalšie podmienky treba splniť pri kúpe s.r.o. s DPHKúpa s.r.o., ktorá je platca DPH, nie je len o overení bezdlžnosti voči daňovému úradu. Celý postup má totiž viacero čiastkových podmienok a procesov a závisí tak od splnenia obsahových, ako aj formálnych podmienok. Dôležité je preto dávať pozor na detaily.

Tu sú jednotlivé podmienky nutné k úspešnej kúpe spoločnosti s.r.o.:

Výber spoločnosti: Pri kúpe spoločnosti musíte z pohľadu kupujúceho spraviť na úvod rozhodnutie, či si vyberiete spoločnosť s históriou alebo sa bude jednať o ready made s.r.o. firmu. V prvom prípade by ste si mali nájsť právnika alebo špecializovanú spoločnosť, ktorá vám s procesom pomôže. Naopak, ready made firmy už takíto špecialisti priamo predávajú.

Rozhodnutie Valného zhromaždenia: Pokiaľ kupujete spoločnosť s históriou v podnikaní, musí tá najskôr prostredníctvom Valného zhromaždenia spoločníkov oficiálne rozhodnúť o možnosti predaja. Z tohto rozhodnutia sa spíše zápisnica, ktorá je prílohou k návrhu na prevod obchodného podielu. Tá sa spíše aj vtedy, ak je spoločnosť jednoosobová.

Právne a finančné podmienky: Aby mohlo k prevodu prísť, musia byť splnené právne a finančné podmienky. Spoločnosť nesmie byť zrušená rozhodnutím súdu, nesmie mať nedoplatky na daniach a odvodoch a nesmie byť v konkurze alebo v reštrukturalizácii. Prevodca aj nadobúdateľ musia, ak majú dlh na daňovom úrade, získať súhlas správcu dane.

Príprava dokumentov: Na kúpu spoločnosti je potrebné pripraviť a skompletizovať niekoľko dokumentov a dokladov. Ide o zápisnicu z rozhodnutia Valného zhromaždenia, zmluvu o prevode obchodného podielu, písomný súhlas správcu dane, ak je to kvôli dlhu na daniach potrebné, nové zakladateľské dokumenty a splnomocnenia s overeným podpisom.

Podanie návrhu na Obchodný register: Ak máte všetky dokumenty pripravené v správnej forme a so správnym obsahom, môžete ich spoločne s návrhom na zmenu zápisu v Obchodnom registri podať na miestne príslušný súd. Pokiaľ sú všetky podmienky splnené a všetky dokumenty kompletné, súd do 2 pracovných dní zapíše zmenu a prevod s.r.o..

Oznámenie úradom a inštitúciám: po úspešnom prevode obchodného podielu je potrebné podľa toho, čo všetko sa pri kúpe s.r.o. menilo, oznámiť zmeny niektorým inštitúciám. Ak sa menil názov, sídlo či predmety podnikania, musíte oznámiť tieto skutočnosti daňovému a živnostenskému úradu. Ak má s.r.o. zamestnancov, nezabudnite na Sociálnu poisťovňu.

Najčastejšie otázky o kúpe s.r.o. spoločnosti, ktorá je platca DPH

Najčastejšie otázky o kúpe s.r.o. spoločnosti, ktorá je platca DPHKúpa spoločnosť s.r.o. je proces, ktorý si vyžaduje znalosť aktuálnych podmienok a niektorých detailných požiadaviek zo zákona. Rovnako tak z finančného a právneho hľadiska sa nejedná o úkon, ktorý by so sebou neprinášal riziká či komplikácie.

To je aj dôvod, prečo sa viacero podnikateľov pýta niekoľko zásadných dotazov:

Aké poplatky sú spojené s kúpou s.r.o. a koľko celý proces stojí?

Prevod podielu v s.r.o. nie je bez nákladov, ak by aj bol bezodplatný, zaplatíte 33 alebo 66 € za súdny poplatok na Obchodnom registri. Pokiaľ budete kupovať s.r.o. s históriou, za audit a právne služby môžete dať aj cez 1.000 €. Kúpa ready made spoločnosti je oproti tomu oveľa lacnejšou záležitosťou, tu ceny začínajú okolo 500 € aj s poplatkami.

Na čo si treba dať pri kúpe s.r.o., ktorá je platca DPH, špeciálny pozor?

V prvom rade ide o stav účtovníctva a vzťahov voči partnerom a daňovému úradu. Všetky záväzky na dani z pridanej hodnoty musia byť vyrovnané a všetky vzťahy vyjasnené. V druhom rade si treba dať pozor na typ registrácie na DPH. Treťou dôležitou vecou je oblasť podnikania, kde si treba vybrať spoločnosť s nižším rizikom nedoplatkov DPH.

Aké požiadavky musí spoločnosť s DPH spĺňať, aby som mohol DPH využívať?

Ak budete kupovať ready made spoločnosť, nemusíte sa báť o to, že by ste kúpili „mačku vo vreci“. Pokiaľ pôjde o kúpu firmy po niekom inom, čo už podnikal dlhšiu dobu, musí byť spoločnosť registrovaná podľa § 4 ods. 1 alebo 2 zákona o DPH. Len vtedy si môžete DPH odpočítať, čo je rozdiel od registrácie firmy podľa § 7 alebo 7a, tá nie je riadny platca DPH.

Čo robiť, ak príde spoločnosti v budúcnosti nedoplatok či preplatok na DPH?

V takomto prípade sa dá postupovať dvoma spôsobmi. Prvým je, že pôvodný vlastník vyrovná nedoplatok na DPH, ak to bude zakotvené v zmluve o prevode. Druhou cestou je, že to bude už na novom spoločníkovi, čo treba ale zohľadniť v kúpnej cene pri predaji s.r.o. Preplatok na DPH sa automaticky stáva majetkom spoločnosti a nemožno ho vracať.

Skúsenosti s kúpou s.r.o. spoločnosti, ktorá je platca DPH

Skúsenosti s kúpou s.r.o. spoločnosti, ktorá je platca DPHAk sa rozhodnete pre kúpu spoločnosti s ručením obmedzeným svojpomocne, čiže bez právnych konzultácií a pomoci so samotným prevodom, môžete síce opticky na úvod nejaké financie ušetriť, no pri prevode aj v budúcnosti sa vám to vráti možnými komplikáciami.

Tu sú chyby, ktoré sú najčastejšie a súvisia s kúpou spoločnosti:

predajca alebo kupca majú dlhy na daniach alebo cle, takže sa nachádzajú v registroch dlžníkov na daňovom úrade a preto súd odmietne zapísať prevod
v dokumentoch sa vyskytujú formálne chyby, napríklad podpisy na zmluve o prevode nie sú overené alebo chýba súhlas s prístupom k spoločenskej zmluve
nový spoločník nespĺňa zákonné požiadavky, napríklad limit na počet jednoosobových s.r.o. alebo obmedzenie ohľadom jednoosobovej s.r.o. s právnickou osobou
návrh na súd o zápisu zmeny nie je kompletný, chýbajú niektoré prílohy, najčastejšie ide o chýbajúcu zápisnicu z Valného zhromaždenia a zakladateľské dokumenty
v dokumentoch sú detailné chyby, napríklad preklepy, prípadne referenčné údaje nie sú aktuálne, napríklad spoločník zmenil číslo občianskeho preukazu

KOMPLETNÝ A HĹBKOVÝ AUDIT

Ak budete kupovať spoločnosť s ručením obmedzeným s históriou, nechajte si spraviť audit a to tak ohľadom jej účtovníctva, nedoplatkom na daniach ako aj ohľadom právnych skutočností. Vyvarujete sa tak možným rizikám v budúcnosti, hoci budete musieť na úvod investovať nejaké financie.

Kúpa ready made s.r.o. spoločnosti s DPH cez profesionálov

Kúpa ready made s.r.o. spoločnosti s DPH cez profesionálovV prípade, že chcete začať podnikať takpovediac na zelenej lúke, najlepšou možnosťou je kúpa čistej ready made spoločnosti. Na predaj ich majú hlavne firmy poskytujúce služby v oblasti zmien Obchodného registra pre podnikateľov na kľúč.

Oproti kúpe s.r.o. s DPH s dlhšou históriou získate dve výhody:

Kupovaná s.r.o. je čistá z hľadiska minulosti a nehrozia pri nej žiadne dlhy, nedoplatky, pohľadávky a záväzky. Proces kúpy je zároveň rýchlejší a hlavne pohodlnejší.

Predaj ready made firmy je využívaný nielen kvôli týmto dvom výhodám čoraz viac. Okrem úspory času a energie je takáto kúpa veľmi dobrá aj z hľadiska pomeru ceny a hodnoty za túto cenu. Podnikateľ totiž môže začať podnikať momentom podpisu kúpnej zmluvy a spoločnosť za neho vybaví všetky náležitosti na úradoch a to na kľúč.

Takýto komplexný servis spojený s kúpou ready made s.r.o. zahŕňa:

prípravu a vypracovanie všetkých dokumentov vrátane dokumentov v rámci firmy ako aj dokladov od správcu dane, vám stačí len dodať špecialistovi svoje osobné údaje
zaplatenie všetkých poplatkov vrátane súdneho poplatku na Obchodný register, pričom vašim jediným nákladom sú poplatky za úradné overenie podpisu
poradenstvo a konzultácie pred, počas aj po prevode s.r.o. a to hlavne na základe širokej právnej praxe predávajúcej spoločnosti, nakoľko sa jedná o špecialistov

Pochopiteľne, základom je správny výber spoločnosti predávajúcej „eseročku“. Pozerajte hlavne na komplexnosť služieb, čím ich ponúka profesionálna firma viac, tým lepšie pre vás. Ešte dôležitejšie sú referencie ostatných klientov z minulosti a to aj tej nedávnej.

Ak ide o cenu, ready made spoločnosti na predaj začínajú pri sume od 500 do 600 €. Za túto cenu získate čistú s.r.o. so všetkými vyššie spomínanými službami. Pokiaľ ide o firmy už registrované na DPH, tu je cena vyššia a závisí od konkrétnej a aktuálnej ponuky. Rozhodne je ale pomer investície a výsledku na veľmi dobrej úrovni.

POTREBUJETE SÍDLO?

Ak potrebujete pre svoju novú spoločnosť aj sídlo, nie ste odkázaní len na využitie vlastnej domácnosti alebo prenájom kancelárie. Veľmi efektívnym riešením je registračné virtuálne sídlo, ktoré veľakrát ponúka priamo aj spoločnosť predávajúca ready made firmy.

Odporúčania na záver, ako vybrať bezproblémovú ready made s.r.o. s DPH

Odporúčania na záver, ako vybrať bezproblémovú ready made s.r.o. s DPHPokiaľ chcete kúpiť spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorý je platca DPH a rozhodli ste sa pre ready made firmu, musíte ešte zvážiť výber konkrétnej spoločnosti. V praxi to znamená hlavne výber profesionálnej firmy, ktorá takéto „eseročky“ predáva.

Zohľadniť by ste mali hlavne tieto 4 faktory:

poznateľnosť a známosť „značky“, vyberajte si najmä tie profesionálne spoločnosti, ktoré majú dostatok referencií a ideálne, ak majú aj verejne známych klientov
cena je tiež dôležitá, ale hlavne kvôli tomu, aby nešlo o podozrivo nízku cenu, čo môže indikovať neskúsenosť firmy predávajúcej ready made alebo nekvalitné služby
šírka služieb a šírka portfólia ready made spoločností, čím viac je ich na predaj a čím širšie služby firma poskytuje, tým je to pre vás ako kupujúceho lepšie
samozrejmosťou by mala byť riadna zmluva a písomný záväzok do budúcnosti ohľadom skrytých dlhov alebo možných právnych vád spojených s kúpou ready made

V prípade, že budete kupovať s.r.o. už s históriou, ale vedú vás k tomu dôvody napríklad typu pokračovania podnikania alebo kúpy od dobrého známeho, určite neriešte tento proces len svojpomocne. Aj v takomto prípade vám vedia pomôcť profesionáli zameraný na služby pre podnikateľov v oblasti Obchodného registra, ktorý všetko vybavia za vás a na kľúč.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here